Verzie programu OLYMP

OLYMP 21.21

Top novinky verzie 21.21

>

Opravené chyby

 • Na zložke mzdy 180 príplatok za prácu v noci je opäť prístupný kalendár na zadávanie dní.
 • Prevodné príkazy je opäť možné odoslať cez aplikáciu MyJob.
 • Opravený formulár pracovníka v Personalistike, kedy pri niektorých rozlíšeniach obrazovky a veľkosti DPI neboli viditeľné tlačidlá OK a Zruš.
 • Opravené dopĺňanie počtu dní na zložke mzdy 979 finančný príspevok na stravu – nezdaň. za obdobie 02/2021 a staršie. Dni sa nesprávne automaticky prepisovali podľa základnej zložky mzdy.

Ostatné novinky verzie 21.21

 • Nové zložky mzdy pre pridanie finančného príspevku na stravu do mzdy zamestnanca. Zložka mzdy 979 – finančný príspevok na stravu slúži na zadanie finančného príspevku na stravovanie podľa § 152 Zákonníka práce, ktorý je oslobodený od dane a odvodov. Na zadanie časti finančného príspevku, ktorá je vyplácaná zo sociálneho fondu, je potrebné použiť novú zložku mzdy 516 – finančný príspevok na stravu zo SF.

 • Nový dokument Vyhlásenie k výberu formy príspevku na stravovanie (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov). Dokument slúži ako vyhlásenie zamestnanca k výberu medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

 • Vo formulári pre Ročné zúčtovanie dane za rok 2020 pribudla možnosť zadať Príjmy oslobodené od dane pre uplatnenie daňového bonusu. Ak zamestnanec nedosiahol výšku zdaniteľných príjmov v riadku 01 aspoň 3480 eur, na účely douplatnenia daňového bonusu je možné zohľadniť aj príjmy oslobodené od dane, napr. prijaté pandemické ošetrovné či nemocenské.

 • Zapracovaný export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B vo formáte .csv (Exporty – Prvá pomoc+).

 • Aktualizovaný xml export Podkladov pre priznanie finančného príspevku – opatrenie č. 1, 3A, 3B.

 • V Personalistike na karte Personálne údaje pribudla možnosť zadať Daňové identifikačné číslo, ktoré má pridelené zahraničný zamestnanec s trvalým pobytom v EU. Toto číslo sa uvedie aj na 1. strane mzdového listu.

 • Aktualizovaná tlačová zostava a export Ročného výkazu o úplných nákladoch práce (1-01) za rok 2020 (Tlač – Štatistiky, Exporty – Trexima).

 • Aktualizovaný Štvrťročný výkaz o práci (2-04) na rok 2021 (Tlač – Štatistiky).

 • Aktualizovaný dokument Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve (Tlač – Štatistiky).

 • Aktualizovaný dokument Informačná karta o pracovnoprávnom vzťahu občana EÚ (Tlač – Oznamovacia povinnosť – Informačné karty-zamestnávanie cudzincov).

 • Pri generovaní mzdy po skončení pracovného pomeru bolo dopracované upozornenie na zadanie ukončenia uplatňovania daňového bonusu.

 • Do mzdovej kalkulačky (Mzdové funkcie – Mzdová kalkulačka) bol doplnený výpočet čistej a hrubej mzdy z ceny práce.

 • Aktualizovaná Kalkulačka stravných lístkov od 03/2021 (Mzdové funkcie – Kalkulačky).

 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre OTP banku.

 • Doplnená možnosť tlačiť pečiatku aj na dokumentoch Pracovná zmluva, Zmena zmluvy, Dodatok k zmluve a Ukončenie pracovného pomeru.

 • Na Potvrdení o zdaniteľnej mzde bola upravená veľkosť pečiatky. V niektorých prípadoch sa tlačila príliš malá.

Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Archívne verzie programu

OLYMP 20.41

Stiahnuť plnú verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.41Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 1, 3A, 3B platné pre obdobie od apríla 2020.Ostatné novinky verzie 20.41 Aktualizované dokumenty Podklady pre priznanie...

OLYMP 20.40

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.40Nový export a tlačivo Mesačného výkazu a Výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu. Nová zložka mzdy 331 prekážky v práci v krízovej situácii. Nové dokumenty Podklady pre priznanie finančného príspevku...

OLYMP 20.35

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.35Výkaz pre priznanie finančného príspevku (opatrenie č. 1) k žiadosti na získanie príspevku na udržanie zamestnanosti v súvislosti s COVID-19. Pri generovaní prevodných príkazov možnosť rozčleniť poistné na poistné...

OLYMP 20.30

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.30Karanténna PN a mimoriadna OČR v súvislosti s COVID-19. Nový export a tlačivo Registračného listu FO. V mesiaci máj a jún doplnená zložka mzdy 271 odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat). Možnosť evidovať...

OLYMP 20.20

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.20Výpočet odvodov na sociálne poistenie od 1.1.2020 v prípade priznania dôchodkov. Upravený formulár Evidencia dôchodkov. Aktualizovaný dokument Sumárny prehľad RZD podľa pracovníkov, ktorý je navyše možné upraviť...

OLYMP 20.11

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.11Mzdové veličiny platné pre rok 2020 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy, ...). Nová zložka mzdy 971 - príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Maximálne do sumy 275 €...

OLYMP 20.10

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.10Aktualizovaný dokument Oznámenie o dani vyberanej zrážkou za rok 2020. Aktualizované štatistické tlačivá Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2019 a Štvrťročný výkaz o práci za rok 2020.Ostatné novinky...

OLYMP 20.00

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 20.00Mzdové veličiny platné pre rok 2020 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy, ...). Nová zložka mzdy 971 - príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Maximálne do sumy 275 €...

OLYMP 19.70

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.70Nastavenie zložky mzdy 272 Odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat) pre rok 2019. Nová zložka mzdy 121 Príplatok za profesijný rozvoj. Aktualizovaný dokument Oznámenie o výške a zložení funkčného platu....

OLYMP 19.50

Stiahnuť verziuStiahnuť upgradeTop novinky verzie 19.50Životné minimum je od 1. 7. 2019 upravené na sumu 210,20 €.Zjednodušená karta Mzdové údaje v Personalistike a prehľadnejšie karty Personálne údaje a Adresy. Zjednodušené a prehľadnejšie formuláre pre Zložky mzdy a...

KROS
Copy link