Menu

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021

Ak vaše zdaniteľné príjmy v roku 2021 presiahli sumu 2 255,72 eur alebo vykazujete daňovú stratu, ste povinní podať daňové priznanie.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov, vrátane príjmov dosiahnutých zo zdrojov v zahraničí, ak ide o rezidenta SR.

Daňové priznanie podávate do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, t. j. kalendárneho roka. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2021 je do 31. marca 2022. V uvedenej lehote ste povinní daň aj zaplatiť.

Výber tlačiva daňového priznania

 • Daňové priznanie typ A vyplníte vtedy, ak ste mali v roku 2021 príjmy len zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania.
  Pozn.: Ak ste svojho zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane, daňové priznanie podávať nemusíte.
 • Daňové priznanie typ B vyplníte vtedy, ak ste v roku 2021 dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností a z použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry v reklamnej súťaži, z predaja nehnuteľnosti a pod.

Oslobodený príjem

Príjmy z prenájmu sú oslobodené od dane vo výške 500 eur. Ak ste teda v roku 2021 prenajímali nehnuteľnosť a príjem presiahol 500 eur, do základu dane zahrniete len príjmy nad takto ustanovenú sumu. Rovnakým pomerom budete krátiť aj daňové výdavky.

Od dane je oslobodený aj príjem z predaja nehnuteľností podľa § 9 ods. 1 písm. a), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku (ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku).
Prijaté ceny alebo výhry sú oslobodené od dane vo výške 350 eur. Do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.

Aká je sadzba dane z príjmov za rok 2021?

 • 15 % zo základu dane, ak ste za predchádzajúci kalendárny rok dosiahli zdaniteľné príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 neprevyšujúce sumu 49 790 eur,
 • 19 % sadzba dane sa uplatní, ak váš základ dane nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, čiže sumu 37 981,94 eura.
 • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima, teda sumu 37 981,94 eura.

Nezdaniteľné časti základu dane

Nezdaniteľnú časť základu dane si môžete uplatniť len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti, z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, to znamená z tzv. aktívnych príjmov.

O NČZD si naopak nemôžete znížiť pasívne príjmy, ako príjmy z prenájmu nehnuteľností, príjmy z predaja nehnuteľností alebo ostatné príležitostné príjmy. Rovnako si pri týchto príjmoch nemôžete uplatniť daňový bonus ani vykázať stratu.

 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2021 je maximálne vo výške 4 511,43 eura. Ak je váš základ dane rovný alebo je nižší ako 19 936,22 eura (čo predstavuje 92,8-násobok sumy životného minima), môžete si ju uplatniť v plnej výške. Ak máte základ dane vyšší, musíte nezdaniteľnú sumu krátiť.
 • Nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku) je za rok 2021 je vo výške 4 124,74 eura. Výška sumy závisí od základu dane manžela a od vlastných príjmov manželky. Ak máte základ dane v zdaňovacom období 2021 vyšší ako 37 981,94 eura, alebo má manželka vlastné príjmy, nezdaniteľnú sumu musíte krátiť.
 • Základ dane si môžete znížiť o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier), v úhrne najviac do výšky 180 eur za rok.

Odklad daňového priznania

Ak potrebujete na podanie daňového priznania viac času, môžete si lehotu na jeho podanie predĺžiť. Odložiť ho môžete o 3 mesiace, teda do 30. 6. 2022, alebo, ak ste mali príjmy zo zahraničia, na 6 mesiacov, teda do 30. 9. 2022. Odklad však musíte elektronicky oznámiť do konca marca prostredníctvom oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Platenie dane z príjmov

Daň z príjmov môžete zaplatiť bezhotovostným prevodom na číslo účtu, ktoré sa skladá:

 • z predčíslia 500208,
 • zo základného čísla účtu označujúceho váš osobný účet daňovníka,
 • z identifikačného kódu Štátnej pokladnice, ktorý je 8180,
 • za zdaňovacie obdobie 2021 uveďte variabilný symbol 1700992021. 

Tlačivá daňových priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021 nájdete v nových verziách programov TAXA, ALFA plus, OMEGA.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty