Menu

Ako ovplyvňuje vyplatená odmena priemerný zárobok na pracovnoprávne účely?

Zamestnanci, pracujúci na pracovný pomer môžu mať okrem základnej mzdy vyplácané v mzde od zamestnávateľa rôzne odmeny. Najčastejšie sú to odmeny vyplácané na mesačnej báze ako napr.: mesačná odmena, výkonnostná odmena, fixná odmena, mimoriadna odmena, atď.

Okrem mesačných odmien môže byť zamestnancovi vyplatená odmena za dlhšie časové obdobie napr.: štvrťročná odmena, polročná odmena, trištvrte ročná odmena, ročná odmena, 13. plat, letný dovolenkový bonus, vianočný bonus, atď.

Priemerný zárobok

V zmysle Zákonníka práce §134 je zamestnancovi vypočítaný priemerný zárobok na pracovnoprávne účely. Priemerný zárobok zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Pričom priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiac nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka.

Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok a zaokrúhľuje sa na 4 desatinné miesta.

Ako teda ovplyvňujú vyplatené odmeny výpočet hodinového priemerného zárobku na pracovnoprávne účely?

Ak je zamestnancovi vyplatená odmena, ktorá nie je vyplatená za dlhšie časové obdobie ako je kalendárny štvrťrok, zahrnie sa pri výpočte priemerného zárobku takáto odmena celá.

Avšak ak sa zamestnancovi v rozhodujúcom období zúčtuje na výplatu odmena, ktorá sa poskytuje za dlhšie časové obdobie ako kalendárny štvrťrok, na účely zisťovania priemerného zárobku sa učí jej pomerná časť pripadajúca na kalendárny štvrťrok. Zvyšná časť (časti) sa zahrnie (zahrnú) do mzdy pri zisťovaní priemerného zárobku v ďalšom období (v ďalších obdobiach). Počet rozhodujúcich období zamestnávateľ určí podľa počtu štvrťrokov, za ktoré sa mzda poskytuje. Dôležité je pri určovaní pomerných častí mzdy prihliadnuť na podiel obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúco období alebo v ďalších rozhodujúcich obdobiach z fondu pracovného času na príslušné obdobie.

V praxi to znamená, že ak má zamestnanec v rozhodujúcom období, do ktorého spadá pomerná časť odmeny, neprítomnosti, napr. PN, OČR, dovolenku, neplatené voľno, atď., pomerná časť odmeny sa mu alikvotne kráti a zamestnanec bude mať nižší dovolenkový priemer.

Naopak, ak zamestnanec v rozhodujúcom období odpracuje hodiny nad rámec časového fondu (práca nadčas), pomerná časť odmeny sa mu navýši, teda dosiahne vyšší dovolenkový priemer.

Nie je to teda vždy presne napríklad ¼ z ročnej odmeny, ktorá vstupuje do výpočtu hodinového  priemerného zárobku, ako si mnohí môžu myslieť.

A ako vypočítať podiel obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období z fondu pracovného času za príslušné obdobie pri vyplatení napríklad ročnej odmeny? 

P = OH / FPČ    

P = podiel obdobia

OH = skutočne odpracované hodiny zamestnancom

FPČ = fond pracovného času za príslušné obdobie

 

Dosiahnutá hrubá mzda bez náhrad v rozhodujúcom období + (1/4 z ročnej odmeny * podiel obdobia)

odpracované hodiny v RO

 

Príklad:

Zamestnanec dosiahol v II. štvrťroku 2015 nasledovné údaje pre výpočet priemeru na dovolenku pre III. štvrťrok 2015. V mesiaci január 2015 bola zamestnancovi vyplatená ročná odmena 700 €

Aký bude jeho priemer na dovolenku v mesiaci september 2015 ?

Obdobie

Počet odpracovaných hodín

Dosiahnutá hrubá mzda

Náhrada mzdy

Apríl 2015

176

380 €

Máj 2015

168

380 €

Jún 2015

160

386,60 €

41,10 €

SPOLU

504

1146, 60 €

41,10 €

Fond pracovného času v RO: 520 hodín

Odpracované hodiny v RO: 504 hodín

Dosiahnutá mzda v RO: 1 146,60 – 41,10 = 1 105,50 € (Dosiahnutá HM – Náhrady mzdy)

Pomerná časť ročnej odmeny, ktorá ovplyvní priemer v III.Q 2015: 700 / 4 = 175,00 €

 

Dosiahnutá hrubá mzda bez náhrad v rozhodujúcom období + (1/4 z ročnej odmeny * podiel obdobia)

odpracované hodiny v RO

1105,50+[175,00*(504:520)]=1105,50+(175,00*0,96923076)=1105,50+169,61538=1275,12=2,53€ 

                504                                             504                                  504                   504

 

Hodinový priemer na dovolenku pre III.Q/2015 je 2,5300 €/hod.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty