Menu

HYPO 8.00

Ostatné novinky verzie 8.00

 • Vlastné konštrukcie pri tvorbe RU – možnosť pridávania konštrukcií alebo vybavení, ktoré objektívne nemožno zatriediť do znakov uvedených v Metodike výpočtu VŠH pre objekty hodnotené tvorbou rozpočtového ukazovateľa, napr. rodinné domy, chaty atď. v súlade s autorským usmernením ÚSI Žilina.
 • Napaľovanie posudkov na CD – priamo cez archiváciu programu HYPO napálite posudok aj s prílohami (fotky, nákresy, listy vlastníctva a pod.) na CD. Prílohy môžete vyberať z programu MEMO alebo z ľubovoľného adresára na disku.
 • Poradie stavieb vo výstupe – pre ľahšiu orientáciu vo výslednom znaleckom posudku môžete zvoliť vlastné zotriedenie objektov vo výstupe.
 • Kód na spustenie – zadávajte kód pre dočasné spustenie programu už mesiac pred jeho vypršaním. 
 • Vo formulári Záver pribudla možnosť zadania otázok a odpovedí v znaleckých posudkoch vypracovaných pre súdy alebo iné orgány verejnej moci.
 • Rozdelenie východiskovej a technickej hodnoty do skupín – zobrazovanie rekapitulácie VH a TH podľa vytvorených skupín vo výstupe znaleckého posudku.
 • Doplnená funkcia šípka hore a dole na presúvanie porastov do pozemkov (vinice, chmeľnice, záhrady) a do lesov. 
 • V zozname obcí doplnená funkcia na vyhľadávanie zadaných obcí cez box Hľadaj obec
 • Kombinovaná metóda – prepracované zadávanie vstupných údajov podľa vyhlášky, logicky oddelené zadávanie podielu pozemku a odhadu straty do samostatných záložiek a doplnená možnosť výberu pozemku (vlastný, cudzí).
 • Práva a závady – zosúladenie zadávacích formulárov s vykonávacím predpisom (stanovenie bežného a budúceho zníženého odčerpateľného zdroja, odhadovanej straty a miery obmedzenia) a tým umožnené plnohodnotné spracovanie tejto problematiky.
 • Nová štruktúra výstupu VH a TH – úprava nelogickej štruktúry výstupu a zosúladenie s Metodikou výpočtu VŠH pri stanovení východiskovej a technickej hodnoty pre rodinné domy, chaty, garáže a drobné stavby. 
 • Výstup znaleckého posudku – prehľadnejší a čitateľnejší výpis kombinovanej metódy, práv a závad, rozdelenie rekapitulácie VH a TH do skupín, oprava gramatických chýb a iné.
 • Nový vzhľad – moderný vzhľad celého programu, ktorý si zvolíte sami.
 • Kontrola zadania znakov vo výpočte VŠH metódou polohovej diferenciácie pri odchode z formulára.
 • Zjednotenie zadávanie údajov v rámiku Základné údaje pri pridávaní všetkých objektov v programe.
 • Byty – pri zmene roku začiatku užívania kontrola výpočtu opotrebenia analytickej metódy.
 • Zmena rozloženia formulára Voľby a nastavenia. Samostatná záložka na nastavenie výstupu znaleckého posudku.
 • Automatické kompaktovanie starých posudkov, ktoré sú vybraté na tvorbu nových cez funkciu Použiť starší posudok. Ochrana osobných údajov v posudku.
 • Mäkká kontrola na zmenu RU alebo koeficientu vybavenosti pri už vypočítanom opotrebovaní analytickou alebo kubickou metódou.
 • HTML výstup – v rekapitulácii zrušený prázdny stĺpec, ktorý sa zobrazoval pri vlastníckom podiele rôznom od 1/1 a opravený text “VŠH vlastníckeho podielu”.
 • V záverečnej rekapitulácii zobrazovanie výslednej VŠH pozemku ak bola vypočítaná iba porovnávacou metódou. 
 • Správne zobrazovanie popisu vo výstupe pri pozemkoch k vypočítanej VŠH metódou polohovej diferenciácie a výnosovej metóde.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty