Menu

Výnimky pre odvody poistného

Zamestnanec a jeho zamestnávateľ sú povinní odvádzať poistné na sociálne a zdravotné poistenie, pričom za zamestnanca poistné vypočíta a odvádza zamestnávateľ.

Zoznam odvodov, ktoré platí zamestnanec a zoznam odvodov, ktoré platí zamestnávateľ:

Zamestnanec: zdravotné poistenie (4 %), nemocenské poistenie (1,4 %), starobné poistenie (4 %), invalidné poistenie (3 %), poistenie v nezamestnanosti (1 %)

Zamestnávateľ: zdravotné poistenie (10 %), nemocenské poistenie (1,4 %), starobné poistenie (14 %), invalidné poistenie (3 %), poistenie v nezamestnanosti (1 %), úrazové poistenie (0,8 %), garančné poistenie (0,25 %), poistenie do rezervného fondu (4,75 %)

V zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákone č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sú definované aj výnimky z platenia poistného.

Jednotlivé výnimky závisia od  typu pracovnoprávneho vzťahu (pracovný pomer, dohoda, štatutár, spoločník, iný pracovný vzťah) a od priznania/poberania jednotlivých typov dôchodkov (napr. poberateľ starobného dôchodku, invalidného dôchodku a iné).

Výnimky na poistnom pri dohodách

Dohoda o brigádnickej práci študenta – pravidelný aj nepravidelný príjem

Študent neplatí odvody na zdravotné poistenie, nemocenské poistene a poistenie v nezamestnanosti.

Okrem toho si môže určiť jednu dohodu v mesiaci, z ktorej sa nebudú platiť odvody na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie) do hraničnej sumy. Hranica zárobku pri dohodách o brigádnickej práci študenta, do ktorej študenti neplatia odvody pre rok  2014 je nasledovná:

– študenti do 18 rokov 68€

– študenti nad 18 rokov 159 eur.

Zamestnávateľ, u ktorého si študent uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia, neplatí navyše poistenie do rezervného fondu solidarity.

Dohoda o vykonaní práce, Dohoda o pracovnej činnosti

Výnimky na poistnom si zamestnanec môže uplatniť v prípade, že poberá starobný dôchodok, výsluhový dôchodok s dovŕšením dôchodkového veku alebo invalidný dôchodok.

Poberateľ starobného dôchodku, prípadne výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku pri pravidelnom aj nepravidelnom príjme neplatí odvody na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Poberateľ invalidného dôchodku 40 – 70 %, poberateľ invalidného dôchodku nad 70 % alebo poberateľ invalidného výsluhového dôchodku  neplatí odvody na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Zamestnanec, po priznaní predčasného starobného dôchodku, ktorý má pravidelný príjem, neplatí odvody na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Ak ide o predčasného starobného dôchodcu, ktorý poberá nepravidelný príjem, neplatí odvody ani na nemocenské poistenie.

Pokiaľ zamestnanec pracujúci na Dohodu o vykonaní práce a Dohodu o pracovnej činnosti nepoberá žiadny dôchodok, výnimku na odvodoch si môže uplatniť v prípade, že pôjde o nepravidelný príjem. V tomto prípade zamestnanec neplatí odvod na nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Rovnaké úľavy na poistnom sa vzťahujú aj na zamestnávateľa.

Výnimky na poistnom pri pracovnom pomere

Aj zamestnanci na pracovný pomer si môžu uplatňovať odvodové úľavy. Bližšie špecifiká si uvádzame nižšie.

Zamestnanci, ktorým bol priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok neplatia odvody na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Zamestnanec, ktorý je poberateľ výsluhového dôchodku s dovŕšením dôchodkového veku neplatí v rámci odvodov invalidné poistenie.

Zamestnanec, ktorý poberá Invalidný dôchodok 40 % – 70 % platí polovičné odvody na zdravotné poistenie.

Zamestnanec, ktorý má invaliditu nad 70 % okrem polovičných odvodov na zdravotné poistenie neplatí ani odvody na poistenie v nezamestnanosti.

Poistenie v nezamestnanosti neplatia ani zamestnanci, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a majú priznaný invalidný dôchodok nad 40 %.

Zamestnanci s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50% platia polovičné odvody na zdravotné poistenie.

Úľava pre dlhodobo nezamestnaných

Od 01.11.2013 má zamestnanec, ktorý bol dlhodobo nezamestnaný a jeho zamestnávateľ možnosť si uplatniť odvodovú úľavu na sociálne i zdravotné poistenie. Odvodová úľava sa vzťahuje len na pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

Aby mohli byť uplatnené odvodové úľavy, musia byť splnené všetky zákonom stanovené podmienky.

Ak bol zamestnanec pred nástupom do zamestnania evidovaný na Úrade práce ako dlhodobo nezamestnaný (najmenej 1 rok), bude 12 mesiacov oslobodený od platenia zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti, ale len ak jeho mesačný príjem nebude vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy (pre rok 2014 ide o príjem 539,35 eur). Zamestnávateľ je navyše oslobodený z platenia poistného do rezervného fondu solidarity.

Štatutár s najmenej 50 % majetkovou účasťou zamestnaný na pracovný pomer alebo na dohodu, je od 01.01.2014 oslobodený z platenia garančného poistenia.

Výnimky na poistnom pri pracovnom pomere Štatutár, Spoločník

Pri pravidelnom príjme zamestnávateľ neplatí odvody na garančné poistenie a úrazové poistenie.

Pri nepravidelnom príjme sa neplatia ani odvody nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti za zamestnanca ani za zamestnávateľa.

Výnimky na poistnom pre firmy, ktoré nie sú platiteľmi Garančného poistenia.

Podľa §18 Z. z. č. 461/2003 o sociálnom poistení garančné poistenie neplatí zamestnávateľ, ktorý je rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty