Menu

OMEGA 13.50.00

Ostatné novinky verzie 13.50.00

 • V programe bola zapracovaná podpora pre nové fiskálne tlačiarne od firmy Varos FT4000.
 • V programe (vo fakturácii) bol doplnený výpočet zľavy pre položky podľa spôsobu výpočtu DPH ako kasy (zľava sa počíta z ceny s DPH). Výpočet závisí od voľby v záložke “Nastavenie” vytváraného dokladu fakturácie.
 • V evidencii účtovných dokladov vo vzoroch, v záložke Automatické naplnenie boli k položkám Kurz ECB a Kurz banka dopracované nové spôsoby naplnenia poľa vo formulári. Môžete nastaviť kurz podľa dátumu vyhotovenia, dátumu prijatia a podľa DVDP (dát.vzniku daň. povinnosti). Podľa nastavenia vo vzore sa automaticky doplnia kurzy do poľa Kurz ECB a Kurz banka len v prípade, ak bude vyplnený dátum a zároveň bude v číselníku kurzového lístka naplnený kurz pre príslušný deň.
 • V režime účtovania v záložke EURO bola zrušená možnosť voľby legislatívneho zapnutia duálneho zobrazovania súm “Zapnuté automaticky od 01.08.2008 do 31.12.2009”. Voľby “Zapnuté” a “Vypnuté” boli v programe ponechané.
 • V odoslaných dobropisoch v ďalších funkciách bol dopracovaný export dokladov pre EDI – Ahold, Baumax, Metro. Táto funkcia bude umožňovať exportovať doklad v rámci elektronickej výmeny dát.
 • V Evidencii príkazov na úhradu bolo upravené pridávanie položiek z prehľadu záväzkov. Vo formulári Pridaj položku príkazu, vedľa tlačidla OK bola dopracovaná možnosť označiť voľbu “Platí pre všetky”. Voľba sa zobrazí vtedy, ak vo formulári Výber z knihy záväzkov, cez tlačidlo Možnosti označíte možnosť “Vybrať zobrazené doklady” a výber potvrdíte tlačidlom OK. V prípade, ak bude voľba “Platí pre všetky” označená, pri zadávaní väčšieho počtu záväzkov, program už nebude zobrazovať za každým pridávajúcim záväzkom formulár pre pridanie položky, ale automaticky zobrazené záväzky prenesie do formulára “Pridaj príkaz na úhradu”.
 • V programe bolo upravené a zjednotené nastavenie skladu pomocou sprievodcu. Touto úpravou bude jednoduchšie pochopiť nastavenie skladu. Všetky nastavenia skladu budú na jednom mieste v programe pod menu Sklad-Sklady/Nastavenie skladov/Cenové úrovne.Pôvodné nastavenie bolo v menu Firma-Nastavenie-Sklady). Po stlačení tlačidla Pridaj/Oprav sklad sa bude zobrazovať formulár, ktorý obsahuje záložky a to: základné nastavenia, prednastavenie skladových kariet a pohybov, účtovanie pohybov. Formulár pre nastavenie skladov zostane nezmenený. Po kliknutí na Nastavenie skladov bude program automaticky ponúkať záložku Sklad z režimu účtovania. Obsah a napĺňanie číselníka cenových úrovní zostane nezmenený.
 • V menu Firma – Prechod do ďalšieho roka bol prepracovaný tak, aby bol vykonaný rýchlejšie a prehľadnejšie. Pri prvom aj opakovanom prechode do nového roka vám bude nápomocný sprievodca, ktorý bude obsahovať jednotlivé kroky: info k prechodu, prenos SZČP do ďalšieho roka, doklady pre nastavenie počiatočných stavov účtovníctva. V prípade, ak v menu Firma – Nastavenie – Strediská, Zákazky, Činnosti alebo Pracovníci budú  minimálne v jednom číselníku SZČP viac ako dva záznamy, časť prenosu SZČP do ďalšieho roka sa nebude zobrazovať. Bola upravená časť “Pri opakovanom prechode preniesť”, kde boli dopracované voľby na prenos evidencie účtovných dokladov a fakturácie a boli odstránené voľby Mestá, Štáty a Cudzie jazyky. Zároveň pred opakovaným prechodom vám bude odporúčané vykonať archiváciu nového roka. Ak funkciu prechodu do ďalšieho roka spustíte v období, kedy nie je potrebné účtovať v novom roku, program vás upozorní o predčasnom spustení prechodu. Pri prvom a opakovanom prechode do nového roka bude vytvorený “html” súbor, ktorý bude obsahovať informácie o výsledku prechodu. Údaje v súbore budú slúžiť len na čítanie. Súbor sa bude vytvárať pri každom prechode a automaticky sa bude ukladať pod inštaláciu programu Omega do priečinka Temp.
 • Po stlačení pravého tlačidla na myši sa vo formulároch zobrazí zoznam s funkciami. K funkciám boli dopracované klávesové skratky, ktoré sú uvedené v zátvorkách. Slúžia na rýchlejšie ovládanie programu.
 • V programe bola vylepšená tlač z fakturácie. Vo firemných iniciálach bola dopracovaná možnosť nastaviť telefón, fax, pečiatku, podpis na firmu alebo užívateľa. Podľa tohto nastavenia sa budú tlačiť tel/fax, pečiatka alebo podpis do dokladov a fakturácie, predkontačných lístkov, pokladničných dokladov. Do každej tlačovej zostavy z fakturácie budete môcť tlačiť logo firmy. Tlačovú zostavu budete môcť vytlačiť aj v cudzom jazyku. Vo formulári pred tlačou v nastaveniach boli upravené a dopracované nové funkcie. Pre každú tlačovú zostavu samostatne v rámci jedného okruhu si program bude pamätať nastavenie týchto funkcií.
 • Pri vytváraní dokladu fakturácie ako kópie z iného dokladu (platí pre zahraničné doklady) program do poľa “Kurz” doplní aktuálny kurz a nie ten, ktorý je na zdrojovom doklade.
 • Tlačové zostavy Faktúra na hlavičkový papier, Faktúra normal, Faktúra tri bankové účty boli upravené tak, aby sa v dolnej časti faktúry nezobrazovali informácie o firme Kros (šivý pásik).
 • Do formulára pred tlačou zostáv Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súhrnný výkaz DPH a Daňové priznanie k DPH bola doplnená možnosť zadávať dátum zostavenia výkazu.
 • Bola dopracovaná štandardná tlačová zostava “Počet dokladov v účtovníctve”. Tlačová zostava bude slúžiť pre evidenciu počtu vytvorených dokladov, zaúčtovaných účtovných zápisov a počtu použitých účtov. Predovšetkým bude vhodná pre účtovné firmy.
 • Do programu boli pre evidencie skladových kariet, partnerov a služieb pridané vnútorné identifikátory záznamov. Tieto sú jedinečné pre každý záznam v rámci evidencie. Slúžia pre identifikáciu zhodných záznamov pri prechodoch do nového roka.
 • Do prehľadu Inventarizácie majetku a záväzkov, v záložke Položky-Podrobné členenie stavu bola dopracovaná funkcia “Vymaž všetko”. Funkcia slúži na hromadné vymazanie všetkých zobrazených údajov z položiek príslušného účtu.
 • Bola vytvorená nová štandardná tlačová zostava “Výsledovka s medzisúčtami po mesiacoch”.
 • V číselníku partnerov vo fakturácii, v záložke Nastavenie bola dopracovaná voľba na upozornenie neplatiča, ak je suma neuhradených dokladov po lehote splatnosti alebo bez ohľadu na splatnosť. Do príslušného poľa máte možnosť zadať aj výšku sumy, od akej vás bude program na neplatiča upozorňovať. Voľby na upozornenie neplatiča môžete nastaviť aj cez hromadné funkcie v záložke Funkcie-Zobrazení partneri.
 • Pre hromadné označovanie a odznačovanie dokladov bolo upravené existujúce vytváranie šablón. Podmienky <,>,=,<=,>=,<> pri vytváraní šablón boli nahradené textom: rovná sa, nerovná sa, je väčší ako, je väčší alebo rovná sa, je menší ako, je menší alebo rovná sa, obsahuje, neobsahuje a pod.
 • Do programu boli dopracované klávesové skratky na otváranie najpoužívanejších evidencií z hlavného okna aj zo samotných evidencií. Klávesové skratky budete môcť zobraziť v hlavnom menu Help-Klávesové skratky, alebo stlačením tlačidla F2 na klávesnici. V zobrazenom formulári bude zoznam evidencií a skratiek. Používaním klávesových skratiek budete môcť rýchlejšie otvárať potrebné evidencie, pričom nebudete musieť používať myš. Súčasná funkcia cez tlačidlo Možnosti – Vstup do… zostane zachovaná.
 • V tlačových zostavách Zaraďovací protokol a Súhrnná karta bolo upravené načítavanie a zobrazovanie kódu SZČP na základe toho, aký je uvedený v kóde rozúčtovania SZČP (Evidencia-Dlhodobý majetok-záložka SZČP). Doteraz sa v tlačových zostavách zobrazovalo SZČP v prípade, ak pred tlačou v podrobnostiach bola zapnutá voľba pre SZČP a bolo vybrané SZČP.
 • Vo formulári evidencie príkazov na úhradu bol sfunkčnený tabelátor. Pri pridávaní alebo oprave položky príkazu na úhradu, bude možné sa pohybovať po poliach aj tabelátorom.
 • Pri porovnávaní partnerov pri prechode a importe bude voľba “Všetky súčasne” automaticky prednastavená programom. Zmena sa bude týkať len pri vytvorení novej firmy, pri vytvorení firmy prechodom z programu Alfa alebo vytvorení firmy prechodom z iného softvéru z dôvodu lepšej kontroly duplicít.
 • Pri kontrole všeobecných informácií, účtovníctva, fakturácie a skladu v menu Firma-Kontrola bola dopracovaná možnosť zadať obdobie od – do (Otvorenie, Zatvorenie a kalendárny mesiac). Vo formulári o podrobnosti o chybe bola dopracovaná informácia o postupe opravy, kde budete informovaný, ako máte postupovať pri oprave nájdenej chyby. V časti “Účtovníctvo” boli dopracované kontroly, kde program skontroluje nulové zostatky na účtoch 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní, 395-Vnútorné zúčtovanie a účet 701-Začiatočný účet súvahový.
 • Bolo upravené automatické generovanie pohybov na sklade z dokladov fakturácie z dôvodu, aby program nezapisoval rovnaké časy vystavenia pri výdajkách.
 • Bolo prepracované zatváranie firmy v programe tak, aby sa firma zatvorila v čo najkratšom intervale.
 • Pri exporte tlačovej zostavy, bolo dopracované automatické dopĺňanie názvu súboru.
 • Boli upravené tlačové zostavy pre jednoduchý a hromadný prevodný príkaz pre VÚB banku. Zmenila sa podkladová farba na prevodných príkazoch.
 • V pohyboch na sklade vo výdajke bude program zisk počítať z nezaokrúhlenej skladovej ceny (doteraz bol zisk počítaný zo zaokrúhlenej skladovej ceny). Zároveň bol zvýšený počet desatinných miest zisku vyjadreného v percentách na 2 (pôvodne bol na 1 desatinné miesto).
 • Z dôvodu zlúčenia Istrobanky s ČSOB bankou bola v menu Evidencia-Prevodné príkazy zrušená tlač jednoduchého a hromadného prevodného príkazu pre Istrobanku. Pri exporte pre homebanking bola odstránená Istrobanka z robaľovacieho zoznamu “Export pre banku”.
 • V menu Sklad-Pohyby na sklade pre typ príjmu zahraničie po pridaní položky do príjemky program nedovolí meniť už raz zadanú menu. Po vymazaní pridanej položky, program umožní nemu zmeniť. Pole “Kurz” vo formulári bude stále sprístupnené. Kurz je možné zmeniť aj v hromadných funkciách (Funkcie-Ďalšie funkcie-Zmena nákupných cien v zobrazených príjemkách-záložka Kurz). V hromadných funkciách v záložke Vedľajšie náklady bola prednastavená voľba Pre typ príjmu-Príjem Zahraničie.
 • V menu Sklad-Pohyby na sklade pre Príjem – prebytok pri inventúre, počiatočný stav, výsledok inventúry, príjem z iného skladu, pre Výdaj – manko pri inventúre, spotreba, výdaj na iný sklad nebude možné zmeniť spôsob výpočtu DPH podľa §22 ods.1 (voľba Sumy s DPH,  záložka Nastavenia). V programe bude nastavený prvý spôsob výpočtu DPH.
 • V menu Sklad – Pohyby na sklade do prevodiek medzi skladmi bol dopracovaný výber prepojeného skladu priamo vo formulári. Táto voľba umožňuje jednoduchšie vytváranie prevodky a priamo v prevodke bude možnosť výberu, do ktorého skladu doklad vytvoríte. Program už nebude zobrazovať ďalšie medziokno na výber skladu, použije sklad, ktorý bude zvolený. Vo formulári pre pridávanie prevodky bol prepracovaný názov na výber skladu a to: Na sklad, Typ príjmu a Zo skladu. Vo formulári Pohyby na sklade bol dopracovaný stĺpec “Prepojený sklad pre prevodky”. Program bude načítavať údaje z príjemky-prevodky a výdajky-prevodky. Možnosť “Prepojený doklad pre prevodky” bol dopracovaný do formulára Upresnenie exportu do excelu, Vlastných filtrov – formulár Hromadné označovanie a odznačovanie, Editovateľnej tlačovej zostavy.
 • Ak bola vykonaná uzávierka DPH, program dovoľoval opraviť sumy a typy súm na iné, aké boli uzávierkou uzavreté. Bolo dopracované upozornenie, že zmena čiastok alebo typov súm v účtovných zápisoch môže mať za následok zmenu údajov v podanom daňovom priznaní k DPH.
 • V programe bola upravená funkcia generovania mánk a prebytkov na sklade. V prípade, že na skladovej karte nie je žiadny pohyb, program preberie cenu z posledného výsledku inventúry.
 • Vo formulári pre pridanie alebo opravu predkontácie v kroku “Zastavenie na bunkách” boli doplnené položky, na ktorých sa predkontácia môže zastaviť. Položky sa nachádzajú pod prerušovanou čiarou v hranatých zátvorkách. Bude to možné použiť napríklad vtedy, ak potrebujete niektoré údaje z účtovných zápisov automaticky dopĺňať do evidenčnej časti dokladu.
 • V prípade, ak bude vykonaná uzávierka skladu a zároveň bude vo formulári pre opakovaný prechod zapnutá voľba “Počiatočné stavy na skladoch”, program neaktualizuje prenesené počiatočné stavy na skladoch.
 • Vo fakturácii (Došlé faktúry) po výbere skladovej karty z formulára Výber skladovej karty-Možnosti-Vybrať zobrazené karty, program po prenose položiek do došlých faktúr neprenášal pridaným položkám typ sumy. Typ sumy je potrebný pre zaevidovanie/zaúčtovanie dokladu do evidencie účtovných dokladov. Zároveň bolo upravené dopĺňanie správneho typu sumy pre jednotlivé karty podľa nastavenia sadzby DPH v skladovej karte.
 • V okruhu fakturácie v tlačových zostavách, na ktorých je uvedené výrobné číslo alebo šarža, pri vypnutí možnosti nastavenia “Každé výrobné číslo na novom riadku” program vypĺňa údaje pre danú položku zoznamom šarží alebo výrobným číslom oddelené čiarkami.
 • V evidencii účtovných dokladov bola vylepšená funkcia Rozpočet N/V. Vo formulári “Rozúčtovanie na budúce obdobia” v rozbaľovacom zozname pre analytický účet Má dať a Dal bude možné vybrať potrebný analytický účet.
 • V programe bola upravená tlačová zostava “Informatívny stav DPH bez uzávierok”. Ak bude doklad s rozpisom DPH nezaúčtovaný, resp. bude porušená podvojnosť účtovania a v stĺpci Predkontácia nebude mať zelený štvorček, tak takýto doklad nebude vstupovať do tlačovej zostavy.
 • Bolo zjednodušené sťahovanie a inštalácia upgradu pri ručnom sťahovaní cez program, vylepšená funkcia na automatické sťahovanie upgradu, inštalácie programu – skrátenie času inštalácie odstránením niektorých medzikrokov. V hlavnom menu Omega, bola dopracovaná nová položka Over/Stiahni verziu z internetu.
 • V programe upravené zaokrúhľovanie položiek pri vytváraní odoslaných objednávok a došlých faktúr podľa toho, či je alebo nie je definovaná bežná nákupná cena na skladovej karte pre dodávateľa.
 • V programe bolo upravené aktualizovanie poradových čísel archívnych súborov pri zmene adresára, kde sa má archívny súbor uložiť. Aktualizácia poradových čísel sa upravila preto, aby nedochádzalo k prepisovaniu už existujúcich uložených archívnych súborov.
 • Bolo vylepšené nastavovanie účtovného obdobia pre okruhy DPF a zDPF. Účtovné obdobie sa nastavuje podľa zadaného dátumu prijatia.
 • V programe bolo dopracované vylepšenie filtrovania dokladov. Novinka je vo výbere dokladov podľa partnera v tom prípade, ak je názov partnera zobrazený v hlavnom formulári. Po vstupe do formulára “Výber dokladu” program do filtra “Partner” automaticky vyberie voľbu “Zadaný” a do poľa “Názov” zadá názov partnera, ktorý je zobrazený v hlavnom formulári. Po stlačení tlačidla “Obnov”, program yfiltruje všetky doklady týkajúce sa vybraného partnera. Ako príklad uvádzame:- vo fakturácii, ak sa do OF pripája napr. uhradená OPF cez záložku preddavok alebo OF cez záložku vyfakturovaný preddavok;- v EUD, ak sa cez úhrady alebo odpočty párujú doklady od rovnakého partnera;- v EUD v BV v prípade, ak zadáte najprv partnera a následne spustíte vzor pre úhradu alebo inkaso.
 • V programe bolo dopracované automatické zvyšovanie počtu znakov číselného radu pre bankové výpisy, ak počítadlo prekročilo maximálnu možnú veľkosť.
 • Pri pridávaní makrokarty do došlej faktúry program vyplní účet obstarania definovaný na skladovej karte, prípadne v nastavení skladu.
 • Pri tvorbe kópie dokladu bolo vylepšené kopírovanie dátumu DUD. Pri ukladaní dokladu pre okruhy DF, zDF, DD, zDD bolo dopracované upozornenie, ak nie je zadaný dátum DUD.
 • Opravená chyba, ktorá bola pri tlači daňového priznania v poslednom zdaňovacom období. V prípade, ak nebol žiaden zdaniteľný obchod ani odpočet dane a pritom vznikol rozdiel z prepočtu koeficientom, program automaticky zapínal voľbu “Nevznikla daňová povinnosť ani nárok na odpočet dane”.
 • V programe bolo opravené automatické generovanie hlásenia Intrastat so zlučovaním položiek. V niektorých prípadoch dochádzalo k zlému zaokrúhľovaniu výslednej fakturovanej sumy.
 • V programe bol opravený výpočet daňových odpisov. Chyba nastala v prípade, ak v jednom roku došlo k viacnásobnému technickému zhodnoteniu a zníženiu ceny majetku.
 • Program bol upravený tak, aby sa do tlačových zostáv, týkajúcich sa pohybov na sklade dopĺňali len údaje, na ktoré má užívateľ povolených prístup podľa číselných radov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty