Menu

Najhorúcejšia téma stavebnej konferencie v skratke: Čo prinesie nový stavebný zákon?

3. ročník online konferencie Stavebníctvo 2023: Nová stavebná legislatíva a digitalizácia máme úspešne za sebou. Priniesol aktuálne témy, ktoré hýbu svetom stavebníctva. Vzácni hostia sa s nami podelili o cenné informácie a názory z praxe. Prvá a najviac sledovaná diskusia bola venovaná novému stavebnému zákonu a jeho dopadu na stavebné firmy a projektantov. Diskutovali v nej predseda nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR Ing. Martin Hypký, advokát JUDr. Peter Kotvan, člen predstavenstva SKSI Ing. Ján Jakubov a predseda akademického senátu Strojníckej fakulty TU v Košiciach prof. Ervin Lumnitzer.

Ako bude prebiehať nové územné plánovanie?  

Územné plánovanie je celospoločenská dohoda nad priestorom, v ktorom žijeme. Predseda nového úradu, pán Hypký, vysvetlil, že nový zákon reflektuje potrebu odísť od striktne funkčného rozdelenia miest, čo bolo charakteristické pre staré zákony pochádzajúce z obdobia komunizmu. Namiesto toho nový zákon propaguje prístup, kde sa rôzne funkcie (bývanie, podnikanie, rekreácia atď.) prelínajú a vytvárajú multikultúrne priestory, ktoré odrážajú súčasné spôsoby života a práce. Nový prístup by mal byť viac orientovaný na limity využitia priestoru. V neposlednom rade je potrebné pracovať na prehľadnosti územného plánu. Dnes má 30 farieb a nikto mu nerozumie. A toto sa má zmeniť aj s pomocou digitalizácie. Cieľom je zjednodušiť a digitalizovať celý proces, aby bol zrozumiteľný pre širokú verejnosť.

Ako sa zmení situácia pre obce?

Územný plán je kľúčový dokument nielen pre mesto a obec, ale aj pre obyvateľov a developerov. Po starom ho obce do 2 000 obyvateľov nemusia mať. Od 1. apríla budúceho roka, sa zavádza povinnosť pre každú obec mať územný plán. Predseda úradu, Hypký, upresnil, že ho nemusia mať pripravený presne od tohto dátumu, ale zdôraznil potrebu určitého inštitútu rozhodovania v prípade absencie územného plánu.

Obec má možnosť rozhodnúť sa, že nebude mať vlastný územný plán. V tom prípade môže túto kompetenciu prenechať vyššiemu územnému celku alebo sa včleniť do mikroregiónu. Mnohé obce v súčasnosti nemajú územný plán z finančných dôvodov. V súvislosti s novou povinnosťou plánuje štát posilniť finančnú podporu pre vytváranie územných plánov a prostredníctvom digitalizácie by sa mal proces tvorby plánu zjednodušiť, zrýchliť a v konečnom dôsledku aj zlacnieť.

Aké problémy môžu pri zavádzaní zmien nastať?

Pán Jakubov z SKSI doplnil, že mestá majú k dispozícii prechodné obdobie 8 rokov, počas ktorých prejdú na novú metodiku územných plánov a elektronizáciu procesov. Dôležité bude odkomunikovať novú metodiku aj so ZMOSOM pričom v prechode vidí dva hlavné problémy. Prvým je financovanie nových územných plánov a druhým kapacity na spracovanie, keďže počet projektantov je limitovaný.

Nový stavebný zákon je naklonený developerom – fakt alebo mýtus?

Pán Hypký v tom má jasno. Nie je to tak. Vždy, keď developer navrhne nejakú budovu, musí získať súhlas, záväzné stanovisko k územným plánom obce. Obec si v rámci územného plánu presne zadefinuje, či už podľa starej alebo podľa novej vyhlášky, čo môže a nemôže byť v obci tak a má záväzné stanovisko. To znamená, že keď toto stanovisko povie nie, budova sem nepatrí, lebo územný plán s takým niečím neráta, tak developer ďalej nepokračuje. Kompetencia územných plánov teda ostáva na obciach a mestách.

Skrátené čakacie lehoty – konečne 

Zatiaľ síce ide len o odhady, ale skvelou správou je, že celý proces získania stavebného povolenia by sa mohol skrátiť na tretinu doby, ktorú to trvá dnes. Znie to až neuveriteľne, ale vyhliadky sú sľubné.  

