Menu

Sociálna poisťovňa predlžuje termín splatnosti júlových odvodov SZČO (živnostníkov)

Z technických dôvodov Sociálna poisťovňa dočasne pozastavila zasielanie oznámení samostatne zárobkovo činným osobám o výške odvodov na sociálne poistenie, ktorú majú od 1. júla 2015. Ak niektoré SZČO oznámenie zo Sociálnej poisťovne už dostali, mali by ho ignorovať a v nasledujúcich dňoch očakávať novú zásielku.

SZČO preto nemusia zaplatiť odvody do Sociálnej poisťovne v termíne 8. augusta 2015. Sociálna poisťovňa predlžuje termín ich splatnosti na 2. september 2015tak, aby mali živnostníci dosť času pripraviť si platby.

Povinné poistenie SZČO vzniká od 1. júla 2015 tým fyzickým osobám (FO), ktoré za kalendárny rok 2014 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v sume vyššej ako 4 944,00 eur (12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu), t. j. sumu rovnú alebo vyššiu ako 4 944,01 eur a zároveň majú k 1. júlu 2015 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu. Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2014 bez odpočítania výdavkov.

Povinné poistenie SZČO zaniká 30. júna 2015 tým FO, ktoré za kalendárny rok 2014 dosiahli príjem rovnajúci sa alebo nižší ako 4 944,00 eur.

V období kalendárneho roka 2015 platí pre povinne poistenú SZČO:

  • • minimálny mesačný vymeriavací základ v sume 412,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne v sume 136,57 eur,
  • • maximálny mesačný vymeriavací základ v sume 4 120,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne v sume 1 365,78 eur.

 

SZČO, ktorá dosiahla hranicu príjmu pre vznik povinného poistenia, má za obdobie od júla 2015 nový vymeriavací základ na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú sumu poistného.

Na informatívny výpočet vymeriavacieho základu a výpočet poistného pre povinne poistenú SZČO môžu živnostníci použiť kalkulačku, ktorá sa nachádza na stránke SP. Na stránke SP na nachádzajú aj podrobné informácie o platení odvodov.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty