Menu

Viete o kontrolnom výkaze všetko?

Kontrolný výkaz je od 1. januára 2014 najčastejšie skloňovaným pojmom a urobil nejednu vrásku na tvári každému platcovi DPH. Za prvého pol roka prijala finančná správa približne 95 000 kontrolných výkazov a vyše 200 000 hovorov a mailov v oblasti daňového poradenstva.

Zdá sa vám to málo? To nie je všetko. Hovorí sa už aj o prvých podozreniach z tzv. „karuselových obchodov“, do ktorých bolo zapojených asi 824 subjektov a pomocou kontrolného výkazu sa tak zabránilo vyplateniu približne 4,2 mil. € podnikateľským subjektom. „Karuselový obchod“ (uvádzaný aj ako „karuselový podvod“) je v podstate obchod, kedy predávajúci nezaplatí daň z pridanej hodnoty. Subjekty zapojené v takomto obchode si tak uplatňujú nadmerný odpočet DPH. Tak pripomeňme, že za najzávažnejší daňový trestný čin vám hrozí 7 až 12 rokov väzby. Ale dosť bolo čísel, poďme si radšej povedať dôležité fakty o tomto „super nástroji“ proti daňovým podvodom.

Prečo kontrolný výkaz?

Od začiatku tohto roka si finančná správa povedala „dosť s podvodníkmi s DPH!“. Preto pre platiteľov DPH zaviedla tzv. kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty. Slúži na „laicky povedané“ kontrolu vystavených a došlých faktúr. V praxi to znamená, že ak živnostníkovi Ferkovi vystavíte 10 faktúr, očakáva sa, že sa ich čísla budú nachádzať nie len vo vašom kontrolnom výkaze ale i vo Ferkovom. Finančná správa verí, že im pomôže tak odhaliť fiktívne vystavovanie faktúr, rôzne machinácie s nimi, či uplatnenie si odpočtu z tej istej faktúry dvakrát.

Tento výkaz sa zatiaľ podáva spolu s daňovým priznaním k DPH a ako sa môžeme dočítať na stránke finančnej správy, od roku 2015 bude možné podať KV DPH aj neskôr ako daňové priznanie k DPH, stále však zostáva podmienka podania do 25. dňa po skončení kalendárneho mesiaca/kvartálu, ktorého sa podanie týka. Zaujímavosťou ešte je, že jedine v tomto výkaze sa v časti údaje o firme uvádza miesto podnikania a nie adresa trvalého pobytu ako napr. v daňovom priznaní k DPH. Údaje v jednotlivých oddieloch sú zoradené chronologicky podľa dátumu a v prípade, že evidujete viacero faktúr z jedného dňa, tieto údaje budú zoradené vzostupne aj podľa čísla faktúr. Ak toto číslo faktúry obsahuje rôzne znaky ako napr. lomku, písmena alebo pomlčky, je potrebné toto číslo daňového dokladu uviesť vrátane týchto znakov.

Ako preniesť daňovú povinnosť z jedného mesiaca do druhého?

Najčastejšie konzultovanou otázkou bol prenos daňovej povinnosti z jedného mesiaca do druhého v súvislosti s podaním daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu. Samozrejme, tento prenos je možný, stačí zmeniť dátum uplatnenia dane (DUD) na mesiac, v ktorom má byť daná faktúra zahrnutá. Tento dátum je dôležitý pre vytvorenie daňového priznania k DPH (alebo z pohľadu vytvorenia výkazu DPH). Dátum vzniku daňovej povinnosti (DVDP) je potrebné uviesť taký, ako je na faktúre, lebo tento dátum je zase dôležitý pre vytvorenie kontrolného výkazu DPH.

Uveďme si príklad: Ste mesačný platiteľ DPH, máte faktúru z mája a chcete ju odpočítať až v júni. Faktúru zaevidujte do evidencie DPH s dátumom uplatnenia dane v mesiaci jún ale dátum vzniku daňovej povinnosti uveďte máj. Takáto faktúra bude zahrnutá do daňového priznania aj kontrolného výkazu DPH za mesiac jún, ale v júnovom kontrolnom výkaze bude pri faktúre uvedený dátum vzniku daňovej povinnosti máj. Z toho vyplýva, že faktúra nebude v kontrolnom výkaze vytvorenom za mesiac máj.

Čo s bločkami?

Množstvo otázok sa týkalo aj zaevidovania rôznych bločkov z registračnej pokladne. Na tieto doklady slúžia hlavne oddiely B3 a D1, kde sa rozlišuje, či ide o bločky za nákup alebo tržby z pokladne. Do oddielu B3 sa evidujú všetky doklady z nákupu drobného tovaru alebo materiálu, diaľničné známky, cestovné lístky a doklady do 100 € bez údajov o jednotkovej cene a odberateľovi. Tento oddiel je súčtový, čo znamená, že suma tu bude uvedená len jedna a to spolu za všetky doklady. Čo sa týka zaevidovania tržby z registračnej pokladne, tieto by mali byť smerované taktiež jednou sumou do oddielu D1.

Pri bločkoch ešte chvíľu zostaneme pretože veľkú diskusiu u nás vyvolal i bloček z pokladne, kde suma bola uvedená mínusom. Má sa táto suma odpočítať z oddielu B3 alebo sa tento doklad berie ako dobropis a má vstupovať do oddielu C2? Správne riešenie je, že takýto doklad je potrebné zaevidovať do oddielu C2 a do časti Číslo pôvodného dokladu doplniť číslo bločku, ku ktorému sa mínusový doklad vzťahuje.

Kovy a iné a špeciálne položky

Často kladenou otázkou bolo aj vystavenie faktúry na kovový odpad, kovový šrot, na kovy, kovové predmety a mobilné telefóny. Pri vystavení takejto faktúry je potrebné postupovať podľa § 69 ods. 12. Tento paragraf je rozčlenený do viacerých písmen a v každom je jasne uvedené, ktoré položky podliehajú tuzemskému samozdaneniu, ktoré vstupujú do kontrolného výkazu a ktoré nie.

Podľa uvedeného paragrafu rozlišujeme údaje, ktoré nevstupujú do kontrolného výkazu:

a) kovový odpad a šrot,

b) emisné kvóty,

c) dodanie nehnuteľnosti, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť,

d) dodanie nehnuteľnosti, ktorá bola predaná dlžnou osobou,

e) dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku.

Ďalšie písmená § 69 ods. 12 podliehajú tuzemskému samozdaneniu a tak aj vstupujú do kontrolného výkazu. Je však potrebné dávať pozor na výšku základu dane za jednotlivé kategórie. V prípade, že suma sa rovná alebo prevyšuje hodnotu 5 000 €, takáto faktúra má byť smerovaná do oddielu A2. Avšak ak je suma základu dane nižšia ako 5 000 €, pri vystavovaní faktúry je potrebné postupovať ako pri štandardnej faktúre, ktorá bude smerovaná do oddielu A1. Do tejto skupiny patria:

f) poľnohospodárske plodiny (vybrané kapitoly 10 a 12 spoločného colného sadzobníka),

g) kovy a kovové predmety (vybrané kapitoly 72 a položky spoločného colného sadzobníka),

h) mobilné telefóny,

i) integrované obvody.

Opravný a dodatočný kontrolný výkaz

Keďže sme si ujasnili pár prípadov uvádzania faktúr v riadnom kontrolnom výkaze, tak si pre istotu spomeňme dôležité fakty aj o opravnom a dodatočnom kontrolnom výkaze.

Opravný kontrolný výkaz sa podáva do 25. dňa v mesiaci a sú v ňom uvedené všetky správne údaje, čiže nielen nové ale aj údaje z riadneho výkazu. Pri podaní opravného kontrolného výkazu sa na podaný riadny výkaz neprihliada.

V prípade vytvárania dodatočného kontrolného výkazu je to jednoduchšie. Tento výkaz obsahuje iba údaje, ktoré sa v riadnom respektíve opravnom nenachádzali alebo boli upravované. Dodatočný kontrolný výkaz sa podáva po uplynutí lehoty na podanie riadneho alebo opravného kontrolného výkazu.

Pri jeho vytváraní rozlišujeme tri prípady, ktoré by mohli nastať:

  • storno údajov – v tomto prípade je potrebné v danom riadku, ktorý nepatrí do kontrolného výkazu do stĺpca č. 7 doplniť číslo 1, tento kód označuje storno údajov,
  • nový údaj – v prípade nového údaju je potrebné do tohto stĺpca uviesť číslo 2, čo znamená nový údaj,
  • oprava údajov – vtedy je potrebné uviesť predchádzajúci záznam a do stĺpca č. 7 Kód opravy doplniť číslo 1 – storno údajov a do ďalšieho riadku sa uvedie už správny záznam s kódom opravy 2 – nový údaj.

Vo výnimočných prípadoch môže nastať situácia, kedy sa podáva dodatočný kontrolný výkaz dvakrát, trikrát, štyrikrát… Vtedy v druhom a v ďalšom dodatočnom výkaze sa uvádzajú správne len posledné  údaje, ktoré sa menia, pridávajú, prípadne vymazávajú.

Čo dodať na záver? Snáď len toľko, že aj keď kontrolný výkaz je prevratnou novinkou v oblasti DPH, verme, že už nás ničím neprekvapí. Ale ktovie, čo si na nás ešte strážcovia zákonov pripravia.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty