Menu

Uplatnenie odvodovej výnimky pri dohode o brigádnickej práci študenta

Podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov má fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov právo určiť v jednom kalendárnom mesiaci najviac jednu dohodu o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia, ak mesačný príjem z tejto dohody nepresiahne zákonom stanovenú sumu.

V praxi to znamená, že študent si môže v jednom mesiaci určiť maximálne jednu dohodu o brigádnickej práci študentov (zo všetkých dohôd uzatvorených u rôznych zamestnávateľov), z ktorej do zákonom stanovenej hranice príjmu nebude platiť odvody na dôchodkové poistenie. Po presiahnutí tejto sumy sa stáva dôchodkovo poistený. Vymeriavacím základom pre účely výpočtu odvodov na dôchodkové poistenie je však len suma presahujúca zákonom stanovenú výnimku.

Maximálna suma mesačného príjmu (priemerného mesačného príjmu pri dohodách na nepravidelný príjem), po ktorú dohodár neplatí odvody na dôchodkové poistenie, je pre rok 2014 pre fyzickú osobu:

  • ktorá nedovŕšila 18 rokov veku 68 € a to až do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dovŕšila vek 18 rokov,
  • staršiu ako 18 rokov vo výške 159 €.

Uvedené sumy sú stanovené v § 4 ods. 5 zákona o sociálnom poistení a vypočítavajú sa ako 8,39 % a 19,72 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné na dôchodkové poistenie. Zaokrúhľujú sa na celé euro nahor.

Od 01. 01. 2015 by mala nadobudnúť účinnosť novela zákona o sociálnom poistení, v ktorej sa navrhuje zjednotiť odvodovú výnimku na fixnú sumu 200 € bez ohľadu na vek študenta.

Fyzická osoba v právnom vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov je povinná:

  • písomne informovať zamestnávateľa o uplatnení práva podľa § 227a odseku 1, t. j. že si u neho bude odvodovú výnimku uplatňovať,
  • písomne informovať zamestnávateľa o tom, že si u neho nebude ďalej uplatňovať právo podľa §227a odseku 1, t.j., že si odvodovú výnimku už nebude uplatňovať,
  • predložiť zamestnávateľovi písomné čestné vyhlásenie, že si právo podľa §227a odseku 1 súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci.

Ak uplatnenie práva bolo zamestnávateľovi oznámené najneskôr v deň vzniku právneho vzťahu, odvodovú výnimku si zamestnanec uplatňuje odo dňa vzniku právneho vzťahu. Inak si zamestnanec môže uplatniť výnimku až od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo uplatnenie práva zamestnávateľovi oznámené.

Ukončenie uplatňovania práva na odvodovú výnimku nastáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo ukončenie uplatňovania práva podľa § 227a odseku 1 zamestnávateľovi oznámené. Zamestnanec si teda môže uplatňovať výnimku z dôchodkového poistenia na jednu DOBPŠ každý mesiac u iného zamestnávateľa, ak informuje zamestnávateľa v požadovanej lehote a predloží čestné vyhlásenie.

Príklad:

Na DOBPŠ s právom na pravidelný príjem, ktorá vznikla od 01. 01. 2014, pracuje študent, ktorý sa narodil 29. 02. 1996. 18 rokov dovŕši dňa 29. 02. 2014. Študent si od februára do marca uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia. Podpísal vyhlásenie na zdanenie príjmov – uplatňuje si NČZD. Jeho príjem je 100 € mesačne. Aké odvody sa budú platiť z dohody o brigádnickej práci študentov počas mesiacov január – marec 2014?

Podľa § 4 ods. 5 zákona o sociálnom poistení si fyzická osoba môže uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia vo výške 159 € až v kalendárnom mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom dovŕšila vek 18 rokov. Tzn., keďže osoba dovŕšila 18 rokov v mesiaci február (napriek tomu, že deň 29. 02. sa v roku 2014 v kalendári nenachádza), za február 2014 si môže uplatniť výnimku vo výške 68 € a od marca vo výške 159 €. Odvody budú vypočítané nasledovne:

Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Dohodára pracujúceho na základe dohody o brigádnickej práci študentov je potrebné prihlásiť do Sociálnej poisťovne, pod príslušným kódom, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, a odhlásiť  najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto poistení.

V prípade, ak si zamestnanec výnimku u zamestnávateľa neuplatňoval a rozhodol sa, že od nasledujúceho mesiaca si ju u tohto zamestnávateľa začne uplatňovať, zamestnávateľ takéhoto dohodára odhlási z platenia dôchodkového poistenia (odhláška – kód 11, v prípade nepravidelného príjmu kódom 12) posledným dňom mesiaca predchádzajúceho mesiacu, od ktorého si výnimku u neho začne uplatňovať.

V prípade, ak si zamestnanec výnimku u zamestnávateľa uplatňoval a rozhodol sa, že od nasledujúceho mesiaca si ju u tohto zamestnávateľa uplatňovať nebude, zamestnávateľ takéhoto dohodára prihlási na platenie poistného na dôchodkové poistenie (prihláška – kód 11, v prípade nepravidelného príjmu kódom 12) od prvého dňa mesiaca, od ktorého si výnimku prestáva uplatňovať. Rovnako sa postupuje aj v prípade, ak by študent v danom mesiaci príjem prekročil, t.j. dôchodkovo poistený sa študent stáva od prvého dňa v mesiaci, v ktorom príjem prekročil.

Prihlášku a odhlášku na dôchodkové poistenie (kód 11) je potrebné zaslať na SP najneskôr v lehote splatnosti poistného podľa § 143 za kalendárny mesiac, v ktorom mesačný príjem z tejto dohody presiahol /nepresiahol sumu výnimky, z ktorej sa poistné neplatí.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty