Menu

OLYMP 22.31

Top novinky verzie 22.31

>

Legislatíva

 • Aktualizovaný export a tlačivo pre Mesačný výkaz poistného pre Sociálnu poisťovňu.
>

Nové dokumenty súvisiace s kurzarbeit

 • Nový dokument Dohoda o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce
 • Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit

Ostatné novinky verzie 22.31

 • Aktualizovaný export a tlačivo pre Mesačný výkaz poistného pre Sociálnu poisťovňu platný od marca 2022.
 • Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit (Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia miezd – Kurzarbeit). Dokument slúži ako podklad pre vyhodnotenie splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit podľa pracovníkov za zvolený mesiac. Údaje na dokumente je možné členiť podľa stredísk.
 • Pred tlačou dokumentu vás program vyzve k zadaniu dátumu podania žiadosti o podporu. K tomuto dátumu sa na dokumente uvedú údaje o trvaní pracovného pomeru, zostatku nevyčerpanej dovolenky a konta pracovného času.
 • Do zložiek mzdy 330 – prekážky v práci na strane zamestnávateľa, 335 – prekážky v práci nútená dovolenka a 337 – prekážky v práci platené tarifou sme doplnili voľbu „vonkajší faktor“. Voľbu označte ak ide o prekážky v práci, ktoré nastali vplyvom vonkajšieho faktora podľa zákona o podpore v čase skrátenej práce, napr. okolnosť vyššej moci, havária, prírodná katastrofa a podobne. Takto zadané prekážky v práci s označenou voľbou „vonkajší faktor“ sa rovnako ako hodiny prekážok zadané zložkami 331, 333 a 336 uvedú na dokumente Zoznam pracovníkov podľa splnenia podmienok pre vstup do systému kurzarbeit a následne sa vyhodnocuje či je zamestnávateľ v čase skrátenej práce.
 • Zložky mzdy 271 – odmena k letným dovolenkám (13.plat) a 272 – odmena k vianočným sviatkom (14.plat) je možné od marca 2022 pridať do výplaty zamestnanca v ktoromkoľvek mesiaci. Z 13. platu a 14. platu sa odvádzajú odvody na zdravotné a sociálne poistenie a daň.
 • Pri exporte z Olympu do programu Alfa plus sa suma finančného príspevku na stravu zadaná zložkou mzdy 979 vykáže samostatne ako Finančný príspevok na stravovanie.
 • Opravená chyba kedy zamestnanca na Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu neuviedlo na mesačnom výkaze do SP v prípade, že celý mesiac nemal príjem, napríklad z dôvodu celomesačného prerušenia (neplatené voľno).
 • Opravená chyba kedy neprešiel Mesačný výkaz poistného na Sociálnu poisťovňu ak mal zamestnanec celý mesiac vyňatie (materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku). Vo vyexportovanom výkaze sa tomuto zamestnancovi nevykázal element nového poistenia financovanie podpory, ktorý má byť v tomto prípade nulový.
 • Opravená chyba pri generovaní mzdy, kedy zamestnancom s odvodmi do SP v zahraničí pridalo do mzdy aj nové poistenie financovanie podpory.
 • Opravená chyba pri exporte do Alfy plus, kedy sa do sumy sociálneho poistenia nezapočítal nový odvod na financovanie podpory.
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty