Menu
 1. OLYMP
 2. Archív verzií

Verzie programu OLYMP

OLYMP 24.00

Top novinky verzie 24.00

Legislatíva:

 • Mzdové veličiny platné pre rok 2024 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť na daňovníka, maximálne vymeriavacie základy)
 • Aktualizované minimálne výšky povinných príplatkov
 • Zmena vylúčenej doby od 1.1.2024

Ďalšie novinky:

 • Oznámenie o náhrade príjmu zamestnanca pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania v evidencii ePN
 • Aktualizovaný dokument Žiadosť o vykonanie zúčtovania preddavkov na daň za rok 2023

Ostatné novinky verzie 24.00

 • Od 1.1.2024 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 750 €/mes. pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou a 4,310 €/hod. pre hodinovo odmeňovaných.

 • V súvislosti so zvýšením minimálnej mzdy sa aktualizovali aj minimálne výšky povinných príplatkov (príplatok za prácu vo sviatok, za nočnú prácu, za prácu v sobotu, za prácu v nedeľu, neaktívna pracovná pohotovosť na pracovisku, pracovná pohotovosť mimo pracoviska – neaktívna, príplatok za sťažený výkon práce, platová kompenzácia za sťažený výkon práce).

 • Od 1.1.2024 sa menia nasledovné maximálne hranice:
  1/ Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 9 128 €. 
  2/ Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti = 85,7424 €. 
  3/ Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend = 78 240 €.

 • Od 1.1.2024 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 470,54 €/mes.

 • Ak je od 1.1.2024 základ dane zamestnanca nižší alebo rovný ako 3 961,50 €, uplatní sa sadzba dane vo výške 19 %. Od základu dane presahujúceho 3 961,50 € sa uplatní sadzba dane vo výške 25 %.

 • Zmena vylúčenej doby od 1. 1. 2024 z dôvodu materstva a starostlivosti o dieťa. Po novom je zamestnanec vo vylúčenej dobe v období, kedy z daného právneho vzťahu poberá materské alebo by poberal, ale nárok mu nevznikol z dôvodu, že nezískal 270 dní nemocenského poistenia. Obdobie vylúčenej doby sa eviduje vo vyňatí Materská dovolenka, Obdobie tehotenstva a materstva, Otcovská dovolenka, Obdobie starostlivosti o dieťa a Rodičovská dovolenka. Program OLYMP vyhodnocuje vylúčenú dobu na základe označenia voľby Vylúčená doba z povinnosti platiť poistné na SP v príslušnom vyňatí.

 • Vo formulároch Materská dovolenka, Obdobie tehotenstva a materstva, Otcovská dovolenka, Obdobie starostlivosti o dieťa a Rodičovská dovolenka je možné zvoliť, či zamestnanec poberá materské, rodičovský príspevok alebo nepoberá žiadnu dávku.

 • Pre zadávanie Materskej dovolenky a Obdobia tehotenstva a materstva od 1.1.2024 sme odstránili pole Predpokladaný deň pôrodu, nakoľko už nie je podstatný pre určenie vylúčenej doby.

 • Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2023 elektronicky, v programe Olymp nájdete ako pomôcku dokument Podklady k zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím (Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS). Dokument Evidencia občanov so zdravotným postihnutím sme doplnili o ďalšie údaje – rodné číslo (alebo Iné ID) a kód a názov zamestnania podľa štatistickej klasifikácie zamestnaní.

 • V evidencii ePN pribudla možnosť poslať oznámenie o náhrade príjmu zamestnanca pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania.

 • Aktualizovaný dokument Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane za rok 2023 (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).

Ďalšie súbory na stiahnutie
Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 21.70

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.70 Sprístupnená zložka mzdy 272 - odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2021. Upravený export a tlač oznámenia o zmene platiteľa poistného do zdravotnej poisťovne od 1.10.2021. Nový dokument...

OLYMP 21.51

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgrade Top novinky verzie 21.51 Aktualizovaný export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A vo formáte .csv (Prvá pomoc, Prvá pomoc +/++) od júla 2021. Pred exportom/tlačou je možné zvoliť, či žiadate o...

OLYMP 21.50

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.50 Nová výška životného minima od 1.7.2021. Nová výška daňového bonusu na dieťa vo veku 6 – 15 rokov od 1.7.2021. Finančný príspevok na stravu: Na zložkách mzdy doplnená voľba „vyplatené mimo miezd“ a tiež...

OLYMP 21.41

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.41 Aktualizovaný export Registračných listov fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu. Vytváranie prerušenia na RLFO pri PN po uplynutí predĺženého podporného obdobia s novým kódom prerušenia 13. Aktualizovaný xml...

OLYMP 21.40

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.40 Pridaná zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat) pre rok 2021. Vytváranie prerušenia na RLFO od 91. dňa pri dlhodobej OČR s novým kódom prerušenia 12. Nová možnosť pre výpočet počtu dní na...

OLYMP 21.30

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.30 Zadávanie dlhodobej OČR od 1.4.2021 Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml pre Prvú pomoc+ a doplnené xml pre Prvú pomoc++ Viaceré možnosti pre...

OLYMP 21.21

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.21 Na zložke mzdy 180 príplatok za prácu v noci je opäť prístupný kalendár na zadávanie dní. Prevodné príkazy je opäť možné odoslať cez aplikáciu MyJob. Opravený formulár pracovníka v Personalistike, kedy pri...

OLYMP 21.20

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.20 Nové zložky mzdy pre pridanie finančného príspevku na stravu od 03/2021. Export Podkladov pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B – aktualizované xml a doplnený export vo formáte csv....

OLYMP 21.13

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.13 Aktualizované tlačivá a exporty Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B platné od januára 2021. Ostatné novinky verzie 21.13 Zapracovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok...

OLYMP 21.12

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 21.12 Upravený xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B (Exporty – Prvá pomoc +) z dôvodu zmeny štruktúry xml súboru na slovensko.sk. Opravená chyba pri zobrazení počtu...

KROS
O nás
Blog
Kontakty