Menu

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2018

Väčšinu živnostníkov čaká v marci ďalšia daňová povinnosť, priznať svoje príjmy za rok 2018 a podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby. Pozrite si, čo priniesli zmeny v zákone o dani z príjmov a aké novinky nájdete v tlačive daňového priznania.

Zmeny v tlačive daňového priznania typu B

Daňové priznanie typ B za rok 2018 má 17 strán. Do tlačiva pribudli nové riadky, je doplnená nová nezdaniteľná časť, ako aj daňový bonus a upravil sa výpočet dane z príjmov.

Od roku 2018 je možné od základu dane odpočítať novú nezdaniteľnú časť na kúpeľnú starostlivosť.Daňovú úľavu si môžete uplatniť na seba, manželku alebo vyživované deti, najviac do výšky 50 € za každého z nich.

Novinkou je aj daňový bonus na zaplatené úroky pri hypotekárnom úvere. Na rozdiel od predchádzajúcej nezdaniteľnej časti na kúpele, ktorá znižuje len základ dane, daňový bonus z úrokov znižuje samotnú daň. Samozrejme aj v tomto prípade treba počítať s viacerými podmienkami. Jednou z nich je, že daň z príjmov si môžete znížiť najviac o 50 % zo sumy zaplatených úrokov z hypotéky ročne, maximálne do 400 €.

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj sa zvýšil z 25 % na 100 % a zmenil sa aj spôsob výpočtu. To znamená, že podnikatelia, ktorí sa zaoberajú výskumom a vývojom, majú okrem uplatnenia 100 % uznateľných výdavkov nárok aj na tzv. super odpočet a tieto výdavky si môžu zvýšiť o ďalších 100 %. 

Ak počítate základ dane aj z ostatných príjmov podľa § 8 zákona, bude vás zaujímať, že práve v tejto časti daňového priznania pribudli dva nové riadky, a to príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov a príjmy z predaja virtuálnej meny.

Kto podáva daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2018 máte povinnosť podať vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy boli v sume 1 915,01 eura a viac. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov.

Daňové priznanie ste povinný podať aj v tom prípade, ak zdaniteľné príjmy nepresiahli uvedenú sumu, ale vykazujete daňovú stratu

Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem.

Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane, ide o sumu 35 268,06 eur.

Sadzba dane je 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima.

Životné minimum platné k 1. 1. 2017 je 199,48 eur.

Dokedy by ste mali podať daňové priznanie

Termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 a zaplatenie dane je do 31. marca 2019. Pretože posledný marcový deň pripadá na nedeľu, máte povinnosť podať daňové priznanie najneskôr 1. apríla.

Odklad daňového priznania

Potrebujete na podanie daňového priznania a zaplatenie dane viac času? Riešením je predĺženie lehoty najviac o tri mesiace a v prípade, že ste mali príjmy zo zahraničia, najviac o šesť kalendárnych mesiacov. Oznámenie podávate na predpísanom tlačive „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“ a výlučne elektronicky. Termín, dokedy by ste to mali stihnúť, je 1. apríl 2019.

Elektronické podanie

Od 1. júla 2018 musí každá fyzická osoba, ktorá je registrovaná pre daň z príjmov komunikovať s finančnou správou len elektronicky. Výnimku tvoria fyzické osoby, nepodnikatelia, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia dosahujú jednorazový príjem alebo prenajímajú nehnuteľnosť.

Ak máte daňové priznanie vytvorené v programe ALFA plus alebo TAXA, elektronické podanie bude pre vás jednoduché. Priznanie stačí exportovať do formátu XML a podať na internetovej stránke finančnej správy.

Nezdaniteľné časti základu dane

Od svojich príjmov si okrem výdavkov a odvodov môžete odpočítať aj nezdaniteľné sumy. Nie každý má však nárok na tieto sumy. Rozhoduje druh príjmov a výška vášho základu dane.

Základ dane si môžete znížiť len z aktívnych príjmov, teda príjmov zo zamestnania, živnosti alebo inej samostatne zárobkovej činnosti (§ 5 a 6 zákona o dani z príjmov).

Ak máte pasívne príjmy, napr. príjmy z prenájmu, kapitálové príjmy alebo ostatné príležitostné príjmy, nemôžete si ich znížiť o nezdaniteľné sumy. Rovnako si pri týchto príjmoch nemôžete uplatniť daňový bonus ani vykázať stratu.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2018 je maximálne vo výške 3 830,02 eur. Ak máte daňový základ (príjmy mínus výdavky) rovný alebo nižší ako 19 948 eur (100-násobok platného životného minima), môžete si ju uplatniť v plnej výške. Ak budete mať základ dane vyšší, nezdaniteľnú sumu musíte krátiť.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku či manžela je maximálne vo výške 3 830,02 eur. Výška sumy závisí od základu dane manžela, a tiež od vlastných príjmov manželky. Ak budete mať základ dane vyšší ako 35 268,06 eur (176,8-násobok platného životného minima) alebo má manželka vlastné príjmy, nezdaniteľnú sumu musíte krátiť.

Ak si sporíte na dôchodok v III. pilieri, môžete si základ dane znížiť o nezdaniteľnú sumu na doplnkové dôchodkové sporenie, najviac do výšky 180 eur.

V roku 2018 si prvýkrát môžete odpočítať od základu dane aj novú nezdaniteľnú časť na kúpeľnú starostlivosť. Podmienkou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s pobytom v kúpeľoch a s ním spojenými službami. Maximálna nezdaniteľná suma je 50 eur za rok, pričom si ju môžete uplatniť aj na manželku/manžela a vyživované dieťa.

Oslobodený príjem

Príjem z príležitostných činnosti alebo príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane do sumy 500 eur ročne. Ak máte takýto príjem a je vyšší ako 500 eur, do daňového priznania sa uvádza iba príjem nad túto sumu. V takomto prípade musíte pomerne krátiť aj daňové výdavky.

 

Daňovník dosiahol v roku 2018 príjem z prenájmu nehnuteľnosti 12 000 eur. Preukázateľné výdavky mal vo výške 4 500 eur. Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane do výšky 500 eur.

Do základu dane si daňovník zahrnie príjem z prenájmu vo výške 11 500 eur (12 000 € – 500 €). Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov si môže uplatniť vo výške 4 312,50 eur (11 500 € : 12 000 €) x 4 500 €.

Tipy, ktoré vám uľahčia vyplnenie daňového priznania

Viete, ako vyplniť daňové priznanie? Poradíme vám, ktoré riadky musíte vyplniť a ktoré naopak vyplniť netreba, na aké nezdaniteľné sumy máte nárok, kedy sa krátia alebo ako zdaníte príjem zo zahraničia. Len v publikácií Daňové priznanie FO 2018 s príkladmi si môžete pozrieť veľký prehľad legislatívnych zmien v zákone o dani z príjmov, dôležité čísla pre rok 2018, ako aj desiatky tipov na vyplnenia daňového priznania.

Ak uprednostňuje pozeranie videa pred čítaním, odporúčame vám videoškolenie Daňové priznanie 2018, s ktorým vyplnenie daňového priznania zvládnete za pár minút.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty