Menu

OLYMP 15.20

Top novinky verzie 15.20

>

Ročné zúčtovanie dane za rok 2014

Od verzie 15.10 je zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane (RZD) za rok 2014 a aktualizované tlačivá súvisiace s RZD (Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Vyhlásenie o poukázaní dane do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane).

>

Aktualizované a nové dokumenty

Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2014 a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2014 vo formáte xml.

Štatistické tlačivá Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (1-01) za rok 2014 a Štvrťročný výkaz o práci (2-04) za rok 2015.

Nový dokument Zoznam pracovníkom s odpočítateľnou položkou na ZP.

Možnosť tlačiť informatívne tlačivo k Výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre VšZP, Dôveru a Union.

Aktuálne tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku platné od januára 2015.

>

Novela Zákonníka práce

V Personalistike v Pracovných pomeroch bola zapracovaná možnosť zadať nárok na 8 týždňov dovolenky pre odborných zamestnancov vo verejnej správe. Pribudol nový výpovedný dôvod § 59 ods. 5 ZP: “Pracovný pomer zaniká aj na základe zákona podľa § 58 ods. 7.”

Ostatné novinky verzie 15.20

 • Aktualizované tlačivo Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2014 a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2014 vo formáte xml. Ročné hlásenie je potrebné odovzdať daňovému úradu do 30.4.2015.
 • Zaktualizovaný export IV. a V. časti ročného hlásenia o vyúčtovaní dane na daňový úrad v txt formáte (Exporty – Export pre daňový úrad – Hlásenie o vyúčtovaní dane). Použitím voľby sa vyexportujú údaje o zamestnancoch z IV. a V. časti ročného hlásenia, ktoré môžete uložiť na prenosné médium a odovzdať daňovému úradu. Súčasťou tohto hlásenia na prenosnom médiu musí byť aj 1. a 2. strana hlásenia v papierovej podobe.
 • V programe bola zapracovaná možnosť navýšiť nepeňažný príjem zamestnanca (wellness poukážky, školné dieťaťa zamestnanca,..) o preddavok na daň a poistné na SP a ZP. V zložkách mzdy 521 – nepeňažný príspevok zo SF a 630 – fiktívny príjem pribudla voľba Čiastka s navýšením. Po zadaní čiastky nepeňažného príjmu do políčka Tarifa a označení voľby Čiastka s navýšením program vypočíta sumu navýšeného nepeňažného príjmu.
 • V zmysle novely Zákonníka práce pribudla v personalistike v pracovných pomeroch možnosť zadať nárok na 8 týždňov dovolenky pre odborných zamestnancov.
 • V programe pribudol nový výpovedný dôvod § 59 ods. 5 ZP: “Pracovný pomer zaniká aj na základe zákona podľa § 58 ods. 7.” Zapracované v zmysle novely Zákonníka práce.
 • Ak má zamestnanec celomesačné neplatené voľno (zložky mzdy A15, A20) alebo neospravedlnenú absenciu (zložka mzdy A30) a zároveň vyplatený príjem v mesiaci, od januára 2015 neplní zamestnávateľ oznamovaciu povinnosť do ZP s uvedením kódu 2Y na posledný deň mesiaca. Program nevytvorí oznámenie kódom 2Y.
 • Aktualizované tlačivá Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (1-01) za rok 2014 a Štvrťročný výkaz o práci (2-04) za rok 2015. Tlačivá sú súčasťou zostavy Profesionál. V zostave Štandard môžete využiť podklady k ročnému a štvrťročnému výkazu.
 • Aktuálne tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku platné od januára 2015. Tlačivo predkladá zamestnávateľ na vyžiadanie Sociálnej poisťovne.
 • V programe Olymp pribudla nová evidencia poberania dávky materské a rodičovského príspevku. Zadaním vyňatia materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka program automaticky zaeviduje aj poberanie materskej dávky alebo rodič. príspevku v Personalistike – Pracovné pomery – nová záložka MD, RD – poberanie dávok. Evidenciu môžete využiť pre prípady ako: zamestnanec pracujúci na dohodu poberá materskú dávku, ale nie je na materskej (t.j. nezadáte mu vyňatie Materská dovolenka, iba obdobie poberania dávky), alebo prípad, kedy je zamestnanec – muž na rodičovskej dovolenke (v zmysle zákona nemá materskú dovolenku), ale poberá materskú dávku. Informácia o tom, či zamestnanec poberá materskú dávku alebo rodičovský príspevok má vplyv na počítanie odvodov, prihlasovanie do zdravotnej poisťovne, vykazovanie počtu dní na výkazoch a taktiež aj pre správne vyplnenie ELDP.
 • Možnosť tlačiť informatívne tlačivo k Výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre VšZP, Dôveru a Union. Po označení voľby “Tlačiť všetkých zamestnancov” v tlačovom formulári na záložke Nastavenia dokumentu, sa k originál mesačnému výkazu (ktorý obsahuje údaje maximálne 2 zamestnancov) vytlačí ďalšia strana, ktorá obsahuje údaje ostatných zamestnancov, t.j. viac ako dvoch. Tlačivo slúži na informatívne účely.
 • V programe nájdete nový dokument Zoznam pracovníkom s odpočítateľnou položkou na ZP (Dokumenty – Mzdy – Výplaty a zálohy). Dokument poskytuje prehľad o zamestnancoch, ktorí si v zvolenom období uplatnili odpočítateľnú položku spolu s výškou položky v jednotlivých mesiacoch.
 • Do mzdovej kalkulačky v programe Olymp, ktorú nájdete na paneli nástrojov, sme doplnili možnosť uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie.
 • Dokument Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku (Dokumenty – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov) je už možné vytlačiť za ľubovoľný mesiac bez toho, aby musel byť pridaný v kalendári.
 • Aktualizovaný dokument Ročný prehľad zúčtovania dane, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu za rok 2014 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane – Sumárny prehľad podľa pracovníkov). Dokument obsahuje prehľad ročného zúčtovania dane po jednotlivých zamestnancov, ktorým bolo vygenerované RZD.
 • Opravená chyba s nesprávne uvedeným počtom dní poistenia zamestnanca na Výkaze preddavkov na poistné na zdravotné poistenie. Chyba sa mohla vyskytnúť na verzii 15.12 v prípade súbežného pracovného pomeru zamestnanca na HPP a dohodu a za predpokladu, že HPP bol nastavený ako základný pracovný pomer. Na výkaze za január sa uviedol počet dní z HPP, a teda v prípade, že HPP netrval celý mesiac, počet dní bol vykázaný nesprávne.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty