Menu

DPH sa vás dotýka, aj keď aktuálne nie ste platiteľ

Ak ste podnikateľom a zatiaľ nie ste registrovaný ako platca DPH, neznamená to, že DPH sa vás vôbec netýka. Je potrebné sledovať aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Dodržiavanie ustanovení je potrebné, aby nedošlo k oneskorenej registrácii, prípadne nesplnení iných zákonných povinností. Vyhnete sa tak prípadným pokutám a sankciám.

Na čo si dať pozor?

V súvislosti s vašim podnikaním musíte sledovať nielen dosiahnutý obrat, ale aj dodanie alebo nadobudnutie niektorých služieb z alebo do iného členského štátu EÚ. Sledovať je potrebné aj nakupovanie tovaru v tuzemsku od zahraničnej zdaniteľnej osoby.

Výška obratu

Obrat sa skladá z výnosov za dodané tovary a služby. Definované sú v § 4 ods.7 zákona o DPH. Ak výška obratu presiahne hodnotu 49 790 € za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacoch, podnikateľovi vzniká registračná povinnosť na platcu DPH. Podnikateľ je následne povinný podať žiadosť o registráciu pre platcu DPH. Žiadosť je potrebné podať na príslušnom daňovom úrade do 20. dňa  kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol dosiahnutý vyššie uvedený obrat.

Nákup tovaru z EÚ

Ak podnikateľ nakupuje tovar z EÚ a jeho hodnota v kalendárnom roku presiahne sumu 14 000 €, je povinný ešte pred nadobudnutím tohto tovaru podať žiadosť o registráciu platcu DPH podľa § 7. Touto registráciou sa stáva osobou registrovanou pre platcovstvo DPH. To znamená, že podnikateľ je povinný odviesť daň, ale nemá nárok na odpočítanie.

Povinnosť registrácie podľa § 7a) má podnikateľ – neplatiteľ DPH aj v prípade, ak dodáva vybrané služby (napr. právne, reklamné, účtovnícke, poradenské) do EÚ alebo prijíma tieto služby z EÚ. Pri prijatí týchto služieb (aj v prípade, ak služba má hodnotu 1 €) je podnikateľ povinný odviesť daň, ale nárok na odpočet opäť nevzniká.

Daň z nákupu tovaru v tuzemsku od zahraničnej osoby

Nakoniec upozorňujeme na novelu zákona o DPH, ktorá je účinná od 1. 1. 2016. V prípade, ak nakupujete v tuzemsku tovar od zahraničných zdaniteľných osôb s prideleným slovenským IČ DPH, podnikateľovi vyplýva povinnosť odviesť daň, pretože je osoba povinná platiť daň – § 69 ods. 2.

Aj podnikateľ – neplatiteľ DPH je povinný podať daňové priznanie ako aj daň zaplatiť do 25. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci v ktorom vznikla daňová povinnosť – v súlade s § 78 ods. 3. Aj v tomto prípade nemá neplatiteľ DPH nárok na odpočítanie dane.

Ďalšie podmienky registrácie platcu DPH, či už povinnej alebo dobrovoľnej sú uvedené  v zákone o DPH, ktorý nájdete aj na stránke finančnej správy.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
      
KROS
O nás
Blog
Kontakty