Menu

Zrážky po životné minimum

Ak príde zamestnávateľovi rozhodnutie vykonávať zamestnancovi zrážku zo mzdy, prípadne dohoda o zrážkach zo mzdy, je povinný tieto zrážky realizovať odo dňa doručenia príkazu. Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy povinného (zamestnanca). Najčastejšie sa exekučné zrážky a iné zrážky podľa Občianskeho súdneho poriadku vykonávajú s prihliadnutím na životné minimum (ŽM).

Podľa zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je životné minimum definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Výška životného minima sa štandardne mení každoročne k 1. júlu.

V roku 2014 sa však výška životného minima k 1. júlu nezmenila a zostala vo výške 198,09 €.

Od životného minima závisia nepostihnuteľné sumy na povinného (zamestnanca) a na vyživované osoby, ktoré sa zamestnancovi zraziť z výplaty nemôžu.

Pri zrážke nariadenej súdom sa nepostihnuteľná suma na povinného určí ako 60 % ŽM a nepostihnuteľná suma na vyživované osoby ako 25% ŽM. V prípade, že zamestnanec je poberateľ dôchodku[1], nepostihnuteľná suma na povinného sa určí ako 100 % ŽM a na vyživované osoby ako 50 % ŽM.  

Pri výživnom sa nepostihnuteľná suma na povinného určí ako 70 % ŽM z (60 % ŽM) a nepostihnuteľná suma na vyživované osoby ako 70 % ŽM z (25 % ŽM).

Pri pokute za priestupok sa nepostihnuteľná suma na povinného určí ako 50 % ŽM a nepostihnuteľná suma na vyživované osoby ako 25 % ŽM.

Suma nepostihnuteľných súm sa zaokrúhľuje na 2 des. miesta nadol.

Nepostihnuteľné sumy na povinného a vyživované osoby od 1. 7. 2014

Zrážka Na povinného Na vyživovanú osobu

Na povinného 

– poberateľ dôchodku

Na vyživovanú osobu – poberateľ dôchodku
Zrážka nariadená súdom 118,85 € 49,52 € 198, 09 € 99,04 €
Výživné 83,19 € 34,66 € 83,19 € 34,66 €
Pokuta 99,04 € 49,52 € 99,04 € 49,52 €

Výpočet zrážky zo mzdy s prihliadnutím na životné minimum

Keď od čistej mzdy odpočítame nepostihnuteľnú sumu na povinného a nepostihnuteľnú sumu na vyživované osoby, dostaneme zvyšok čistej mzdy.  

Ak je zvyšok čistej mzdy > 150 % ŽM suma rozdielu medzi zvyškom čistej mzdy a 150 % ŽM sa zamestnancovi zrazí celá. Následne sa 1,5 násobok ŽM najskôr zaokrúhli na eurocenty nadol na sumu deliteľnú 3 a potom sa z nej vypočítajú tretiny. V prípade, že ide o prednostnú pohľadávku, tak sa zrazia 2/3 zo sumy 150 % ŽM a v prípade, že ide o neprednostnú pohľadávku, tak sa zrazí 1/3 zo sumy 150 % ŽM. 150 % životného minima sa zaokrúhľuje na 2 des. miesta nadol. Výživné je automaticky považované za prednostnú pohľadávku. Všetky prednostné pohľadávky sú vymenované v Občianskom súdnom poriadku, § 279 ods. 2 alebo tiež v Zákone o súdnych exekútoroch, § 71 ods. 2.

Ak je zvyšok čistej mzdy < 150 % ŽM, tak zvyšok čistej mzdy sa najskôr zaokrúhli na eurocenty nadol na sumu deliteľnú 3 a potom za z nej vypočítajú tretiny. V prípade, že ide o prednostnú pohľadávku, tak je možné zamestnancovi zraziť 2/3 zo sumy zvyšku čistej mzdy a v prípade, že ide o neprednostnú pohľadávku, tak je možné zamestnancovi zraziť 1/3 zo sumy zvyšku čistej mzdy.

Príklad 1:

Zamestnávateľovi prišiel v máji 2014 exekučný príkaz, na základe ktorého má zamestnancovi (zamestnanec nie je poberateľ dôchodku) zrážať od mája dlžnú sumu 5000 € s prihliadnutím na životné minimum. Ide o neprednostnú pohľadávku. Má jedno vyživované dieťa. Čistá mzda zamestnanca je 621,39 €. 

Riešenie 1:

621,39 € (čistá mzda) 

–  118,85 € (na povinného)

–  49,52 € ( na 1 vyživovanú osobu)

 = 453,02 € (zvyšok čistej mzdy) > 297,13 € (1,5 násobok ŽM)

1. Suma rozdielu zvyšku čistej mzdy a 1,5 násobku ŽM sa zrazí celá: 

453,02 – 297, 13 = 155,89 €

2. Suma 1,5 násobku ŽM sa najskôr zaokrúhli na eurocenty nadol na sumu deliteľnú 3 a potom sa z nej vypočítajú tretiny:

297,13 = 297,12 / 3 = 99,04 € – zrazí sa iba 1/3, pretože ide o neprednostnú pohľadávku

3. Celková výška exekučnej zrážky v 5/2014:

155,89 + 99,04 = 254,93 €

Poradie uspokojovania zrážok z vypočítaných tretín a zo sumy rozdielu medzi zvyškom čistej mzdy a 150 % životného minima

Z prvej tretiny sa uspokojujú zrážky podľa poradia, v akom prišli k zamestnávateľovi (t. j. podľa dátumu doručenia výkonu rozhodnutia zamestnávateľovi) bez ohľadu na prednostné a neprednostné zrážky. Ak prišli viaceré v jeden deň, uspokoja sa z tejto tretiny pomernou časťou.

Z druhej tretiny sa uspokojujú len prednostné zrážky. Tu však platí, že zrážky výživného majú prednosť pred ostatnými prednostnými zrážkami a to bez ohľadu na dátum doručenia jednotlivých výživných. Následne sa uspokojujú z tejto tretiny ostatné prednostné zrážky a to podľa dátumu doručenia (t. j. v prípade, že prišli 2 výživné, uspokoja sa bez ohľadu na dátum doručenia pomernou časťou a v prípade, že prišli 2 prednostné zrážky, uspokoja sa v poradí podľa dátumu doručenia).

Tretia tretina sa zamestnancovi zraziť nemôže, pripočíta sa k nepostihnuteľným sumám.

Zo sumy rozdielu medzi zvyškom čistej mzdy a sumou 150 % životného minima sa zrážky uspokojujú podľa poradia v akom prišli k zamestnávateľovi. 

Príklad 2:

Zamestnávateľovi boli dňa 15. mája 2014 doručené dva exekučné príkazy „zrážky nariadené súdom“ neprednostné; pohľadávka v sume 2000 € a 2500 €. Zamestnanec nemá žiadne vyživované dieťa. Čistá mzda zamestnanca je 639,42 €. 

Riešenie 2:

639,42 € (čistá mzda) 

– 118,85 € (na povinného)

= 520,57 € (zvyšok čistej mzdy) > 297, 13 € (1,5 násobok ŽM)

1.  Suma rozdielu zvyšku čistej mzdy a 1,5 násobku ŽM sa zrazí celá a každú sumu rozdelíme pomerne medzi obidve zrážky: 

520,57 – 297,13  = 223,44

Súčet pohľadávok = 2000 + 2500 = 4500 €

Zrážka pre prvú pohľadávku: 2000/4500 x 223,44 = 99,31 €

Zrážka pre druhú pohľadávku: 223,44 – 99,31 = 124,13 €.

2.  Suma 1,5 násobku ŽM sa najskôr zaokrúhli na eurocenty nadol na sumu deliteľnú 3 a potom sa z nej vypočítajú tretiny:

297,13 = 297,12 / 3 = 99,04 € – zrazí sa iba 1/3, pretože ide o neprednostnú pohľadávku.

Sumu rozdelíme pomerne medzi obidve zrážky:

Súčet pohľadávok = 2000 + 2500 = 4500 €

Zrážka pre prvú pohľadávku: 2000/4500 x 99,04 = 44,02 €

Zrážka pre druhú pohľadávku: 99,04 – 44,02 = 55,02 €

3.  Celková výška exekučnej zrážky v 5/2014:

Spolu pre 1. pohľadávku = 99,31 + 44,02 = 143,33 €

Spolu pre 2 pohľadávku = 124,13 + 55,02 = 179,15 €

Zrážka celkom: 223,44 + 99,04 322,48 €

 


[1] Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok – invalidita 40% – 70%, vdovský, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok, invalidný dôchodok – invalidita nad 70%, výsluhový dôchodok, invalidný výsluhový dôchodok, doplnkový výsluhový dôchodok, dôchodok manželky alebo sociálny dôchodok

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty