Menu

OMEGA 12.20.00

Ostatné novinky verzie 12.20.00

 • V tlačovej zostave výkazu dane z pridanej hodnoty pribudla možnosť označiť voľbu pre nadmerný odpočet v súvislosti so zmenou zákona o DPH “Splnenie podmienok §79 ods. 2”. Táto možnosť sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie – apríl 2009.
 • Zapracovaný nový dokument pre tlač súhrného výkazu DPH. Použije sa za 1. štvrťrok 2009.
 • Pri Exporte a Importe dokladov fakturácie bola doplnená informácia o preddavkoch.
 • V tlačovej zostave v Obratových súpiskách za SZČP s medzisúčtami bola pridaná možnosť výberu tlače dokladov po partneroch.
 • Aktualizovaný hromadný prevodný príkaz pre Tatra banku.
 • Upravené posielanie skladových kariet do dátového terminálu. Okrem názvu skladovej karty sa posiela aj predvolená predajná cena s DPH. V číselniku pokladníc pre registračné pokladnice, čítačku čiarových kódov a dátový terminál, bola dopracovaná možnosť zvoliť sériový port od COM1 do COM9. V Ecrcomm.exe bolo zmenené to, že pre komunikáciu z dátového terminálu smerom do počítača sa používa IR_READ.EXE (je nutná komunikácia cez kolísku – cradle) a nie 232_READ.EXE (komunikácia priamo cez dátovy konektor).
 • V programe bolo prepracované zaokrúhľovanie položiek v predajkách. Ak je v cenovej úrovni nastavené zaokrúhľovanie položiek na viac ako štyri a viac desatinných miest, program ich zaokrúhli len na tri desatinné miesta. Je to z dôvodu, že pokladne nevedia pracovať s väčším počtom desatinných miest ako je tri.
 • Opravená chyba pri tlači výsledovky SZČP. Pri tlači po prechode na EUR sa vo firme s hospodárskym rokom 2008/09 nezobrazovali výsledky za časť do 31.12.2008.
 • V hospodárskom roku pri prechode na menu EUR v súvahe a vo výkaze ziskov a strát program nesprávne zadal sumy v poliach za minulé účtovné obdobie. Chyba v eurovej časti, v hospodárskom roku bude ostránená opakovaným prehcodom.
 • V tlačovej zostave “Prehľad fakturácie po položkách s hlavičkami dokladov” bola opravená chyba. Program pred kažkú položku pridával názov partnera, čím sa tlačová zostava stávala neprehľadnou.
 • Opravená chyba, ak vo fakturácii bola zadaná zľava a pri generovaní výdajky program nesprávne prepočítaval predajnú cenu bez DPH.
 • Opravené chyby, ktoré boli vo výpočte ročného koficientu DPH a v ročnom zúčtovaní DPH vo firme s hospodárskym rokom 2008/09 po prechode na EUR.
 • V Prehľade pohľadávok a záväzkov pri vymazávaní a oprave dokladov prenesených z minulého roka, po stlačení tlačidla OK program hlásil systémovú chybu. Táto chyba bola opravená.
 • Odstránená chyba pri posielaní skladových kariet do dátového terminálu (Sklad/Skladové karty/Funkcie/Pošli karty do dátového terminálu).
 • Opravená chyba pri preberaní jednotkovej predajnej ceny do predajky. V prípade, že na skladovej karte bola zvolená “Priemerná cena + marža”, program preberal cenu do predajky bez DPH.
 • Upravený export DPPO tak, aby program správne dopĺňal údaje do daňového priznania na internetovej stránke daňového úradu.
 • V tlačovej zostave “Zoznam predajok” bol nesprávne vypočítaný súčet súm bez DPH. Súčet bol počítaný z nezaokrúhlených súm a nie zo súm, ktoré boli zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Takto vznikali rozdiely pri uzávierke pokladne.
 • Pi tlači súvahy alebo výkazu ziskov a strát bola odstránená chyba “Subscript out of range”.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty