Menu

OLYMP 17.00

Top novinky verzie 17.00

>

Legislatíva od 1.1.2017

nová suma minimálnej mzdy

nové maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z dividend

zrušené maximálne vymeriavacie základy na zdravotné poistenie

nový maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN

>

Nové tlačivá a exporty

Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2017

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaň. obdobie 2016

export Štatistický výkaz PLATY (MPSVR SR) 1-02 pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o verejnom záujme

Ostatné novinky verzie 17.00

 • Od 1.1.2017 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 435 €/mes. pre mesačne odmeňovaných zamestnancov a 2,50 €/hod pre hodinovo odmeňovaných.
 • Od 1.1.2017 sa menia nasledovné maximálne hranice:
  1/ Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie bol zrušený.
  2/ Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend = 52 980 €.
  3/ Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 6 181 €.
  4/ Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti = 58,0602 €.
  5/ Zamestnanec, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2017 nastúpi do HPP a zároveň splní všetky podmienky odvodovej úľavy na SP a ZP, môže dosahovať sumu mesačného príjmu do výšky 591,61 €.
 • Aktualizované tlačivá Vyhlásenie na zdanenie príjmov na rok 2017 a Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaň. obdobie 2016.
 • Pri ukončení dohody (dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študenta) pribudol dôvod ukončenia smrťou. V tomto prípade sa na Evidenčný list dôchodkového poistenia uvedie obdobie a vymeriavací základ ku dňu predchádzajúcemu smrti dohodára.
 • Aktualizovaný číselník kódov právnej formy organizácie.
 • Zmena sadzby poistného na starobné poistenie na 9,75 % a starobné dôchodkové sporenie na 4,25 %. Zmena sa týka len sporiteľov v II. pilieri a súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení zo septembra 2012, podľa ktorej sa od roku 2017 odvody do II. piliera postupne zvyšujú o 0,25 percentuálneho bodu ročne.
 • V evidencii Ročné zúčtovanie dane pribudla možnosť zamknúť zamestnanca. Zamknutému zamestnancovi nebude možné vygenerovať ani opravovať ročné zúčtovanie dane. Túto funkciu využijete napr. u zamestnanca, ktorému nebudete generovať RZD (napr. bude podávať sám daňové priznanie) alebo naopak u zamestnanca, ktorému ste už finálne spracovali RZD (napr. z dôvodu, aby ste ho omylom znovu nedali generovať). Zamestnancov je možné hromadne zamknúť resp. odomknúť a tiež označiť/odznačiť zamknutých resp. odomknutých zamestnancov. Funkcia je prístupná v zostave Profesionál.
 • K ročnému zúčtovaniu dane je možné pomocou pravého tlačidla myši zadať vlastnú poznámku. Poznámka sa zobrazí v novom stĺpci v evidencii Ročné zúčtovanie dane. Funkcia je prístupná v zostave Profesionál.
 • Pri oddelení starých rokov z databázy pribudla možnosť oddeliť aj neaktívnych zamestnancov. Z databázy sa pri tejto voľbe odstránia zamestnanci, ktorí v období po oddelení rokov nemajú zadaný pracovný pomer ani vygenerovanú výplatu, majú ukončené všetky školenia a vrátené pracovné prostriedky. Údaje o týchto zamestnancoch ostanú zachované v databáze s oddelenými rokmi. Oddelenie starých rokov a neaktívnych zamestnancov zmenší databázu a spôsobí tak zrýchlenie práce v programe.
 • Nový export Štatistický výkaz PLATY (MPSVR SR) 1-02 (Exporty – Trexima – Polročný výkaz Platy 1-02). Výkaz sa týka zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Exportovať je možné výkaz za celú firmu alebo sa konkrétne stredisko.
 • Pri hromadnom exporte mesačných výkazov do zdravotnej poisťovne pribudla možnosť zvoliť cestu pre uloženie súborov.
 • Do programu bol zapracovaný export oznámení a mesačných výkazov do zdravotnej poisťovne Dôvera (Exporty – Zdravotné poisťovne) aj v xml formáte.
 • Pri exporte Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP 1-04 pribudla možnosť zadať vlastný názov vyexportovaného súboru.
 • Aktualizovaný dokument Oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov).
 • Aktualizovaný dokument Oznámenie o výške a zložení funkčného platu. Pri zmene funkčného platu je doplnená informácia, od akého dátumu sa ukončuje vyplácanie pôvodného funkčného platu. Pred tlačou (na záložke Nastavenia dokumentu) je ešte možné zapnúť voľbu, aby sa na dokumente tlačila aj informácia o úväzku zamestnanca.
 • Manažérske zostavy v skupine Jubileá – Životné jubileum a Pracovné jubileum – je možné vytlačiť aj za mesiace, ktoré ešte nie sú pridané v ročnom kalendári.
 • Aktualizované kódy odborov vzdelania pre rok 2015 – niektoré kódy boli v Trexime oproti pôvodnému zapracovaniu dodatočne zmenené.
 • Pri ukladaní manažérskej zostavy program automaticky ponúkne názov spolu s príponou aj vo verzii Excelu novšej ako 2003.
 • Opravená chyba, kedy program za určitých okolností neupozornil na prekročenie počtu dní vyšetrenia alebo ošetrenia zamestnanca a sprevádzania rodinného príslušníka do zdrav. zariadenia.
 • Opravená chyba pri dohode o brigádnickej práci študenta s výnimkou z dôch. poistenia. Program na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia navyše uviedol obdobie s nulovým VZ v prípade, že v mesiaci, ktorý je uzamknutý nebola pre daného študenta vygenerovaná výplata.
 • Opravená chyba – v personalistike na karte Adresy nefungovalo tlačidlo s presmerovaním na Googlemaps.
 • Opravená chyba, kedy program nesprávne rozpočítal odvody na SP v prípade vyplatenia príjmu počas neplateného voľna, ktoré trvalo od začiatku roka až do skončenia pracovného pomeru.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty