Menu

OLYMP 22.30

Top novinky verzie 22.30

>

Legislatíva

  • Aktualizovaný export a tlačivo pre Mesačný výkaz poistného pre Sociálnu poisťovňu.
>

Nové dokumenty súvisiace s kurzarbeit

  • Nový dokument Dohoda o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce
  • Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit

Ostatné novinky verzie 22.30

  • Aktualizovaný export a tlačivo pre Mesačný výkaz poistného pre Sociálnu poisťovňu platný od marca 2022.
  • Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit (Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Kurzarbeit). Dokument slúži ako podklad pre vyhodnotenie splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit podľa pracovníkov za zvolený mesiac. Údaje na dokumente je možné členiť podľa stredísk.
  • Pred tlačou dokumentu vás program vyzve k zadaniu dátumu podania žiadosti o podporu. K tomuto dátumu sa na dokumente uvedú údaje o trvaní pracovného pomeru, zostatku nevyčerpanej dovolenky a konta pracovného času.
  • Do zložiek mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa, 335 – prekážky v práci nútená dovolenka a 337 – prekážky v práci platené tarifou sme doplnili voľbu „vonkajší faktor“. Voľbu označte ak ide o prekážky v práci, ktoré nastali vplyvom vonkajšieho faktora podľa zákona o podpore v čase skrátenej práce, napr. okolnosť vyššej moci, havária, prírodná katastrofa a podobne. Takto zadané prekážky v práci s označenou voľbou „vonkajší faktor“ sa rovnako ako hodiny prekážok zadané zložkami 331, 333 a 336 uvedú na dokumente Zoznam pracovníkov podľa splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit a následne sa vyhodnocuje či je zamestnávateľ v čase skrátenej práce.
  • Zložky mzdy 271 – odmena k letným dovolenkám (13.plat) a 272 – odmena k vianočným sviatkom (14.plat) je možné od marca 2022 pridať do výplaty zamestnanca v ktoromkoľvek mesiaci. Z 13. platu a 14. platu sa odvádzajú odvody na zdravotné a sociálne poistenie a daň.
  • Pri exporte z Olympu do programu Alfa plus sa suma finančného príspevku na stravu zadaná zložkou mzdy 979 vykáže samostatne ako Finančný príspevok na stravovanie.
  • Opravená chyba kedy zamestnanca na Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu neuviedlo na mesačnom výkaze do SP v prípade, že celý mesiac nemal príjem, napríklad z dôvodu celomesačného prerušenia (neplatené voľno).
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty