Menu

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia – SZČO

Zdravotné poisťovne už začali vykonávať ročné zúčtovanie poistného za rok 2015.

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania ZP je do 30. 9. 2016 alebo do 31. 10. 2016 pre SZČO, ktoré majú predlženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov FO.

Zdravotná poisťovňa je podľa § 19 ods. 8 a 9 zákona o zdravotnom poistení povinná oznámiť SZČO výsledok ročného zúčtovania (RZ).

Ak je výsledkom RZ preplatok zašle poisťovňa platiteľovi (SZČO) písomné oznámenie o výsledku RZ. Oznámenie obsahuje výšku preplatku, údaje o vymeriavacom základe a výške zaplatených preddavkov na poistné, a tiež výšku preddavku na poistné, ktorý je SZČO povinná platiť od 1. 1. 2017. Súčasťou je aj poučenie o možnosti podať nesúhlasné stanovisko. Zdravotná poisťovňa je povinná podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zdaniť preplatok poistného zrážkovou daňou. Túto daň odvedie daňovému úradu priamo zdravotná poisťovňa. Vykonaním zrážky dane je splnená daňová povinnosť.

Ak je výsledkom RZ nedoplatok, zdravotná poisťovňa zašle platiteľovi (SZČO) výkaz nedoplatkov. SZČO je povinná odviesť nedoplatok do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov.

Podľa informácie na stránkach zdravotných poisťovní, citujeme: „Preplatok ročného zúčtovania v sume od 0,01 Eur do 4,99 Eur (vrátane) poistencovi nevraciame a tiež poistenec nemusí doplatiť nedoplatok v rovnakej sume.“

Ako účtovať preplatok alebo nedoplatok z RZZP?

Ak daňovníkovi vznikne preplatok z RZZP, tak na bankový účet zdravotná poisťovňa zašle sumu preplatku zníženú o zrážkovú daň. Sumu preplatku daňovník zaúčtuje do peňažného denníka ako Príjem zdanený zrážkou u zdroja (príjem neovplyvňujúci základ dane).

Ak daňovníkovi vznikne z RZZP nedoplatok sumu uhradí na bankový účet zdravotnej poisťovne. V peňažnom denníku sumu zaúčtuje do stĺpca Odvody do fondov (výdavok ovplyvňujúci základ dane). V analytickom členení odporúčame pridať bližšie určenie napr. nedoplatok z RZZP.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty