Menu
 1. OLYMP
 2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 23.11

Top novinky verzie 23.11

>

Legislatíva

 • Minimálny preddavok na zdravotné poistenie
 • Úpravy v rozpočítavaní príjmu v zmysle novely zákona o sociálnom poistení
 • Zmena v posudzovaní vylúčených dôb
>

Nové a aktualizované exporty a tlačivá

 • Aktualizované exporty výkazov pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu
 • Nové tlačivo Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní dopočtu do min. preddavku
 • Aktualizované tlačivá Oznámenie na uplatnenie OOP k dohode o brigádnickej práci študentov a Oznámenie na uplatnenie OOP k dohode – dôchodca

Ostatné novinky verzie 23.11

 • Novelou zákona o zdravotnom poistení sa od 1.1.2023 začína uplatňovať inštitút minimálneho preddavku zamestnanca. Preddavok musí byť v súčte za zamestnanca a zamestnávateľa v roku 2023 najmenej vo výške 32,81 €. Ak je preddavok v súčte nižší, zamestnanec má povinnosť doplatiť odvody do tejto sumy. V programe Olymp uvidíte vyčíslený tento dopočet vo výplate zamestnanca na zrážke zdravotné poistenie v políčku Dopočet.
 • Minimálny preddavok na nevzťahuje na určené skupiny zamestnancov – zamestnancov, ktorí sú aj poistencami štátu, SZČO, majú zdravotné postihnutie. Program automaticky zohľadňuje zaevidovaný dôchodok, zdravotné obmedzenie, poberanie dávky materské a rodičovského príspevku, PN a OČR. Ostatné dôvody, pre ktoré sa nemá uplatniť dopočet do minimálneho preddavku ako aj uplatňovanie výnimky zamestnanca, ktorý má viacero zamestnávateľov, je potrebné zaevidovať v Personalistike na karte Zdravotné poistenie na záložke Min. preddavok.
 • Zmeny v určovaní vymeriavacieho základu zamestnanca na SP od 1.1.2023. Ak zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi (vrátane dohodára) príjem po skončení právneho vzťahu alebo zamestnancovi s nepravidelným príjmom zúčtuje príjem počas trvania právneho vzťahu, príjem sa rozpočítava na každý kalendárny mesiac trvania poistenia v poslednom kalendárnom roku, resp. v kalendárnom roku, v ktorom bol príjem zúčtovaný. Príjem sa po novom nerozpočítava na kalendárny mesiac, za ktorý bolo zaplatené poistné z maximálneho vymeriavacieho základu.
 • Od 1. 1. 2023 nastala zmena v posudzovaní vylúčenej doby, ktorá sa do 31. 12. vzťahovala na osoby poberajúce dávku materské. Po novom je vylúčená doba naviazaná na obdobie tehotenstva, materstva a starostlivosti o dieťa. Obdobie vylúčenia začína najskôr 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu (alebo odo dňa pôrodu, ak nastal skôr) a trvá do nástupu na rodičovskú dovolenku. V programe OLYMP sa eviduje ako vyňatie z pracovného pomeru Materská dovolenka (HPP) alebo Obdobie tehotenstva a materstva (ostatné PV). Vo vyňatí je potrebné vyplniť Predpokladaný deň pôrodu, aby program správne vyhodnotil obdobie vylúčenej doby a mať označenú voľbu Vylúčená doba z povinnosti platiť poistné na SP.
 • Otcovia sú vo vylúčenej dobe odo dňa, od ktorého sa starajú dieťa do nástupu na rodičovskú dovolenku. V programe OLYMP sa eviduje ako vyňatie z pracovného pomeru Otcovská dovolenka (HPP) alebo Obdobie starostlivosti o dieťa (ostatné PV) pri označenej voľbe Vylúčená doba z povinnosti platiť poistné na SP.
 • Nová zrážka Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP). Zrážkou sa zadáva suma, ktorú sa zamestnanec rozhodol sporiť za účelom zvýšenia dôchodku. Ide o dobrovoľnú formu sporenia s možnosťou prispievania zamestnávateľa. Príspevok vstupuje do vymeriavacieho základu na ZP, SP a je zdaňovaný.
 • Aktualizovaný export mesačného výkazu preddavkov na zdravotné poistenie (Exporty – Zdravotné poistenie – Mesačné výkazy) a tlačiva Podklady pre výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie zamestnávateľa (Tlač – Odvody poistného – Výkazy-zdravotné poistenie).
 • Aktualizovaný export a tlačivo Mesačného výkazu poistného a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu od 1/2023.
 • Nové tlačivo Oznámenie zamestnanca o neuplatňovaní dopočtu do min. preddavku, ktoré podáva zamestnávateľovi zamestnanec, ktorý sa rozhodol neuplatňovať minimálny preddavok podľa postupu v §16a ods. 5 zákona o zdravotnom poistení (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie zamestnanca pre účely zdravotného poistenia).
 • Aktualizované tlačivá Oznámenie na uplatnenie OOP k dohode o brigádnickej práci študentov a Oznámenie na uplatnenie OOP k dohode – dôchodca (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov – Oznámenie na uplatnenie OOP).
 • Aktualizovaná Informačná karta pre štátnych príslušníkov tretích krajín – vznik (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Informačné karty-zamestnávanie cudzincov).
 • Opravená chyba, ktorá sa mohla vyskytnúť v mesiaci kedy sa vykonalo hromadné pridanie alebo úprava zrážky (napr. stravné, iná zrážka,..) do Personalistiky zamestnanca cez Hromadné funkcie. Po hromadnom importe zrážky sa mohla vo výplate zamestnanca zduplikovať zrážka zdravotné poistenie (zrážku je potrebné ručne z výplaty vymazať). A taktiež sa nemusel uložiť daňový bonus na dieťa, aj keď bol vo výplate vypočítaný. To sa mohlo prejaviť tak, že sa v Potvrdení o zdaniteľných príjmoch za rok 2022 v časti 13 mohol nesprávne označiť priznaný daňový bonus v danom mesiaci.
 • Opravená chyba súvisiaca s výpočtom základu dane, ktorá sa vyskytla vo verzii 23.10. Základ dane mohol byť nesprávne vypočítaný, ak sa vo výplate nachádzala zrážka doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) s príspevkom zamestnávateľa.
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 23.00

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 23.00 Mzdové veličiny platné pre rok 2023 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť na daňovníka, daňový bonus na deti, maximálne vymeriavacie základy,..) RLFO – zmena na oznámenie nových analytických údajov...

OLYMP 22.91

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.91 Upravili sme vykazovanie kódov za dohodárov – dôchodcov a študentov na RLFO – zmene, ktorú posielate ak chcete oznámiť uplatňovanie odvodovej odpočítateľnej položky (OOP) od januára 2023. Od verzie sa do...

OLYMP 22.90

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.90 Nový typ dohody Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce Aktualizované tlačivo a export Registračného listu fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu Nová evidencia Odvodovej odpočítateľnej položky a...

OLYMP 22.80

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.80 Otcovská dovolenka Nová zložka mzdy pre dohodárov Úprava v posúdení nepretržitého trvania pracovného pomeru Ostatné novinky verzie 22.80 Novelou Zákonníka práce sa od 1.11.2022 zavádza pojem otcovská...

OLYMP 22.70

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.70 Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde Nová výška stravného v kalkulačke stravných lístkov Nové kódy odborov vzdelania pre rok 2022 Možnosť odosielať dokumenty zamestnancom z programu Olymp...

OLYMP 22.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.50 Nová výška a výpočet daňového bonusu Nové tlačivo pre kontrolu výpočtu daňového bonusu Nový prepočet daňového bonusu dopracovaný do mzdovej kalkulačky Ostatné novinky verzie 22.50 Od 1.7.2022 sa mení výška...

OLYMP 22.41

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.41 Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre občana EÚ (vznik a skončenie) Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu pre štátnych príslušníkov tretích krajín (vznik a skončenie) Ostatné novinky verzie 22.41...

OLYMP 22.40

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.40 Zapracovaná tlačová zostava a export podkladov k žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce. Upravili sme sumu stravného pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 až 12 hodín na 6 €. Ostatné novinky...

OLYMP 22.31

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.31 Aktualizovaný export a tlačivo pre Mesačný výkaz poistného pre Sociálnu poisťovňu. Nový dokument Dohoda o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia...

OLYMP 22.30

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 22.30 Aktualizovaný export a tlačivo pre Mesačný výkaz poistného pre Sociálnu poisťovňu. Nový dokument Dohoda o podaní žiadosti o podporu v čase skrátenej práce Nový dokument Zoznam pracovníkov podľa splnenia...

KROS
O nás
Blog
Kontakty