Menu

Daň z motorových vozidiel za rok 2019

Ak ste v roku 2019 použili auto na podnikanie a uplatňujete si výdavky s ním spojené, máte povinnosť do 31. januára 2020 podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel treba zaplatiť bez ohľadu na to, či ide o firemné alebo súkromné auto použité na podnikanie. Čo by ste mali vedieť predtým, ako vyplníte daňové priznanie?

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom došlo k použitiu vozidla evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie. Medzi výnimky patrí:

 • Vznik daňovej povinnosti pre právneho nástupcu daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie. V tomto prípade vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zániku daňovníka, ktorý bol zrušený bez likvidácie.
 • Vznik daňovej povinnosti, ak došlo k zmene v osobe daňovníka pri tom istom vozidle, napríklad predaj vozidla. Vtedy novému daňovníkovi vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene v osobe daňovníka.

Zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo:

 • k vyradeniu alebo dočasnému vyradeniu vozidla z evidencie,
 • k ukončeniu alebo prerušeniu podnikania,
 • zániku daňovníka bez likvidácie,
 • k zmene držiteľa vozidla,
 • k ukončeniu použitia vozidla daňovníkom, ktorý:
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla, bola zrušená, alebo
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie, alebo
  • je zamestnávateľom a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Oznamovacia povinnosť

Ak vám v priebehu roka vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, neoznamujete túto skutočnosť správcovi dane. Vznik a zánik daňovej povinnosti uvediete až v daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel, po ukončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je celý kalendárny rok.

Ak ste počas celého roka 2019 nepoužili vozidlo na podnikanie, tzn. nebolo predmetom dane, neúčtovali ste o vozidle, nebolo evidované v daňovej evidencii alebo ste neuplatňovali výdavky s ním spojené, ste povinní oznámiť zánik daňovej povinnosti spätne k 31. decembru 2018. Takéto vozidlo sa neuvádza v daňovom priznaní, ale zánik oznámite prostredníctvom tlačiva Oznámenie o zániku daňovej povinnosti. Oznámenie má predpísaný vzor a podáte ho správcovi dane elektronicky do 31. januára 2020. Odporúčame vám postupovať podľa informácií z FR SR a toto tlačivo po vyplnení poslať cez osobnú internetovú zónu, ako prílohu k všeobecnému podaniu.

Ročné sadzby dane z motorových vozidiel

V zásade platí pravidlo, že ak máte nové auto, na cestnej dani ušetríte. Naopak, čím staršie auto používate na podnikanie, tým bude daň vyššia.

Daň z motorových vozidiel je upravená v zákone č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Ročné sadzby dane sú uvedené v Prílohe č. 1 zákona o dani z motorových vozidiel.

V závislosti od dátumu prvej evidencie vozidla môžete ročnú sadzbu dane znížiť, zvýšiť alebo použiť základnú ročnú sadzbu.

Ako vyplniť daňové priznanie z motorových vozidiel

Samotné tlačivo daňového priznania už niekoľko rokov nemení svoju podobu, spôsob výpočtu dane za auto zostáva rovnaký a naďalej výšku dane ovplyvňuje vek vozidla.

Daňové priznanie zvládnete vytvoriť aj sami. S vyplnením, ako aj so samotným výpočtom dane vám pomôže program TAXA.

Chcem vyplniť priznanie v TAXE

Stačí, ak zadáte údaj o kategórii vozidla, objem motora a dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby). O všetko ostatné sa postarajú automatické výpočty, vrátane výpočtu výšky predpokladanej dane. Práve predpokladaná daň má vplyv nato, či budete platiť aj preddavky na daň z motorových vozidiel alebo nie.

Pri vyplnení daňového priznania budete mať k dispozícií aj praktického sprievodcu, v ktorom nájdete podrobný výpočet dane z motorových vozidiel. Vyplnené tlačivo môžete exportovať a podať elektronicky na Finančnú správu SR.

Kde zaplatiť daň za auto

Obdobím na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel je január a do konca januára treba daň aj zaplatiť.

Číslo účtu na platbu dane sa skladá z predčíslia 501163, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD) a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice 8180. Variabilný symbol pre daň z motorových vozidiel za rok 2019 je 1700992019.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty