Menu

OLYMP 15.10

Top novinky verzie 15.10

>

Odpočítateľná položka na ZP

Nová odpočítateľná položka (OP), ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet preddavkov na zdravotné poistenie. Obdobie nároku na odpočítateľnú položku sa eviduje v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na novej záložke Odpočítateľná položka. Výšku OP program vypočíta v závislosti od počtu dní prihlásenia zamestnanca v zdravotnej poisťovni a od celkovej výšky príjmu
>

Ročné zúčtovanie dane za rok 2014

Vo verzii je zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane (RZD) za rok 2014 a aktualizované tlačivá súvisiace s RZD (Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vyhlásenie o poukázaní dane do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane).
>

Ďalšie legislatívne zmeny od 1.1.2015

1/ Nová maximálna mesačná suma pre dohody o brigádnickej práci študenta na uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia vo výške 200 € bez ohľadu na vek študenta.

2/ Nový max. DVZ pre výpočet náhrady príjmu  pri PN vo výške 40,6356 €/deň.

3/ Nové zložky mzdy pre zadanie nepeňažného príjmu formou poľnohospodárskych produktov vlastnej výroby (612 – nepeňažné plnenie-poľnohosp.produkty (mzdové), 613 – nepeňažné plnenie – poľnohosp.produkty).

Ostatné novinky verzie 15.10

 • Od 1.1.2015 sa novelou zákona o zdravotnom poistení zavádza odpočítateľná položka (ďalej len OP) v zdravotných odvodoch pre nízkopríjmových zamestnancov. OP znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na poistné. Odpočítateľná položka je najviac 380 Eur mesačne. Uplatnenie OP však nevzniká automaticky. Zamestnanec, ktorý má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky, písomne oznámi nárok na uplatnenie OP zamestnávateľovi prostredníctvom tlačiva “Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku”. Obdobie nároku na OP zaevidujete v Personalistike – Zdravotné poistenie na záložke Odočítateľná položka. Program na základe zadaného obdobia v Personalistike zohľadní výpočet OP vo výplate. Výšku OP program vypočíta v závislosti od počtu dní prihlásenia zamestnanca v zdravotnej poisťovni v kalendárnom mesiaci a od celkovej výšky príjmu.
 • Od 1.1.2015 sa zavádza pre účely prihlasovania do zdravotných poisťovní nový kód 2P. Oznamovaciu povinnosť s uvedením kódu 2P plní zamestnávateľ, ak počas iného pracovno-právneho vzťahu zamestnanca (v programe Olymp v prípade pracovno-právneho vzťahu spoločník, štatutár, iný pracovný vzťah) vznikne alebo zanikne hlavný pracovný pomer od dátumu 1.1.2015 a taktiež ak tento súbeh vznikne v rovnaký deň. Kód 2P je potrebné použiť aj v prípade, ak vyššie uvedený zamestnanec v súbehu nepožiada o uplatnenie odpočítateľnej položky u zamestnávateľa.
 • Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2014 spolu s tlačivom Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2014.
 • Pre rok 2015 je platný nový maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 40,6356 € Eur/deň.
 • Od 1.1.2015 sa mení stanovenie rozhodného obdobia na zistenie denného vymeriavacieho základu pre výpočet náhrady príjmu pri PN. Ak nemocenské poistenie začalo v priebehu predchádzajúceho roka a do dňa vzniku PN trvalo najmenej 90 dní, rozhodné obdobie sa určí od vzniku nemocenského poistenia do konca mesiaca, ktorý predchádza mesiacu začiatku PN.
 • Od 1.1.2015 platí nová maximálna mesačná suma príjmu z dohody o brigádnickej práci študentov pre uplatnenie výnimky z dôchodkového poistenia vo výške 200 Eur, a to bez ohľadu na vek študenta. Ak študent zarobí najviac 200 Eur mesačne, zamestnávateľ platí z príjmu úrazové a garančné poistenie. Ak študent zarobí viac ako 200 Eur, zo sumy nad 200 Eur platí starobné a invalidné poistenie a zamestnávateľ aj rezervný fond solidarity.
 • Vzhľadom na doplnenú kontrolu Sociálnej poisťovne sme upravili Registračný list fyzickej osoby, typ prerušenie. Pri skončení prerušenia sa od aktuálnej verzie uvedie vždy aj dátum vzniku prerušenia spolu s dôvodom prerušenia, z dôvodu jednoznačnej identifikácie predmetného prerušenia.
 • Zapracované nové zložky mzdy na zadanie nepeňažného príjmu formou poľnohospodárskych produktov vlastnej výroby zamestnávateľa, ktorého predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba. Zložka mzda 612 – nepeňažné plnenie – poľnohosp. produkty (mzdové) bude slúžiť na plnenie za vykonanú prácu (naturálna mzda) a 613 – nepeňažné plnenie – poľnohosp. produkty pre plnenie, ktoré sa poskytuje v súvislosti so zamestnaním (iný príjem, nemá charakter naturálnej mzdy). Zložky mzdy sú oslobodené od dane a odvodov do výšky 200 Eur ročne. Program bude pri oboch zložkách mzdy sledovať výšku 200 Eur a po prekročení tejto hranice program automaticky vypočíta odvody a zdaní sumu presahujúcu 200 Eur.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2015.
 • Aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovanie dane za rok 2014.
 • Aktualizované tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane do výšky 2% (3%) zo zaplatenej dane za rok 2014.
 • V programe sú zapracované nové mesačné výkazy v elektronickej forme pre všetky tri zdravotné poisťovne. Aktualizované sú aj papierové výkazy pre VšZP a Dôveru. Na výkazoch pribudli nové polia súvisiace s odpočítateľnou položkou. Nové výkazy platia od 1.2.2015. Program pri vytváraní decembrových výkazov bude sledovať systémový dátum v počítači, do 31.1. vytvorí výkaz v starej štruktúre. Od 1.2. v novej štruktúre. Januárové výkazy vytvorí už len v novej štruktúre.
 • Aktualizované tlačivo Ročného výkazu o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2014.
 • Na zložkách mzdy 257, 258, 261, ktorými sa vyplácajú podiely na zisku bola dodatočne doplnená voľba „vyplatené konateľovi“ aj v období január až marec 2014. Ak ste v období január, február alebo marec 2014 vyplatili podiel na zisku konateľovi zložkami mzdy 257, 258 alebo 261, je potrebné vrátiť sa do tejto výplaty a na príslušnej zložke mzdy zapnúť voľbu „vyplatené konateľovi“. Výpočet výplaty sa tým nezmení, ale bude to mať vplyv na ročné zúčtovanie dane. Ak takto výplatu uložíte, v ročnom zúčtovaní dane sa správne odpočítajú od príjmu odvody z dividend. Ak ste v tomto období podiely na zisku nevyplácali konateľom, nie je potrebné vo výplatách nič meniť.
 • Ak budete zamestnancovi pre výpočet RZD za rok 2014 vyplňovať údaje z Potvrdenia o zdaniteľnej mzde od iného zamestnávateľa, na záložke Podklady pre zúčtovanie dane sú doplnené čísla riadkov. Pri jednotlivých políčkach sú uvedené čísla riadkov z Potvrdenia o zdaniteľnej mzde, aby ste údaje mohli jednoznačnejšie vyplniť a zároveň sú uvedené aj čísla riadkov zo záložky Zúčtovanie dane, do ktorých sa suma automaticky pripočíta.
 • V programe pribudla možnosť nepreniesť do výplaty zamestnancov nedoplatok z RZD do 5 Eur. V spodnej časti formulári RZD v prípade vypočítaného nedoplatku do 5 Eur sa zobrazí voľba Preniesť do výplaty nedoplatok rovný alebo menší 5 Eur. Ak voľbu odznačíte, program zamestnancovi neprenesie tento nedoplatok do výplaty. Pozor, platí, že zamestnávateľ je povinný zraziť nedoplatok do 5 Eur v prípade, že zamestnanec chce poukázať 2% (3%) zaplatenej dane alebo ak nedoplatok z RZD bol znížený o dodatočne vysporiadaný daňový bonus.
 • Rezerva na nevyčerpanú dovolenku za hospodársky rok. Od verzie 15.10 máte možnosť v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) zadať účtovný rok ako hospodársky rok. Nastavenie sa použije pre tvorbu a tlač Rezervy na nevyčerpanú dovolenku.
 • Ak po skončení rodičovskej dovolenky požiada zamestnanec o neplatené voľno (zložka mzdy A20) z dôvodu starostlivosti o dieťa do 6 rokov, do zdravotnej poisťovne sa oznámi začiatok obdobia tejto starostlivosti kódom 1K (obdobie sa zadá na karte Platiteľ ZP – štát v Personalistike). Výplatu zamestnancovi počas tohto obdobia generujte s pridaním ZM A20. Po skončení starostlivosti o dieťa (neplateného voľna) ukončíte starostlivosť na karte Platiteľ ZP – štát a program prihlási zamestnanca kódom 2 Z.
 • Na mzdovom liste pribudol riadok Vreckové zdaňované v zahraničí, v ktorom sa zobrazuje suma zo zložky mzdy K26. Suma sa prenáša aj na dokument Potvrdenie o príjme pre ÚPSVaR do riadku “vreckové pri zahraničných pracovných cestách” a zároveň ovplyvňuje aj čistú mzdu na dokumente.
 • Mzdovú kalkulačku v programe sme zaktualizovali na legislatívu platnú pre rok 2015.
 • Od verzie je možné priradiť prázdny pracovný kalendár aj zahraničnému štatutárovi bez pracovného pomeru. Prázdny pracovný kalendár je určený pre zamestnancov, ktorých mzda nie je závislá od časového fondu.
 • Opravená chyba pri pridávaní zmeny Hlavného pracovného pomeru, ktorou sa predlžovala doba určitá nad 12 mesiacov. Program omylom upozorňoval, že dobu určitú je možné uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty