Menu

OLYMP 14.10

Ostatné novinky verzie 14.10

 • Štatutári s najmenej 50% účasťou na majetku zamestnávateľa. Zamestnanci pracujúci na HPP alebo dohodu, ktorí sú zároveň aj štatutármi s najmenej 50% majetkovou účasťou neplatia od 1.1.2014 garančné poistenie. Skutočnosť, že je zamestnanec zároveň aj štatutárom s najmenej 50% účasťou na majetku zamestnávateľa môžete evidovať v Personalistike – Pracovné pomery na karte Štatutár. Zapracovali sme aj možnosť oznamovať týchto štatutárov cez Registračný list FO.
 • Aktualizované tlačivo a export Mesačného výkazu poistného a príspevkov a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu.
 • Aktualizované tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti za rok 2014 (Dokumenty – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov).
 • Aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2013 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2014.
 • Aktualizované tlačivo Registračný list zamestnávateľa (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa).
 • V programe pribudla možnosť nastaviť obdobie, počas ktorého sa zamestnanec staral o dieťa do 6 rokov alebo o dieťa s dlhodobým nepriaznivým zdravotným stavom do 7 rokov veku dieťaťa. Uvedené obdobia môžete evidovať v Personalistike – Pracovné pomery cez Pridaj vyňatie z pracovného pomeru a z rozbaľovacieho zoznamu vybrať možnosť Starostlivosť o dieťa do 6 rokov. Tento údaj je potrebný pre vyplnenie polí na Mesačnom výkaze poistného a Výkaze poistného a príspevkov do SP!
 • Od 1.1.2014 je pri zrážke pokuta sprístupnený spôsob výpočtu “po životné minimum”. Tento spôsob výpočtu môžete použiť v prípade pokuty za priestupok, ktorý bol spáchaný za obdobie od 1.1.2014. Nepostihnuteľná suma na zamestnanca je 50 % zo životného minima – platí aj pre poberateľov dôchodkov. Nepostihnuteľná suma na vyživované osoby je 25 % zo životného minima.
 • V programe Olymp je zaktualizovaná hraničná suma pre výpočet progresívnej sadzby dane. Od 1.1.2014 ak je zdaniteľná mzda zamestnanca nižšia alebo rovná ako 2 918,52 Eur, sadzba dane je 19 %. Ak je suma zdaniteľnej mzdy vyššia ako 2 918,52 Eur, tak zdaniteľná mzda, ktorá presiahne túto sumu, sa zdaní sadzbou dane 25 %.
 • Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie z dividend je 60-násobok priemernej mzdy, čo je suma 48 300 EUR.
 • Od 1.1.2014 sa pri zložke mzdy 459 – ceny a výhry platia odvody a daň len zo sumy prevyšujúcej 350 EUR.
 • Nastavenie zložky mzdy 990 príspevok z ÚPSVaR je upravené tak, že od 1.1.2014 sa z nej platia odvody na sociálne poistenie.
 • Upravený export oznámenia zamestnávateľa o poistencoch do zdravotnej poisťovne od 1.2.2014 podľa novej štruktúry. V štruktúre pribudla nová položka – IBAN z firemného účtu.
 • Zrušil sa dokument Údaje na účely platenia soc. poistenia a zdrav. poistenia, ktorý od januára 2014 neplatí. So zrušením tlačiva súvisí aj aktualizácia mzdového listu, na ktorom sa od januára 2014 už nevykazujú riadky Vyplatený príjem bez poistného, Príjem bez ZP a Príjem bez SP.
 • V programe je možné evidovať zamestnancov zamestnávateľa podľa § 7 odsek 2, a to v Pracovných pomeroch v zaevidovanom pracovnom vzťahu. Uvedená skutočnosť sa vykazuje na Registračnom liste FO.
 • Ak bude zamestnancovi vyplatený príjem po skončení pravidelnej dohody o brigádnickej práci študenta, na ktorú si uplatňoval výnimku a jeho príjem v čase trvania dohody v žiadnom mesiaci neprekročil hranice 66/155 € pre rok 2013 alebo 68/159 € pre rok 2014, teda žiadnom mesiaci neplatil odvod na dôchodkové poistenie, potom príjem vyplatený po skončení dohody sa rozpočíta pomerne na jeden kalendárny mesiac trvania dohody. Táto suma sa pripočíta k jednotlivým mesačným príjmom vyplateným počas trvania dohody a ak súčet pomernej časti dodatočne vyplateného príjmu a mesačného príjmu z dohody presiahne hranice 66/155 €, 68/159 €, vznikne zamestnancovi dodatočne dôchodkové poistenie. Dohodára prihlásite na dôchodkové poistenie cez Registračný list FO (v menu exporty po označení voľby Prihláška na dôchod. poistenie).
 • Doplnený export prevodných príkazov vo formáte SEPA – XML pain 001.001.03 pre ďalšie banky: Všeobecná úverová banka, Poštová banka, Sberbank, OTP Banka, ING Bank a Oberbank.
 • Na tlačive Potvrdenie o príjme pre ÚPSVaR sa do Čistej mzdy a do Iných príjmov nezapočítavajú zložky mzdy K10 – náhrady služobných výdavkov, K20 – cestovné a stravné náhrady, K30 – náhrada za stravu a K40 – iné náhrady.
 • V programe boli aktualizované licenčné podmienky platné od januára 2014.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty