Menu

OLYMP 17.10

Top novinky verzie 17.10

>

Ročné zúčtovanie dane

aktualizovaný výpočet a tlačivo Ročného zúčtovania dane za rok 2016

>

Aktualizované tlačivá a exporty

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO za rok 2016

Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2016

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017

Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou za rok 2017

>

Dividendy

nové zložky mzdy na vyplatenie podielov na zisku (dividendy) za účtovné obdobia do 31.12.2003 a od 1.1.2017 zdaňované preddavkom alebo zrážkovou daňou

Ostatné novinky verzie 17.10

 • Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2016.
 • Aktualizované tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2016.
 • Aktualizované tlačivá “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2016” a “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.” (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane). Tlačivá je potrebné odovzdať do 2.5.2017.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2017.
 • Aktualizované tlačivo a export Oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou pre rok 2017.
 • Do programu bola zapracovaná nová zložka mzdy 262 – odmena zo zisku zdaňovaná preddavkom. Zložka slúži na vyplatenie podielov na zisku (dividendy) za účtovné obdobia začínajúce najskôr od 1.1.2017 alebo podielov na zisku vykázaných za účtovné obdobia do 31.12.2003 vyplácaných po 31.12.2016 obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní. Takéto dividendy sa od 1.1.2017 považujú z hľadiska zákona o dani z príjmov za príjem zo závislej činnosti podľa § 5 a sú vymeriavacím základom pre sociálne a zdravotné poistenie. Dividendy vykázané za účtovné obdobia začínajúce v rokoch 2004 až 2016 nie sú ani od 1.1.2017 predmetom dane.
 • Do programu boli zapracované nové zložky mzdy 263 – odmena zo zisku zdaňovaná zrážkou a 264 – odmena zo zisku zdaňovaná zrážkou so SP. Zložky mzdy slúžia na vyplatenie podielov na zisku (dividendy) za účtovné obdobia začínajúce najskôr od 1.1.2017 alebo podielov na zisku vykázaných za účtovné obdobia do 31.12.2003 vyplácaných po 31.12.2016 obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi s účasťou na základnom imaní alebo členom štatutárneho alebo dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva. Z dividend zo zisku za účtovné obdobie, ktoré začalo od 01.01.2017 a neskôr, sa už zdravotné odvody neplatia, sú však predmetom dane vyberanej zrážkou pri použití sadzby dane vo výške 7 %.
 • Aktualizované tlačivo Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2016.
 • Do tlačiva Menný zoznam zamestnancov so zdravotným postihnutím (Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS) bol doplnený stĺpec s percentuálnou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (40-70%, nad 70%).
 • V Nastaveniach dokumentu pri tlači Čerpanie dovolenky (Tlač – Dovolenky) pribudla voľba Tlačiť všetkých zamestnancov. Ak je voľba vypnutá na dokument sa uvedú len tí zamestnanci, ktorí v zvolenom období čerpali dovolenku.
 • Pri zálohovaní databázy pribudla možnosť hromadnej zálohy. Ak je označená voľba Pripojiť aj zálohy oddelených databáz, k zálohe aktuálnej databázy sa pripoja aj zálohy, ktoré sa vytvorili pri oddeľovaní starých rokov a neaktívnych zamestnancov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty