Menu

Osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby od januára 2016. Všetko čo potrebujete vedieť

Októbrová novela zákona o dani z pridanej hodnoty prináša možnosť využiť osobitný režim uplatnenia DPH na základe platby. Znamená to, že od 1. januára 2016 budú môcť niektorí podnikatelia odvádzať DPH až po prijatí platby za faktúru. Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Ide o dobrovoľnú úpravuktorú budú môcť využiť platitelia dane registrovaní podľa § 4 zákona o DPH, ak ich ročný obrat je nižší ako 100 000 eur a nebol na nich vyhlásený konkurz alebo nevstúpili do likvidácie. Ak spĺňate tieto kritéria a rozhodnete sa pre osobitný režim uplatňovania DPH na základe platby, je potrebné to oznámiť daňovému úradu.

Pri vystavovaní faktúr v osobitnom režime uplatňovania DPH na základe platby je nutné na doklade uviesť text podľa zákona “Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“, inak ste povinní odviesť DPH ako pri štandardnom režime a ak tak neurobíte, hrozí vám pokuta od Finančnej správy až do výšky 10 000 eur.

Ak sa rozhodnete pre osobitnú úpravu uplatňovania DPH na základe platby, právo na odpočet DPH za došlé faktúry (vaše záväzky) budete mať rovnako až po odoslaní platby vášmu dodávateľovi. Ak uhradíte faktúru len čiastočne, právo na odpočet DPH vám vznikne len pomerne, podľa uhradenej sumy.

Dôležité je, že ak dostanete faktúru od dodávateľa s uplatňovaním dane podľa osobitnej úpravy, môžete si DPH odpočítať až po jej zaplatení (bez ohľadu nato, či ste vy zvolili osobitnú úpravu, alebo nie).

Zoznam platcov DPH v osobitnom režime bude zverejnený na stránke Finančnej správy.

Ktorý podnikateľ môže uplatňovať osobitný režim DPH na základe platby?

  • Má obrat za predchádzajúci kalendárny rok do 100 000 eur a nepredpokladá jeho prekročenie v tomto roku.
  • Je registrovaný podľa § 4.
  • Nie je v konkurze.
  • Nie je v likvidácii.
  • Písomne oznámi daňovému úradu uplatňovanie osobitného režimu.
  • Na vystavených faktúrach uvádza text “Daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“.

Spĺňate tieto podmienky a chcete sa stať platiteľom podľa osobitného režimu uplatňovania DPH na základe platby? Môžete tak spraviť od prvého dňa zdaňovacieho obdobia (prvý deň kalendárneho mesiaca alebo štvrťroka podľa typu zdaňovacieho obdobia) po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona, teda od 1. 1. 2016.

Kedy skončí možnosť uplatňovať osobitný režim DPH na základe platby?

  • Dobrovoľne – písomným oznámením daňovému úradu, vždy k 31. 12. príslušného kalendárneho roka.
  • Povinne – k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia po dosiahnutí ročného obratu 100 000 eur.
  • Povinne – ku dňu, ktorý predchádza dňu vyhlásenia konkurzu alebo vstupu do likvidácie.
  • Povinne – ku dňu, ktorý predchádza dňu vstupu do skupiny podľa § 4a (viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré sú spojené finančne, ekonomicky a organizačne).

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty