Paragón

e-kasa: paragón

Paragón je náhradný doklad vyhotovený namiesto pokladničného dokladu v prípade prerušenia prevádzky online registračnej pokladnice (ORP). Používa sa napríklad, ak nastane výpadok elektrickej energie alebo vznikne porucha pokladnice.

Za prerušenie prevádzky ORP sa nepovažuje výpadok internetu. Pri výpadku internetu sa doklady riadne evidujú v ORP v režime off – line.

Ak dôjde k poruche ORP alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť ich prevádzku do 48 hodín od vzniku poruchy alebo je povinný začať používať inú ORP alebo iné koncového zariadenie.

Povinnosti, ktoré vyplývajú z evidovania paragónov: 

 • Predávajúci má povinnosť údaje z vyhotovených paragónov zaevidovať v ORP najneskôr do 10-tich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka ORP obnovená.
 • Doklady vyhotovené k paragónom sa tiež odosielajú na úložisko Finančnej správy. Tieto doklady majú pridelený UID a OKP kód.
 • Predávajúci má povinnosť na pokladničnom doklade evidovať povinné náležitosti:
  • Dátum a čas vyhotovenia paragónu – kedy bol v minulosti paragón vystavený.
  • Číslo paragónu – poradové číslo paragónu fyzicky odovzdaného kupujúcemu.
  • Číslo ORP, ktorej prevádzka bola prerušená. Program tento údaj dopĺňa automaticky.
Ak je podnikateľovi zabezpečená ORP colným alebo daňovým úradom, podnikateľ vystavuje počas toho obdobia paragóny, ktoré je povinný archivovať 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli doklady vyhotovené.
Pokladničný doklad Paragón vytvoríme:

 • Cez Fakturácia – Predajky. Pomocou tlačidla Pridaj vytvoríme novú predajku, ktorú naplníme položkami. Následne pri tlačidle Platba (F9) cez šípku vyberieme možnosť Paragón.

Po zvolení voľby paragón sa zobrazí formulár, kde vyplníme všetky povinné údaje.

Po zaevidovaní platby sa doklad automaticky odošle do systému e-kasa a vytlačí sa doklad obsahujúci údaje paragónu.

Program OMEGA pri vytváraní paragónov vytvára pohyby v sklade na základe nasledovnej hlášky:

Na základe toho program OMEGA automaticky generuje výdajku zo skladu. Ak sme však výdajku urobili v minulosti ručne, je potrebné hlášku ignorovať pomocou tlačidla NIE.

 • Cez Fakturácia – Odoslané faktúry, Odoslaný dobropis, Odoslaná preddavková faktúra. Paragón je možné vytvoriť aj k úhradám dokladov. Po zvolení funkcie Úhrada cez eKasu sa nám ponúka funkcia Úhrada Úhrada paragón.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link