Menu

OMEGA 15.53.00

Ostatné novinky verzie 15.53.00

  • Bola opravená chyba pri importe došlých objednávok cez EDI komunikáciu. Položky boli naimportované v predajných cenách zadaných na skladových kartách v programe Omega, nie v cenách uvedených na objednávke.
  • Bola upravená tlač faktúr, kde pri nastavení Tlačiť zľavu ako samostatnú položku, v stĺpci Spolu bez DPH tlačilo sumu za jednu MJ. Chyba sa prejavovala v tlačových zostavách Faktúra komplet, Faktúra profesionál a Faktúra normal. V účtovníctve bola faktúra zaúčtovaná v správnej sume.
  • Bola opravená chyba v exporte daňového priznania DPH do XML. Ak bol nadmerný odpočet zadaný ručne aj s desatinnými miestami, vyexportoval sa zaokrúhlený na celé číslo.
  • V programe bolo upravené načítanie položky v dokladoch fakturácie a pohyboch na sklade z dôvodu zrýchlenia ich načítania.
  • V programe bola upravená tlačová zostava Rekapitulácia pohybov na sklade. Program nesúčtoval sumy za jednotlivé typy pohybov, doklad príjmu a výdaja bol v samostatnom riadku.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty