Menu

OLYMP 11.60

Novinky verzie 11.60

 • Do programu bola od 1.9.2011 pridaná nová zložka mzdy 381_peňažná náhrada za obmedzenie zárobkovej činnosti.
 • Políčko “Odstupné” je možné od 1.9.2011 vyplniť v evidencii pracovných pomerov pri všetkých typoch ukončenia pracovného pomeru.
 • Počet dní nadčasov, ktoré má program sledovať, je možné nastaviť u každého zamestnanca samostatne (v Personalistike – na karte Ostatné). Pre zamestnancov, ktorí nebudú mať počet dní nadčasov upravený individuálne, sa použije počet dní zadaný vo firemných nastaveniach (Firma – Nastavenia – karta Upozornenia).
 • Pri zložkách mzdy 361_vyšetrenie al. ošetrenie zamestnanca, 362_sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zar. a pri 363_sprevádzanie zdrav. postihnutého dieťaťa sa pri kontrole počtu vyčerpaných dní ako jeden deň počíta počet hodín zodpovedajúci týždennému pracovnému úväzku zamestnanca / 5.
 • Od 1.9.2011 bol upravený výpočet zložiek mzdy 45_pracovná pohotovosť na pracovisku-neaktívna, 180_príplatok za prácu v noci, 190_príplatok za sťažený výkon práce a 392_prac. pohotovosť mimo pracoviska-neaktívna. Výška čiastky sa vypočíta z minimálnej mzdy, na ktorej výšku bude mať vplyv aj dĺžka ustanoveného týždenného pracovného času zamestnanca.
 • Od 1.9.2011 sa dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie počíta do počtu zameškaných dní pre účely krátenia nároku na dovolenku.
 • Platnosť zložiek mzdy 995_nadpracovanie plateného prac. voľna a A50_prac. voľno platené bola predĺžená z 31.12.2012 na neobmedzenú dobu.
 • Na “Zápočtovom liste” (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť) sa od 1.9.2011 zmenil text v časti Odchodné z “§ 76 odst. 6” na “§ 76a”.
 • V evidencii pracovných pomerov bolo pri ukončeniach PP zrušené od 1.9.2011 políčko “Prerokovanie so zást. zamest.”.
 • Zložka mzdy 312_zrazenie náhrady mzdy za dovolenku, ktorá sa použije v prípade, ak sa zamestnancovi zráža náhrada mzdy za dovolenku, na ktorú stratil nárok, poníži už aj odvody na sociálne poistenie.
 • Program vytlačí odhlášku zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne pri ukončení pracovného pomeru posledného zamestnanca poisteného v danej poisťovni.
 • Pri tlači mesačných výkazov na zdravotné a sociálne poistenie a pri tlači Registračného listu FO upozorní program na prekročenie počtu zamestnancov, pri ktorých sa odovzdáva výkaz v papierovej podobe. V takom prípade je potrebné odoslať výkaz elektronicky.
 • V programe bol aktualizovaný číselník peňažných ústavov.
 • Opravená chyba pri zadávaní úkolovej mzdy, v ktorej program zaokrúhľoval výkon len na dve desatinné miesta.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty