Verzie programu OLYMP

OLYMP 21.00

Top novinky verzie 21.00

>

Legislatíva

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2021 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy…)
 • Nový výpočet niektorých príplatkov od 1.1.2021
 • Možnosť zaevidovať Identifikačné číslo právneho vzťahu pridelené Sociálnou poisťovňou
 • Nový export Registračných listov FO pre Sociálnu poisťovňu
 • Aktualizované dokumenty Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane, Registračný list FO, Oznámenie o dani vyberanej zrážkou

Ostatné novinky verzie 21.00

 • Od 1.1.2021 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 623 €/mes. pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou a 3,580 €/hod. pre hodinovo odmeňovaných.
 • Od 1.1.2021 sa menia nasledovné maximálne hranice:
  1. Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 7 644 €.
  2. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti = 71,8027 €.
  3. Zamestnanec, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2021 nastúpi do HPP a zároveň splní všetky podmienky odvodovej úľavy na SP a ZP, môže dosahovať sumu mesačného príjmu do výšky 731,64 €.
  4. Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend = 65 520 €.
 • Od 1. januára 2021 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 375,95 €/mes. Suma daňového bonusu na dieťa nad 6 rokov je vo výške 23,22 €, do 6 rokov 46,44 €. Ak je od 1. januára 2021 základ dane zamestnanca nižší alebo rovný ako 3 165,16 €, uplatní sa sadzba dane vo výške 19 %. Od základu dane 3 165,17 sa uplatní progresívna daň vo výške 25 %.
 • Od 1.1.2021 je upravený výpočet niektorých príplatkov. Výška príplatkov je od 1.1.2021 stanovená pevnou sumou. Výpočet bol upravený pri zložkách mzdy: 180 príplatok za prácu v noci, 166 príplatok za prácu v sobotu, 168 príplatok za prácu v nedeľu, 190 príplatok za sťažený výkon práce, 160 príplatok za prácu vo sviatok u dohodárov, 392 prac. pohotovosť mimo pracoviska neaktívna.
 • Pri zložke mzdy 145 nadčasový príplatok program od januára 2021 automaticky vypočíta 35% priemerného zárobku u zamestnancov, ktorí majú v Personalistike na Mzdových údajoch zadanú 3. alebo 4. rizikovú kategóriu.
 • Aktualizovaný export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu (Exporty – Registračné listy FO).
 • V Personalistike na pracovnom pomere pribudla možnosť zadať Identifikačné číslo právneho vzťahu pridelené Sociálnou poisťovňou – IČPV. IČPV je jedinečný identifikátor právneho vzťahu, pridelený pri prihlásení zamestnanca na konkrétny poistný vzťah, ktorý sa bude používať pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou.
 • Zapracovaný import Identifikačného čísla právneho vzťahu prideleného Sociálnou poisťovňou z csv súboru (Mzdové funkcie – Import IČPV).
 • Pri exporte a tlači Registračného listu FO sa už automaticky nevytvárajú RLFO pre nahlásenie zmien v osobných údajoch zamestnanca. Od 1.1.2021 tieto zmeny už pre občana SR nie je potrebné nahlasovať. Naďalej sa automaticky vytvoria iba v prípade cudzinca, ktorý nemá pobyt v SR.
 • Upravené oznamovanie zmien na Sociálnu poisťovňu pri materskej a rodičovskej dovolenke. Od 1.1.2021 sa cez Registračný list FO zmena pri začiatku a ukončení materskej a rodičovskej dovolenky už neoznamuje. Program v tomto prípade RLFO zmena už nevytvára.
 • Aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).
 • Aktualizovaný dokument Registračný list fyzickej osoby (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa).
 • Aktualizovaný dokument Oznámenie o dani vyberanej zrážkou za rok 2021 (Tlač – Odvod dane).
 • Opravená chyba na dokumente Podklady k mesačnému výkazu v priemysle (Tlač – Štatistiky). Nesprávne sa vykázal počet odpracovaných hodín v prípade použitia zložky mzdy 365 zvyšovanie kvalifikácie.
 • Export podkladov pre Opatrenie č. 1, 3A, 3B bol upravený tak, aby sa správne vyexportovali aj špeciálne znaky ako napr. & v názve firmy.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 20.81

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.81 Upravený xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B (Exporty - Prvá pomoc +) z dôvodu zmeny štruktúry xml súboru na slovensko.sk. Ostatné novinky verzie 20.81...

OLYMP 20.80

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.80 Aktualizované dokumenty a zapracovaný xml export Podklady pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19 pre...

OLYMP 20.70

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.70Sprístupnená zložka mzdy 272 - odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2020. Nová zložka mzdy 990 príspevok z ÚPSVaR, ktorú je možné použiť v prípade, že zamestnávateľ vypláca zamestnancovi...

OLYMP 20.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.50Životné minimum je od 1.7.2020 upravené na sumu 214,83 €.Ostatné novinky verzie 20.50 Životné minimum je od 1.7.2020 upravené na sumu 214,83 €. Aktualizované texty v dokumentoch Podklady pre priznanie...

OLYMP 20.41

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.41Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B platné pre obdobie od apríla 2020.Ostatné novinky verzie 20.41 Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie...

OLYMP 20.40

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.40Nový export a tlačivo Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu. Nová zložka mzdy 331 prekážky v práci v krízovej situácii. Nové dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku...

OLYMP 20.35

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.35Výkaz pre priznanie finančného príspevku (opatrenie č. 1) k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19. Pri generovaní prevodných príkazov možnosť rozčleniť poistné na poistné...

OLYMP 20.30

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.30Karanténna PN a mimoriadna OČR v súvislosti s COVID-19. Nový export a tlačivo Registračného listu FO. V mesiaci máj a jún doplnená zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat). Možnosť evidovať...

OLYMP 20.20

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.20Výpočet odvodov na sociálne poistenie od 1.1.2020 v prípade priznania dôchodkov. Upravený formulár Evidencia dôchodkov. Aktualizovaný dokument Sumárny prehľad RZD podľa pracovníkov, ktorý je navyše možné upraviť...

OLYMP 20.11

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.11Mzdové veličiny platné pre rok 2020 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy, ...). Nová zložka mzdy 971 - príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Maximálne do sumy 275 €...

KROS
Copy link