Novinka systém URBION

V plnej prevádzke by nový systém mal byť v roku 2032. Momentálne sa pracuje na tom, aby do systému mohli vstupovať občania. V procese tvorby je formulár, ktorým sa identifikujeme a budeme môcť do systému vkladať údaje a tiež elektronické úložisko dát. Črtá sa tak budúcnosť bez papierov, ktoré nosíme od jednej úradníčky k druhej. Všetci zainteresovaní budú mať prístup k tým istým dokumentom v úložisku. Nadšenci papierov môžu ešte podávať a dostávať informácie aj papierovo do roku 2028.

Ako sa posilňuje právomoc projektantov?  

Nová legislatíva zväčšuje právomoc projektantov. V praxi by to malo vyzerať tak, že pokiaľ v stavebnom konaní nedôjde k nezhodám medzi účastníkmi, nový úrad do rozhodovania nevstupuje a týmto spôsobom je posilnená kompetencia projektantov. Ak však príde k nezrovnalostiam vstupuje do rozhodovacieho procesu úrad a pokúsi sa dôjsť k zmieru medzi všetkými stranami. Pán Jakubov z SKSI zdôraznil, že postavenie projektantov bude dôležitejšie ako doposiaľ. Stavebný zámer bude musieť byť odsúhlasený všetkými relevantnými inštitúciami a organizáciami. Projektant bude zodpovedný za to, aby zosumarizoval všetky vyjadrenia a predložil ich úradu na schválenie. Nebude niesť zodpovednosť za zrealizovaný stavebný zámer. Samotné stavebné povolenie vždy vydáva úrad.  

Akú úlohu má tzv. Digitálne dvojča Slovenska?

Profesor Lumnitzer vysvetlil pojem digitálne dvojča ako digitálny model územia. Cieľom je, aby sme to, čo existuje v reálnom svete, vytvorili v svete digitálnom. Tento model by mal simulať rôzne vlastnosti a vrstvy územia a pomôcť pri plánovaní, manažmente a realizácii stavebných projektov. Dáta do modelu sa dajú získať rôznymi spôsobmi, ako sú družicové snímky, terestriálne skenovanie, drony a podvodné profilovanie riek. Dôležitá je kompatibilita rôznych dátových vrstiev a ich implementácia do jedného systému.

Aké sú pozitíva nového zákona?

Pán Kotvan priblížil, v čom vidí pozitíva novej legislatívy. Vyriešia sa viacúčelové stavby, keďže pribudne možnosť stavať stavbu na stavbe, čím sa odbúrajú problémy, ktoré v súčasnosti nastávajú. Pozitívum vidí aj v prechodnom ustanovení. Ak máte rozhodnutie o umiestnení stavby, tak sa to považuje akoby za stavebný zámer a postupuje sa rovno podľa nového zákona. V neposlednom rade je výhodou aj riešenie čiernych stavieb aj tým spôsobom, že sankcie môžu okrem stavebníka dostať i stavbyvedúci a stavebný dozor. To by malo zamedziť ich vytváraniu.

Koniec čiernym stavbám?

Ak postavíte stavbu bez stavebného povolenia ide o čiernu stavbu, ktorú bude možné zbúrať. Čiernou stavbou sa rozumie aj stavba pred dokončením, v ktorej sa urobia zmeny a tieto zmeny sa nenahlásia úradu. V minulosti nahlásenie zmien znamenalo vstup všetkým účastníkom a zastavenie stavby na veľmi dlhú dobu. Toto ale po novom odpadá a ľudia by sa nemali báť zmeny nahlásiť. Pokiaľ je zmena v súlade s územným plánom čoskoro by mali so schválením pokračovať vo výstavbe.

Novinka pre všetkých – elektronický stavebný denník

S novou legislatívou prichádza povinnosť viesť stavebný denník v elektronickej podobe. Keďže smerujeme k digitalizácii je pochopiteľné, že aj stavebnú dokumentáciu budeme mať v digitálnej forme. Stavebná inšpekcia a všetci účastníci stavby budú mať k denníku prístup a uvidia kroky stavby bez toho, aby na ňu museli fyzicky prísť. Na základe istých kódov bude k niektorým činnostiam, ktoré sa týkajú napríklad statiky, automaticky prizvaná aj inšpekcia, čo vedie k zvýšenej bezpečnosti. Taktiež by sa touto formou malo predísť akémukoľvek falšovaniu stavebných denníkov.

Zaujíma vás toho ešte viac?

Keďže nás čakajú mnohé zmeny v stavebníctve, stále budeme sledovať aktuálne dianie a prinášať vám čerstvé informácie. Sledujte náš blog a dozviete sa viac. Digitálne zmeny vám uľahčia aplikácie KROS Výmery, KROS Rozpočet a elektronický stavebný denník Stavario. Vyskúšajte ich teraz zadarmo.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty