Menu

OLYMP 14.22

Top novinky verzie 14.22

>

Aktualizované tlačivá (od verzie 14.22)

Aktualizovali sme tlačivo Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného a Žiadosť o vrátenie poistného vykázaného na MV SP a VPP: 

>

Zmena spôsobu evidencie starostlivosti o dieťa (od verzie 14.21)

Z dôvodu zistenia ďalších skutočností ohľadom obdobia kalendárnych dní vylúčených dôb na výkazoch do SP, sme sa v programe rozhodli zmeniť spôsob evidencie starostlivosti o dieťa

>

Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 (od verzie 14.20)

aktualizovaný výpočet a tlačivá
vylepšený výpočet nároku na DB
vylepšené vysporiadanie výsledku RZD u zamestnanca v súbežnom PP

Ostatné novinky verzie 14.22

  • Zapracovali sme aktuálne tlačivo Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného do ZP Dôvera. Na tlačive pribudlo medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN).
  • Na základe vyjadrenia zo SP sme upravili napĺňanie rubriky Kalendárne dni vylúčených dôb (pre starostlivosť o dieťa) na Mesačnom výkaze poistného a príspevkov a Výkaze poistného a príspevkov do SP, ktorá platí od 1.1.2014. Kalendárne dni vylúčených dôb sa vypĺňajú najskôr za mesiac január 2014. V prípade, že sa dieťa narodilo pred 1. januárom 2014, v rubrike sa za mesiac január 2014 a nasledujúcich označí “TRVÁ”. Len pre ozrejmenie uvádzame, že do kalendárnych dní vylúčených dôb sa uvádza obdobie starostlivosti o dieťa do 6 rokov, resp. 18 rokov v prípade dlhodobo ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa. Starostlivosť evidujete v programe Olymp v Personalistike – Rodinné údaje na karte Starostlivosť o dieťa.
  • Aktualizované tlačivo Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného do ZP UNION z dôvodu, že na tlačivo bol doplnený SWIFT/BIC kód.
  • Aktualizované tlačivá Žiadosť o vrátenie poistného vykázaného na mesačnom výkaze poistného a príspevkov a Žiadosť o vrátenie poistného vykázaného na výkaze poistného a príspevkov (Dokumenty – Odvody poistného – Výkazy Sociálna poisťovňa). V prípade, že žiadate Sociálnu poisťovňu o vrátenie poistného zaplateného bez právneho dôvodu (napríklad z dôvodu spätne priznaného dôchodku zamestnancovi), po novom je povinnosťou zamestnávateľa zaslať SP okrem žiadosti o vrátenie poistného aj opravný Mesačný výkaz poistného a príspevkov / Výkaz poistného a príspevkov za celé obdobie, ktorého sa vrátenie poistného týka.
  • Na dokumente Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku sme opravili vykazovanie dátumu vzniku pracovného pomeru a vymeriavacích základov tak, aby sa na dokumente vyplnili aj v prípade, že v programe nie je v ročnom kalendári pridaný mesiac začiatku pracovného pomeru.
  • Opravená chyba pri generovaní ročného zúčtovania dane, ktorá sa mohla vyskytnúť v prípade, že bol panel nástrojov Windowsu umiestnený na obrazovke zvislo.
  • Opravená chyba, ktorá súvisela s dokumentom Potvrdenie o zaplatení dane, kedy program na uvedený dokument neuvádzal právnu formu zamestnávateľa.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty