Menu

Zamestnanci s odvodovou úľavou – prihlášky, odhlášky, prekročenie príjmu, hranica 12 mesiacov a podmienky využitia

Od 01. 11. 2013 majú zamestnávatelia možnosť v prípade zamestnania dlhodobo nezamestnaného uchádzača o zamestnanie uplatniť si tzv. ,,odvodovú úľavu“. Po splnení zákonom stanovených podmienok sa tak po dobu jedného roka môžu vyhnúť plateniu odvodom na zdravotné a sociálne poistenie. Možnosť ich uplatnenia je daná viacerými podmienkami tak na strane zamestnanca, ako aj na strane zamestnávateľa.

Podmienky uplatnenia odvodovej úľavy na dlhodobo nezamestnaných:

  • osoba bola pred vznikom pracovného pomeru vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
  • dôvodom vyradenia uvedenej osoby z evidencie uchádzačov o zamestnanie je vznik pracovného pomeru
  • výška mesačného príjmu zamestnanca neprekročí zákonom stanovenú hranicu
  • sociálna poisťovňa a príslušná zdravotná poisťovňa neevidujú voči zamestnávateľovi pohľadávku
  • zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov z dôvodu prijatia zamestnanca s odvodovou úľavou
  • od vzniku pracovného pomeru neuplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov

 

Hranicu príjmu, ktorú nesmie mesačný príjem zamestnanca presiahnuť, je 67% priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer.

Pre pracovný pomer, ktorý vznikol v roku 2015 ide o sumu 552,08€. Pre pracovný pomer, ktorý začne v roku 2016 pôjde o sumu vo výške 574,86€ (t .j. 67% zo sumy 858€).

Z čerpania odvodovej úľavy sú vylúčení zamestnanci pracujúci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Prihlásenie zamestnanca s odvodovou úľavou

Do Sociálnej poisťovne sa zamestnanec s odvodovou úľavou prihlasuje registračným listom FO pod kódom 14 (papierový RLFO) alebo ZECDN (elektronický RLFO).

Do zdravotnej poisťovne sa zamestnanec s odvodovou úľavou prihlasuje 2 kódmi: 2Z a 1WZ. Kód 1WZ vyjadruje splnenie podmienok pre uplatnenie odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnaných.

Ak príjem zamestnanca v niektorom mesiaci prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmu, od tohto mesiaca platí všetky odvody zamestnanec aj zamestnávateľ.

To platí aj v prípade, ak už v ďalšom mesiaci príjem zamestnanca nepresiahne zákonom stanovenú hranicu. V takomto prípade zamestnávateľ prihlási zamestnanca na nemocenské, dôchodkové poistenia a poistenie v nezamestnanosti k prvému dňu mesiaca, v ktorom hraničný príjem prekročil, pod kódom 16 (papierový RLFO) alebo ZECDNNPDPPVN (elektronický RLFO).

Do zdravotnej poisťovne zamestnávateľ oznámi ukončenie odvodovej úľavy kódom 1WK k poslednému dňu toho mesiaca, v ktorom zamestnanec posledný krát spĺňal všetky podmienky na uplatnenie odvodovej úľavy.

Obdobie uplatňovania odvodovej úľavy je 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Ak po uplynutí 12 mesiacov bude pracovný pomer naďalej trvať, zamestnávateľ postupuje voči sociálnej a zdravotnej poisťovni obdobne ako vo vyššie uvedenom postupe pri prekročení hraničného príjmu.

Odhlásenie zamestnanca s odvodovou úľavou – skončenie pracovného pomeru

V prípade, že si zamestnanec až do konca trvania pracovného pomeru uplatňoval odvodovú úľavu, odhláška zamestnanca do SP sa oznámi kódom 14 (papierový RLFO) alebo ZECDN (elektronický RLFO) a zo ZP sa zamestnanec odhlási kódom, pod ktorým bol prihlásený, teda 2K a 1WK.

V prípade, ak pracovný pomer trval dlhšie ako 12 kalendárnych mesiacov, zamestnanec sa stáva bežným zamestnancom, a teda odhláška do Sociálnej poisťovne pri skončení pracovného pomeru sa oznámi kódom 1 (papierový RLFO) alebo ZEC (elektronický RLFO). Obdobne aj odhlásenie zamestnanca zo zdravotnej poisťovne oznamuje zamestnávateľ kódom 2K, ako pri odhlásení bežného zamestnanca.

 

PRÍKLAD

Zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru 1.1.2015, odvodovú úľavu si môže uplatniť maximálne do 31.12.2015. Hranica príjmu pre odvodovú úľavu bude počas celého tohto obdobia v sume 552,08 €.

 

PRÍKLAD

Pracovný pomer vznikne dňa 5.11.2015, ktorý spĺňa všetky podmienky pre odvodovú úľavu, vznikne dňa 5.11.2015. Počas prvých 12 kalendárnych mesiacov príjme nepresiahne hranicu 67% priemernej mesačnej mzdy. Odvodovú úľavu bude možné uplatniť najneskôr do 31.10.2016, to znamená, že 1.11.2016 vzniká tomuto zamestnancovi povinné nemocenské poistenie, povinné dôchodkové poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti. Zamestnávateľ prihlási tohto zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov SP starobného dôchodkového sporenia na povinné nemocenské poistenie, dôchodkové poistenia a poistene v nezamestnanosti RLFO – typ zamestnanca 16.

Zo zdravotnej poisťovne odhlasuje zamestnávateľ s odvodovou úľavou kódom 1WK k poslednému dňu v mesiaci, kedy bola odvodová úľava uplatňovaná.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty