Menu

Oznamovacie povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

Začiatok zamestnávania zamestnancov je spojený s povinnosťou prihlásiť sa ako zamestnávateľ do príslušných pobočiek Sociálnej a zdravotnej poisťovnePre prihlásenie, odhlásenie alebo nahlásenie zmeny údajov  zamestnávateľa je potrebné doručiť do Sociálnej poisťovne Registračný list zamestnávateľa.

Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Prihláška sa vypĺňa v deň, v ktorom vznikne pracovný pomer prvého zamestnanca a odhláška v  mesiaci, v ktorom ukončuje pracovný pomer posledný zamestnanec.

Registračný list zamestnávateľa – typ Zmena posiela zamestnávateľ ak sa zmení napr. adresa zamestnávateľa, korešpondenčná adresa, bankové spojenie, identifikačné údaje prípadne štatutárny zástupca firmy. Pre prihlásenie, odhlásenie a nahlásenie zmeny zamestnávateľa do zdravotných poisťovní slúži tlačivo Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného.  Zamestnávateľ toto tlačivo posiela do 8 dní od zamestnania prvého zamestnanca.  

Na prihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne využije zamestnávateľ Registračný list fyzickej osoby. Pre prihlásenie zamestnanca je dôležité vybrať správny kód podľa uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Prihlášku zamestnanca je potrebné poslať najneskôr pred začatím výkonu práce a odhlášku najneskôr nasledujúci deň po skončení pracovnoprávneho vzťahu. V súčasnosti existuje až 17 rôznych typov kódov. Prehľad týchto kódov nájdete na našej webovej stránke v časti Podpora – Olymp mzdy a personalistika – Pomôcky pre mzdárov, konkrétne dokument Typ zamestnanca na RLFO a výkazoch do Sociálnej poisťovne. Dokument obsahuje papierové aj elektronické typy kódov.

Počas trvania pracovnoprávneho vzťahu zamestnávateľ nesmie zabudnúť na nahlasovanie zmien a prerušení poistenia vyplývajúcich zo zmeny stavu zamestnancov napr. materská dovolenka, rodičovská dovolenka, OČR od 11. dňa, PN po 52. týždni, neplatené voľno zákonné, neplatené voľno žiadané, neospravedlnená absencia a iné.

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie (prihlášky a odhlášky) je potrebné poslať do príslušnej zdravotnej poisťovne, v ktorej je zamestnanec poistený do 8 pracovných dní pod kódom (2).

Od 01. 01. 2013 má zamestnávateľ povinnosť prihlasovať a odhlasovať aj dohodárov. Lehota pre prihlasovanie/odhlasovanie je rovnaká ako u zamestnancov do 8 pracovných dní kódom (2D). Tých, ktorí nepracujú 5 dní po sebe, prihlasuje/odhlasuje zamestnávateľ len na reálne odpracované dni do príslušnej zdravotnej poisťovne. Dohodárov pracujúcich 5 dní po sebe prihlási/odhlási zamestnávateľ do 8 pracovných dní od vzniku/zániku pracovnoprávneho vzťahu.

Zmenu platiteľa poistného je potrebné poslať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho v mesiaci v ktorom došlo k zmene. Zmeny sa oznamujú osobitným kódom:

  • z titulu príjmu vyplateného po skončení pracovného pomeru (2Y),
  • z titulu čerpania neplateného voľna, absencie, účasti na štrajku (2N),
  • z titulu vzniku resp. zániku hlavného pracovného pomeru zamestnanca počas trvania iného právneho vzťahu „spoločník, štatutár, iný pracovný vzťah (napr. mandátna zmluva)“ (2P),
  • z titulu zamestnávania zamestnanca s odvodovou úľavou (1W). 

Zamestnávateľ ďalej plní oznamovaciu povinnosť za poistencov, ktorí sú na PN, OČR, poberateľmi materského kódom (1O), poberateľmi rodičovského príspevku kódom (1C),  za osoby starajúce sa o dieťa vo veku do 6 rokov kódom (1K).

Prehľadné tabuľky s odvodovými povinnosťami si môžete pozrieť aj v pomôckach pre mzdárov zverejnených na našej webovej stránke v časti Podpora – Olymp mzdy a personalistika – Pomôcky pre mzdárov.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty