Menu

Pozrite si, ako sa v roku 2017 zmenilo vyplácanie dividend

Pri výplate dividendy je potrebné skĺbiť pohľad viacerých zákonov, ktoré pojednávajú o dividendách. Zmeny pri výplate dividend nastali v súvislosti so zmenami v zákone o dani z príjmov a v zákone o zdravotnom poistení.

Od januára 2017 sa z dividend vyplatených za účtovné obdobie od 01. 01. 2017 a dividend, ktoré sa budú vyplácať ešte za účtovné obdobia do 31. 12. 2003, prestáva platiť zdravotné poistenie a začína sa platiť zrážková daň.

Zrážková daň

V novele zákona o dani z príjmov je dividenda definovaná po novom už ako príjem, z ktorého sa bude platiť zrážková daň. V sadzbe dane 7 % budú zdaňované dividendy plynúce zo zdrojov na území SR vyplatené rezidentovi alebo nerezidentovi SR. Ak budú dividendy vyplatené daňovníkovi nezmluvného štátu bude sa platiť z dividendy zrážková daň v sadzbe 35 %.

Tieto sadzby dane platia len ak sa budú dividendy vyplácať osobám s majetkovou účasťou, členom štatutárneho orgánu alebo členom dozorného orgánu.

Povinnosť vybrať a odviesť zrážkovú daň má spoločnosť, ktorá dividendu vyplatila, a to najneskôr do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. V rovnakej lehote predloží správcovi dane aj Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou. Príjemca dividend nebude mať v tomto prípade žiadne daňové povinnosti.

Ak by dividendy plynuli zo zdrojov v zahraničí, je potrebné príjem z dividendy zahrnúť do osobitného základu dane v daňovom priznaní.

Zmeny v zákone o dani z príjmov

V zákone o dani z príjmov pribudla právna úprava dividend vyplatených zamestnancom bez majetkovej účasti. Takýto príjem sa už považuje za príjem zo závislej činnosti. Preto sa z „dividend“ bude platiť bežná preddavková daň.

Ak príjem zamestnanca v mesiaci nepresiahne 2 918,52 €, bude sa z príjmu platiť daň v sadzbe 19 %. Ak by príjem zamestnanca v mesiaci presiahol čiastku 2 918,52 €, z rozdielu príjmu a sumy 2 918,52 € sa bude počítať daň v sadzbe 25 %.

Z pohľadu zákona o zdravotnom poistení je príjem zo závislej činnosti považovaný za zárobkovú činnosť definovanú v §10b zákona o zdravotnom poistení. V tejto súvislosti je potrebné, aby z tohto príjmu boli odvedené aj odvody na zdravotné a sociálne poistenie, pretože príjem z „dividendy“ sa u zamestnanca bez majetkovej účasti považuje za „bežný príjem“, teda ako príjem z hlavného pracovného pomeru prípadne dohody.

Dividendy za účtovné obdobia rokov 2013 – 2016

Z dividend za účtovné obdobia rokov 2013 – 2016  sa platí poistné na zdravotné poistenie preddavkovo,tak ako to bolo aj doteraz. Vymeriavacím základom pre výpočet odvodov na zdravotné poistenie je celá suma prijatých dividend naviac však do 60-násoboku priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. V roku 2017 maximálne 52 980 €. Celoročné poistné z príjmov z dividend a porovnanie so zaplatenými preddavkami na poistné vykoná zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní poistného. Poistné sa platí preddavkovo cez Výkaz platiteľa dividend. Platiteľom preddavku je právnická osoba so sídlom na území SR, ktorá podiely priznáva. Percentuálna sadzba pre výpočet poistného na zdravotné poistenie je 14 %.

Príjem z dividendy za tieto účtovné obdobia sa nepovažuje za zdaniteľný príjem a preto sa z neho neplatí daň.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty