Menu

Preddavky na daň SZČO: v akej výške ich platia autori s pasívnymi príjmami?

V aktuálne prebiehajúcom období si tí úspešnejší podnikatelia – presnejšie: podnikatelia s vysokým základom dane ako aj s markantnou daňou – počítajú svoje preddavky na daň a nastavujú trvalé príkazy. Zákon si od nich totiž na základe výsledkov roka 2014 pýta platby na zatiaľ nevyčíslenú daň za prebiehajúci a neukončený rok 2015. Do zaujímavej situácie sa však dostali umelci a autori s príjmami za použitie diela, resp. iní poberatelia tzv. pasívnych príjmov.

Aktívne a pasívne príjmy

Zákon o dani z príjmov rozdeľuje príjmy SZČO (resp. príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov) na:

  • aktívne – patria sem príjmy zo zamestnania ako aj príjmy zo živnosti, prípadne inej samostatne zárobkovej činnosti vykonávanej na základe iného než živnostenského zákona (notári, sprostredkovatelia, znalci, tlmočníci a pod.). Patria sem aj príjmy autorov a umelcov – ale len tie aktívne, tj. priame príjmy za vytvorenie/resp. následný predaj diela (textu, softvéru a pod.)
  • pasívne – ide o príjmy z prenájmu nehnuteľností fyzickými osobami a pasívne príjmy autorov (tj. príjmy z použitia diela, čiže rôzne pravidelné alebo nepravidelné licenčné poplatky či tantiémy). Radia sa sem aj príjmy z predaja aplikácií prostredníctvom online trhoviska Google Play či webových šablón (napr. sieť Envato) a pod. – vo všetkých týchto prípadoch autor najprv dielo vytvorí a neskôr sériovo predáva právo/licenciu na jeho použitie.

Základ dane z aktívnych príjmov je možné znížiť o nezdaniteľné časti a rovnako sú takéto príjmy podmienkou pre priznanie daňového bonusu. Naopak, SZČO z nich platí odvody do Sociálnej i zdravotnej poisťovne – jednak sa zahrňujú do hranice pre posúdenie povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne a rovnako sa základ dane z týchto príjmov transformuje na vymeriavací základ pre odvody. Pasívne príjmy na druhej strane znamenajú nulové daňové úľavy (žiadne nezdaniteľné časti ani daňový bonus), , odvodom však nepodliehajú.

A teraz preddavky:

Pri výpočte preddavkov je potrebné:

  • vypočítať najprv tzv. “poslednú známu daňovú povinnosť” – zjednodušene: základ dane z aktívnych i pasívnych príjmov z posledného a teda aj posudzovaného daňového priznania k dani z príjmov sa upraví podľa podmienok nového roka, tj. roka, počas ktorého budú preddavky platené. Použije sa teda aktuálna nezdaniteľná časť (v základnej “verzii”, t.j. bez úprav pre polmilionársku daň), aktuálna sadzba dane či daňový bonus. Ak je vypočítaná suma vyššia ako 2 500 EUR, daná fyzická osoba je povinná platiť preddavky na budúci rok
  • z tejto poslednej známej daňovej povinnosti vypočítať štvrťročné alebo mesačné preddavky (jednoduchým delením)

Preddavky pri príjmoch podľa § 6 ods. 4: znižujú sa o nezdaniteľné časti

Poberatelia príjmov z použitia diela autora – presnejšie príjmov podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov – si pri výpočte dane nemôžu základ dane znížiť o akékoľvek nezdaniteľné časti. Pri výpočte preddavkov však zákon v § 34 ods. 5 aj pre nich stanovuje povinnosť znížiť si základ dane z posledného priznania o nezdaniteľnú časť základu dane. Inak povedané: na účely výpočtu preddavkov si svoju daň za rok 2014 nevydelia štyrmi (resp. dvanástimi), ale základ dane z rovnakého priznania si najprv znížia o nezdaniteľnú časť pre rok 2015 (zhodou okolností sa v porovnaní s rokom 2014 nemení) a štyrmi/dvanástimi vydelia až takto vypočítanú daň. Tento výpočet teda ich peňaženky počas nasledujúcich štvrťrokov/mesiacov zaťaží menej.

Príklad

Jozef vyvíja webové šablóny a v roku 2014 dosiahol príjem z ich predaja v sume 25 000 EUR. Iné príjmy nemal. Po uplatnení paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 EUR dosiahol jeho základ dane sumu 19 960 EUR a vypočítaná daň výšku 3 792,40 EUR (základ dane o nezdaniteľné časti neznižoval).

Svoju “poslednú známu daňovú povinnosť” vypočíta však aj s uplatnením nezdaniteľnej časti na rok 2015 3 803,33 EUR. Základ dane teda zníži o 3 803,33 EUR a výsledkom je suma 3 069,76 EUR. Štvrťročné preddavky bude platiť v sumách 767,44 EUR – celkovo teda zaplatí menšiu sumu, než akú pôvodne zaplatil na svojej dani z príjmov za rok 2014.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty