Menu

HYPO 6.00

Ostatné novinky verzie 6.00

 • Prechod na euro
  Nová funkcia programu Vám umožní zobrazovanie údajov vo výslednom posudku v dvoch menách (SKK/EUR). Duálne zobrazovanie je zapracované v rekapitulácii vo výslednej všeobecnej hodnote, v nájme za pozemok a vo vecných bremenách. Nová funkcia Vám umožní ľahší prechod na novú menu. V programe HYPO je už teraz vo výstupe pripravené duálne zobrazovanie súm v 2 menách. Program Vám umožní zvoliť prepočítavací kurz a to buď konverzný alebo vlastný.
 • Pripoj posudok
  Pripájanei posudkov slúži na spájanie celých posudkov alebo častí posudkov (iba vybraté objekty). V programe môžete postupným pripájaním spojiť neobmedzený počet už vytvorených posudkov. Funkciu Pripoj posudok využijete napríklad pri spolupráci viacerých znalcov na jednom znaleckom posudku. Každý znalec vytvorí vlastný znalecký posudok na vybratú časť komplexu. Nakoniec pomocou funkcie Pripoj posudok je možné tieto posudky spojiť do jedného výsledného posudku. Funkcia pripojí k aktuálne otvorenému posudku v programe HYPO vybratý posudok alebo jeho časť.
 • VŠH metódou polohovej diferenciácie
  Nový spôsob zadávania výpočtu všeobecnej hodnoty metódou polohovej diferenciácie spočíva v kliknutí na vybratú kategóriu priamo v tabuľke. Každej charakteristike pridáte zvolenú kategóriu jednoduchým kliknutím myši na danú kategóriu. Nový spôsob zadávania je prehľadnejší. Nemusíte sa prepínať do pomocného formulára s popisom jednotlivých kategórií pre každú charakteristiku zvlášť. Popis je napísaný priamo v tabuľke pri každej kategórií. Nový spôsob zadávania všeobecnej hodnoty metódou polohovej diferenciácie je možný pre všetky stavby aj pre byty a nebytové priestory.
 • Viacstĺpcový výpis podlaží
  Môžete zobraziť vo výstupe pre rodinné domy, chaty, garáže a drobné stavby. Viacstĺpcový výpis podlaží je možné zobraziť iba pre dokončené objekty, ktoré nemajú viac ako štyri podlažia. Použitím viacstĺpcového výstupu sa Vám zmenší počet strán výsledného znaleckého posudku vo Worde.
 • Kópia v parcelách – do zadávania pozemov bola pridaná nová funkcia “kópia z parcely”.
 • Rodinné domy, chaty, garáže a drobné stavby – pri tvorbe RU boli do programu doplnené čísla položiek podľa metodiky ÚSI Žilina.
 • V stromovej štruktúre bolo dopracované plávajúce menu – po kliknutí pravým tlačidlom myši na vybratý objekt stromovej štruktúry môžete cez plávajúce menu pridať nový objekt, zobraziť existujúci alebo vymazať všetky vytvorené objekty v danej položke.
 • Do formulárov na výpočet analytickej a kubickej metódy pridaný zaškrtávací box Zrušiť výpočet analytickej (lineárnej) metódy pre prípad, že ste danú metódu počítali iba informatívne.
 • Hromadné vymazávanie objektov rovnakého typu.
 • Doplnené zobrazovanie bodového ohodnotenia priamo v programe pri rodinných domoch, chatách, garážach a drobných stavbách pre znaky závislé od zastavanej plochy.
 • Automatické ukladanie popisov v popisovacích formulároch po 30 sekundách.
 • Do zadávania bytov bol doplnený nový informatívny údaj počet izieb.
 • Do formulára na zadávanie bytov a nebytových priestorov doplnený informatívny údaj o vypočítanej východiskovej hodnote na MJ a vypočítanej celkovej východiskovej hodnote bytu.
 • Zmena roku ohodnotenia
  V nových, existujúcich alebo rozpracovaných posudkoch môžete zmeniť kvartál a rok ohodnotenia nehnuteľností. Možnosť zmeny roku ohodnotenia Vám ušetrí veľa času a zjednoduší Vašu prácu. Zmenu roku využijete najmä v prípade, ak budete aktualizovať vypracovaný znalecký posudok k inému roku. Jednoduchou zmenou roku sa Vám automaticky celý posudok prepočíta k aktuálne zadanému roku a nemusíte ho zadávať ešte raz.
 • Archivácia
  Nová vylepšená archivácia programu Vám zjednoduší prácu s vytvorenými posudkami. Pre väčšiu prehľadnosť medzi posudkami bol formulár Archivácia rozdelený na dve časti a to: Posudky a Disk. V časti Posudky sú zobrazené posudky z adresára posudkov programu HYPO, podľa vybratého roku. V časti Disk sú zobrazené posudky z aktuálne označeného adresára na disku, na diskete, na USB kľúči… Jednoduchým kliknutím môžete posudky kopírovať, premiestňovať, vymazávať… medzi adresárom posudkov programu HYPO a vybratým adresárom na disku. V archivácii nájdete aj novú funkciu Nájdi, pomocou ktorej môžete vyhľadávať posudky priamo v adresári posudkov alebo kdekoľvek na disku. Vyhľadávať môžete podľa predvolených charakteristík napr. názov posudku, číslo posudku, rok vypracovania, zadávateľ, typ nehnuteľností, počet stavieb, počet podlaží… Na základe zadaných charakteristík program vyhľadá posudok, ktorý spĺňa kritéria.
 • Rozdelenie pozemkov do skupín
  V programe bol zjednotený spôsob rozdeľovania stavieb a pozemkov do skupín. Takýmto spôsobom môžete zadať pozemky už pred rozdelením posudku do skupín a následne ich iba priradiť k vytvoreným skupinám.
 • Rozdelenie pozemkov podľa druhu – rozdelenie pozemkov podľa druhu je už priamo v hlavnom formulári v stromovej štruktúre.
 • Kombinovaná metóda – pri časovo obmedzenom období a konštantných nákladoch bolo vo výstupe zrušené zobrazovanie každého roku samostatne. Spoločný výstup pre všetky roky v jednom riadku.
 • Kombinovaná metóda – v záložke “Hrubý výnos” pridaný stĺpec “Spolu” (Nájomné MJ * Počet MJ) pre jednoduché zadávanie.
 • Logické zobrazovanie podlaží v poradí podľa typu (podzemné, nadzemné…) v prevádzkových stavbách (budovy, haly, domy) podľa katalógu ÚSI Žilina.
 • Doplnené tlačidlá šípka hore a šípka dole na presúvanie položiek v databáze textov, v databáze vzorcov, v parcelách a vo výnosoch pri výpočte kombinovanej metódy.
 • Pri stavbách podľa iných katalógov je možné meniť v záložke “Kv a dokončenosť” hodnotu v stĺpcoch Stav a Dokončenosť priamo v tabuľke.
 • V nastaveniach programu boli doplnené nové funkcie – nastavenie veľkosti zobrazenia v popisovacích formulároch, možnosť používať biele písmo aktívneho riadku v tabuľkách, nastavenie cesty k adresáru archívu a presunutá funkcia export a import textov z archivácie.
 • Sprístupnená funkcia kópia v porovnávacej metóde v tabuľke na zadávanie porovnateľných stavieb a pozemkov.
 • Zjednotené zaokrúhľovanie vecných bremien.
 • Zamedzenie zadávaniu nezmyselného spoluvlastníckeho podielu.
 • V celom programe boli nahradené pojmy “Rok výstavby” a “Vybudovaný” za Začiatok užívania.
 • V stavbách podľa iných katalógov v záložke “Kv a dokončenosť” v stĺpci “VH konštrukcie” doplnené delenie hodnôt na tisíce pre lepšiu prehľadnosť.
 • V popisovacích formulároch boli sprístupené funkcie kopírovať, vystrihnúť, vložiť, vymazať… cez pravé tlačidlo na myši. 
 • Opravené zobrazovanie kurzora myši v úvodných textoch. Už pri prvkom kliknutí myši sa kurzor zobrazí na mieste, na ktoré ste klikli.
 • Opravené zachovávanie nastavených okrajov pre kPD pri výpočte VŠH metódou polohovej diferenciácie.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty