Menu

Národný projekt na podporu zamestnanosti „Praxou k zamestnaniu“

Zamestnávatelia majú možnosť v rámci projektu Praxou k zamestnaniu žiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej ÚPSVaR) o príspevok na podporu mentorovaného zapracovania a praxe, ak vytvoria pracovné miesto na dobu minimálne 9 mesiacov a uzatvoria s uchádzačom o zamestnanie pracovný pomer na polovičný úväzok.  Pri posudzovaní žiadosti sa zvýhodňujú žiadosti, ktoré zaručujú vytvorenie pracovného miesta na dlhšie ako stanovené obdobie a preferované sú žiadosti deklarujúce vytvorenie pracovného miesta na neurčitý čas.

Národný projekt Praxou k zamestnaniu môžu využiť uchádzači o zamestnanie zo všetkých samosprávnych krajov. To znamená, že oprávneným územím pre projekt sú všetky samosprávne kraje.

Cieľová skupina projektu sú mladí ľudia vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (ďalej na úrade práce), ktorí nie sú zamestnaní a nepokračujú v procese vzdelávania a ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave. Uchádzač o zamestnanie vo veku do 25 rokov musí byť vedený na úrade práce  minimálne 3 mesiace. Uchádzač o zamestnanie vo veku do 29 rokov musí byť vedený v evidencii minimálne 6 mesiacov.

Cieľová skupina musí byť vždy z oprávneného územia projektu. To znamená, že uchádzač o zamestnanie, ktorý je vedený na úrade práce v Bratislave nemôže pracovať v zmysle projektu napr. v Žiline. Vždy musí byť z oprávneného územia realizácie projektu. Napr. uchádzač môže byť vedený na úrade práce v Čadci a byť umiestnený na pracovnom mieste v Žiline. Zamestnávateľ je povinný v žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov uviesť identifikačné údaje uchádzača o zamestnanie, ktorého má v pláne prijať do pracovného pomeru. Príslušný ÚPSVaR nemusí schváliť vybratého uchádzača o zamestnanie na pracovné miesto a následne môže pozastaviť schvaľovanie žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov.

V rámci projektu zamestnávateľ zabezpečí uchádzačovi o zamestnanie mentora, pod vedením, ktorého si bude novoprijatý zamestnanec osvojovať teoretické a praktické skúsenosti a zručnosti. Mentor je osoba z radov zamestnancov firmy, s ktorou je potrebné uzatvoriť dodatok k pracovnej zmluve. Dodatok pracovnej zmluvy musí obsahovať:

  • dohodnutú pracovnú úlohu v znení mentorovanie v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“,
  • dohodnutú odmenu za pridelenú pracovnú úlohu,
  • obdobie počas, ktorého sa bude zamestnanec činnosti venovať, 
  • meno a priezvisko mentorovaného zamestnanca/zamestnancov.   

Mentor môže zabezpečovať mentoring pre 1 – 3 novoprijatých uchádzačov o zamestnanie (mentorovaných zamestnancov). Mentorované zapracovanie trvá 3 – 6 mesiacov. Po ukončení mentorovaného zapracovania prichádza obdobie praxe, ktoré v súlade s projektom musí trvať minimálne 3 a najviac 6 mesiacov. Počas tejto doby si budú mentorovaní zamestnanci prehlbovať osvojené zručnosti, vedomosti a skúsenosti potrebné pre výkon konkrétneho povolania.

V prípade predčasného ukončenia mentorovaného zapracovania a praxe sa pracovné miesto nepreobsadzuje a zaniká. Zamestnávateľ je v takomto prípade povinný predložiť hodnotenie mentorovaného zamestnanca zamestnávateľom najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa predčasného ukončenia mentorovaného zapracovania a praxe. V tomto dokumente sú uvedené dôvody predčasného ukončenia pracovného pomeru s prijatým uchádzačom o zamestnanie.

ÚPSVaR poskytuje zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie a prax niekoľko finančných príspevkov na jedno vytvorené pracovné miesto:

  • na mentorovanie je najviac vo výške 68,44 € na jedného mentora za jeden mesiac. Príspevok sa vypláca po skončení mentorovania jednorazovo za celé obdobie.
  • na úhradu časti ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru na mentorované zapracovanie a prax. Príspevok sa poskytuje mesačne počas mentorovaného zapracovania najviac vo výške 95% celkovej ceny práce zamestnanca z čiastky ½ minimálnej celkovej ceny práce. To znamená pre rok 2016 maximálne 95 % z 273,77 €.
  • na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou. V roku 2016 sa príspevok poskytuje najviac vo výške 58,06 €.

ÚPSVaR prijíma žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto do 12/2018. Podpisovanie dohôd o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa bude ukončené 01/2019. Úhrada finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax zamestnávateľom bude prebiehať do 11/2019.

Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov a povinné prílohy k žiadosti v písomnej podobe žiadateľ predkladá v jednom origináli na územne príslušný úrad práce podľa miesta, kde žiadateľ vytvára pracovné miesta.

Ďalšie informácie o projekte nájdete na webovej stránke ÚPSVaR.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty