Menu

Dôležité zmeny v novoročnej databáze CENEKON 2023

Novoročná databáza CENEKON nie sú len nové technológie, materiály a nový cenník Geodetické a kartografické práce. Okrem týchto noviniek vám prinášame aj aktualizáciu číselníka profesií a sadzieb doplnkovej mzdy, mzdových nákladov a strojov.

Číselník profesií

Sedemmiestny číselný kód pracovníkov vrátane jeho popisu vychádza z platnej legislatívy, ktorá je v niektorých prípadoch prispôsobená potrebám databázy. Príslušná vyhláška sa v priebehu času mení, z čoho vyplýva aj zmena v našej databáze. Do januárovej verzie sú profesie zosúladené s platnou vyhláškou č. 449/2020 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní. To znamená, že pri niektorých pracovníkoch sa zmenil ich číselný kód, prípadne popis. Na výslednú jednotkovú cenu nemá táto zmena žiadny vplyv.

Sadzba doplnkovej mzdy

Doplnková mzda kryje v databáze náklady na dovolenky a sviatky pripadajúce na pracovné dni. Zamestnanec nepracuje, ale zamestnávateľ ju musí platiť. Na tento náklad si zamestnávateľ „šetrí“ práve pomocou tejto sadzby. Percentuálna sadzba je od cenovej úrovne 2018/I počítaná na päťročný interval. Keďže cenovou úrovňou 2023/I v1 začína nový interval, bola táto hodnota prepočítaná. Výsledkom je zmena sadzby z 15 % na 15,5 %. Podrobné odôvodnenie tejto zmeny, vrátane výpočtu sadzby nájdete v dokumente Pravidlá pre používanie SON na stranách 16 a 17. V kalkulačnom vzorci sa pri mzdách zmena prejaví novým koeficientom 1,155.

Výška mzdových nákladov

Už v predchádzajúcej cenovej úrovni 2022/2 v1 boli mzdy mimoriadne navýšené o 6,5 %. Vychádzajúc z oficiálnych informácií Štatistického úradu SR o výške inflácie, raste miezd v stavebníctve a viacerých predikcií sme do databázy započítali rast miezd pre prvý polrok 2023 na úrovni 8 %. Tento nárast predstavuje priemerné navýšenie hrubej mzdy o približne 100 eur. So zvyšujúcou sa mzdou automaticky rastie aj výška výrobnej réžie, správnej réžie a zisku, keďže sú počítané percentuálnou sadzbou zo základne (zelené políčka), v ktorej je aj mzda, ako vidíme na obrázku vyššie.

V aktuálnej cenovej úrovni je hrubá mzda pre pracovníka triedy tri 1 357 eur a pracovníka triedy štyri 1 543 eur, pričom celková mesačná hodinová zúčtovacia sadzba (HZS) pre tieto triedy je 3 926, resp. 4 464 eur. Hodinová zúčtovacia sadzba predstavuje celkovú sumu, ktorú si firma účtuje mimo nákladov na materiály a stroje.

Sadzby strojov

Výška sadzieb strojohodín sa odvíja od konštantných nákladov, prevádzkových nákladov a výšky réžie na stroje.

Konštantné náklady sa skladajú z nákladov na kúpu, opravy a ak to typ stroja vyžaduje aj jeho montáž a demontáž (napr. vežový žeriav). Do januárovej verzie boli navýšené náklady na opravy, montáže a demontáže strojov, keďže sú do veľkej miery tvorené pracovníkmi, ktorých mzdy rástli.

Výšku prevádzkových nákladov najväčšou mierou ovplyvňujú ceny PHM a elektrickej energie, ktoré stroje spotrebovávajú. Ceny PHM (nafta, benzín, LPG) v januárovej verzii mierne klesli, nakoľko v predchádzajúcej databáze 2022/II v1 boli na pomerne vysokej úrovni. Na druhej strane cena elektrickej energie výraznejšie stúpla, čo sa prejavilo v raste sadzieb strojov, ktorých zdrojom je práve elektrická energia.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty