Menu

COVID19 ovplyvňuje aj Poznámky k účtovnej závierke

#spolutodame   #skrosomdoma

Mimoriadna situácia má vplyv aj na uvádzanie údajov v poznámkach k účtovnej závierke malých a veľkých účtovných jednotiek. Prinášame vám preto aktuálne informácie priamo od audítorky Ing. Ivety Demčákovej, CA, zo spoločnosti PARTNER AUDIT, s.r.o.

V Prílohe č. 1 k Opatreniu MF SR č. MF/23378/2014-74 pre malé účtovné jednotky a k Opatreniu MF SR č. MF23377/2014-74 pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, ktorá ustanovuje obsahovú náplň poznámok k účtovnej závierke v časti VI. Udalosti, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sú tieto účtovné jednotky povinné uvádzať informácie o charaktere a finančnom vplyve významných udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

V predmetnej prílohe Opatrenia sú uvedené príklady udalostí, ktoré je potrebné pred zostavením účtovnej závierky z pohľadu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky posúdiť (čl.VI. písm. a) až j)). Vo väzbe na momentálnu mimoriadnu situáciu vo svete vyvolanú pandémiou vírusu COVID19 by mali malé a veľké účtovné jednotky pri zostavovaní účtovnej závierky minimálne posúdiť písm. a, b, i.:

  1. Pokles alebo zvýšenie trhovej ceny finančného majetku ako dôsledku udalostí, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky, s uvedením dôvodu zmien;
  2. Dôvody pre zmenu výšky rezerv a opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky;
  3. Mimoriadne udalosti, ak majú vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky, napr. prerušenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov, možnosť prolongácie úverov, zmeny v úverových podmienkach, pozastavenie resp. ukončenie obchodných zmlúv, likviditu, zlyhanie predpokladaných budúcich peňažných tokov, zvýšenie zadlženosti … 

Účtovné jednotky, ktoré ešte nezostavili svoje účtovné závierky by mali práve v tejto časti poznámok posúdiť aktuálnu mimoriadnu situáciu, ktorá bola vyvolaná vírusom COVID19 a jej vplyv na ich podnikateľské a obchodné aktivity a finančnú situáciu po 13.3.2020. Predovšetkým, či tieto udalosti majú/nemajú významný vplyv na jej schopnosť pokračovať nepretržite v činnosti a fungovať ako zdravý subjekt.

Príklady informácii, ktoré by mohla účtovná jednotka uviesť v poznámkach:

Pod vplyvom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej vírusom COVID19 sme prehodnotili všetky informácie, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu a sme presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti.

alebo

Prehodnotili sme všetky informácie súvisiace s COVID 19, ktoré sme mali k dispozícii ku dnešnému dňu. Nakoľko sa situácia stále vyvíja, vedenie našej spoločnosti nedokáže poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na našu účtovnú jednotku. Sme naďalej presvedčení, že z dlhodobej perspektívy je Spoločnosť schopná nepretržite pokračovať v činnosti počas roku 2020. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty v dôsledku aktuálnej situácie zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

alebo

Pri posúdení schopnosti nepretržite pokračovať v činnosti priebežne vyhodnocujeme všetky dostupné informácie z médií súvisiace s COVID 19, ktoré tlmočia pripravované konania vládou SR za účelom ochrany/sanácie podnikateľského sektoru. Vzhľadom na nemožnosť odhadu trvania a dopadu vírusu, nie je možné ani predpokladať účinnosť opatrení zo strany štátu. Naša spoločnosť je pripravená urobiť všetko pre udržanie schopnosti pokračovať v predmete podnikania a máme v úmysle využiť za týmto účelom všetky ponúkané a dostupné opatrenia zo strany štátu/vlády SR.

Informácie v poznámkach sú potrebné pre užívateľov účtovných závierok, napr. banky, štát, akcionárov.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty