Menu

OMEGA 15.13.00

Ostatné novinky verzie 15.13.00

  • Bola opravená chyba, ktorá vznikala pri odoslaní XML pre daňové priznanie DPH do aplikácie EZU Finančného riaditeľstva SR.
  • Opravená chyba pri tlači výdajky cez ECR. Program zobrazoval oznam “Chyba 307: chyba množstvo je mimo rozsah (number)=00”.
  • Opravené chyby v Poznámkach k účtovnej závierke, ktoré boli pri preberaní údajov z minulého roka, pri načítaní údajov z účtovníctva, pri práci s formulárom poznámok a pri tlači.
  • Opravená chyba pri otváraní formulára číselníka Kódov kombinovanej nomenklatúry. Chyba sa prejavovala pri vstupe do formulára na databázach, ktoré sú na MS SQL serveri.
  • Bola opravená chyba v tlačových zostavách fakturácie. Za špeciálnych okolností sa z programu mohli tlačiť celkové ceny za položky v inej hodnote, ako boli uložené v doklade. Chyba nemala vplyv na výslednú fakturovanú sumu ani na výpočet DPH.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty