Menu

Uzávierka roka – prečítajte si 7 dôležitých tipov

Rozmýšľate, nad otázkami ohľadne podania daňového priznania? Pomôžeme Vám, ako začať s uzávierkovými prácami. Máme pre vás 7 tipov, ako uzavrieť rok bez obáv.

Pozrite si, v akej postupnosti odporúčame vykonať jednotlivé kroky a kontroly v účtovnom softvéri OMEGA.

Výsledkom uzávierkových prác je zostavené daňové priznanie k dani z príjmu. Ďalej je to výkaz Účtovná závierka, ku ktorej sa ako príloha prikladajú Poznámky k účtovnej závierke, príp. výkaz Cash Flow.

Výsledok hospodárenia vo výkaze Účtovná závierka

Porovnaním nákladov a výnosov vo Výkaze ziskov a strát vznikne účtovnej jednotke zisk alebo strata. V rámci kontroly výkazov je potrebné, aby bola zachovaná bilancia a vyčíslený výsledok hospodárenia bol zhodný s rozdielom medzi aktívami a pasívami v Súvahe. V prípade, že by sa hodnoty nerovnali, znamenalo by to porušenú podvojnosť účtovania.

Ak sme mikro účtovná jednotka, musí platiť rovnica:

Súvaha r. 33 = Výkaz ziskov a strát r. 38

a zároveň

Výkaz ziskov a strát r. 35 = DPPO r. 100

Rovnaká analógia platí aj v prípade malej a veľkej účtovnej jednotky:

Súvaha r. 100 = Výkaz ziskov a strát r. 61

a zároveň

Výkaz ziskov a strát r. 56 = DPPO r. 100

Poznámky k účtovnej závierke a Cash Flow

Poznámky k účtovnej závierke dopĺňajú a podrobnejšie opisujú údaje v účtovnej závierke. Aj z tohto dôvodu sú neoddeliteľnou súčasťou výkazu Účtovná závierka a odovzdávajú sa vo formáte PDF ako príloha.

Každá veľkostná kategória účtovnej jednotky má iný rozsah poznámok, a to konkrétne:

Mikro účtovná jednotka – 3 články

Malá účtovná jednotka – 7 článkov

Veľká účtovná jednotka – 10 článkov

Cash Flow majú povinnosť odovzdávať veľké účtovné jednotky a tie účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Aj v tomto prípade je možná krížová kontrola na výkaz Účtovná závierka, kde:

Súvaha v bežnom období r. 30 + r. 71 = Cash Flow r. H

Neziskové organizácie majú vlastné výkazy, teda výkaz Účtovná závierka a aj Poznámky k účtovnej závierke. Od verzie 20.00 je v programe OMEGA zapracovaná aktuálna štruktúra poznámok pre neziskové organizácie odovzdávaných za zdaňovacie obdobie 2016.

Zmena sadzby v DPPO

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb budeme za rok 2016 podávať na rovnakom tlačive ako minulý rok (DPPOv15_1). Jedinou zmenou je výpočet preddavkov na daň. Keďže s účinnosťou od 1. 1. 2017 sa znižuje daň z príjmov PO z 22 % na 21 %, táto zmena už ovplyvní DPPO za rok 2016. Konkrétne ide o riadok 1110. Keďže program OMEGA od verzie 20.10 obsahuje aj túto legislatívnu zmenu, nie je potrebné hodnotu počítať a vypĺňať ručne – program výšku preddavkov vyplní automaticky.

Predĺženie lehoty na podanie DPPO

Lehotu na podanie DPPO je možné predĺžiť o 3 mesiace, maximálne o 6 mesiacov, v závislosti od toho, či máme alebo nemáme príjmy zo zdrojov v zahraničí. Túto skutočnosť je však potrebné písomne oznámiť daňovému úradu do termínu 31. marca 2017 prostredníctvom tlačiva Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Prílohy jednotlivých výkazov

Účtovnú závierku odovzdávame vo formáte XML na finančnú správu alebo portál eDANE. K účtovnej závierke pridávame vo formáte PDF ako prílohu Poznámky k účtovnej závierke.

Samostatné prílohy Daňového priznania k dani z príjmov PO tvoria: príloha k § 30c zákona, príloha k IV. časti – Údaje o ďalších prijímateľoch, evidencia v rozsahu účtovnej závierky k tabuľke G2 a prehľad úprav výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia k tabuľke G3.

Naopak, za prílohu DPPO sa nepovažujú Účtovná závierka, Poznámky k účtovnej závierke a výkaz Cash Flow.

Odoslanie výkazov elektronicky

Najrýchlejšou možnosťou ako odovzdať výkazy je ich priame načítanie z programu OMEGA do aplikácie eDANE. Ak túto aplikáciu ešte nemáte v počítači, pri prvom kliknutí na voľbu Export do elektronického formátu – otvoriť v eDANE ju program OMEGA nainštaluje za vás. Následne načíta všetky údaje, ktoré je možné ešte skontrolovať, vytlačiť a odoslať.

Priamo v daňovom priznaní PO sú zapracované nové automatické kontroly, ktoré vám zabezpečia správne vyplnenie výkazu. Upozorňujú na chýbajúce povinné údaje alebo nesprávne vyplnené údaje.

Potrebujete podať Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky a neviete, ako na to? V prípade, že úvodná strana výkazu účtovnej závierky obsahuje iba dátum zostavenia a je uložená v registri účtovných závierok, tak účtovná jednotka je povinná predložiť oznámenie o dátume schválenia. Nemusíte nikde hľadať štruktúru tlačiva. Túto zostavu je možné jednoducho a rýchlo vytlačiť a podať elektronicky z programu OMEGA.

Už čoskoro sa môžete tešiť na náš ďalší článok týkajúci sa Daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty