Menu

Rozpočtovanie stavebných prác

V podmienkach stavebnej výroby je problematika oceňovania, resp. kalkulovania a rozpočtovania, odborne náročná a pri každej stavbe, konkrétnom stavenisku, vždy špecifická. Je vymedzená klasifikačnými systémami, legislatívou a konkrétnymi architektonicko-technickými riešeniami. Vzhľadom na časovú náročnosť vytvorenia rozpočtu je v súčasnosti takmer nemožné zaobísť sa bez smerných (orientačných) cien stavebných prác a ich aplikácie do vyhovujúceho softvéru.

Rozdielnosti a špecifické danosti stavebnej výroby spôsobujú, že rozpočtové náklady je potrebné zostavovať skladobnou metódou, teda ocenením všetkých konštrukcií a prác, a vyjadrením všetkých podstatných nákladových titulov.  Pre vlastné spracovanie rozpočtu je základom určenie rozsahu prác (výkaz výmer) s popismi stavebných prác a určením merných jednotiek.

Rozpočet a postup jeho tvorby

Položkový rozpočet je logicky usporiadaný výkaz, ktorého položky pri triedení podľa Triednika stavebných konštrukcií a prác (TSKP) tvoria ocenené konštrukčné prvky a špecifikácie. Triednik TSKP a z neho vyplývajúci popisovník (v princípe ide o popisy položiek stavebných prác používaný v databáze programu CENKROS 4) je v stavebnej výrobe pri zostavovaní rozpočtu jednotným dorozumievacím „jazykom“ medzi  účastníkmi v stavebnej výrobe (investor, projektant, dodávateľ).

Rozpočet v zmysle uvedeného triednika je členený na tzv. práce HSV (hlavná stavebná výroba), PSV (pridružená stavebná výroba) a M (montážne práce). Práce HSV obsahujú skupiny stavebných dielov (napr. zemné práce, zakladanie, vodorovné konštrukcie), PSV jednotlivé remeslá (napr. izolácie, dlažby, maľby) a práce M špecifické činnosti (napr. elektroinštalácie, oceľové konštrukcie).

Položkový rozpočet obsahuje v jednotlivých riadkoch kód položky, popis, mernú jednotku, množstvo, jednotkovú hmotnosť, jednotkovú cenu a cenu celkom za položku (hmotnosť celkom za položku).

Vlastnému zostaveniu rozpočtu predchádza spracovanie výkazu výmer, ktorý je časovo najnáročnejšou časťou rozpočtu. Na druhej strane, pri kvalitne spracovanom BIM modeli stavby a využití platformy KROSbuild sa tento čas výrazne skráti. Výkaz výmer predstavuje jednoznačný popis stavebného objektu vyjadrený súborom položiek prác, konštrukcií a špecifikácií s uvedením ich merných jednotiek a množstva. Nevyhnutným predpokladom kvalitného spracovania je úplná a podrobná projektová dokumentácia a schopnosť sa v nej správne orientovať.

Veľmi dôležitou zásadou je používať zápis výmery konštrukčného prvku, napríklad v tvare dĺžka x šírka x výška, ale tak, aby boli tieto merné jednotky jednoznačne identifikovateľné v projektovej dokumentácii, a tým aj kontrolovateľné. Ak ide o komplikovanejší výpočet, odporúča sa aj slovný komentár (napr. ozn. podlažia). Výkaz výmer zostavený z projektovej dokumentácie musí v niektorých prípadoch obsahovať okrem rozmerov vlastného konštrukčného prvku aj údaje uvedené v STN, resp. v úvodných častiach cenníkov (napr. výkop rozšírený pre paženie).

Pri rozpočtovaní konkrétnej položky výkazu výmer vyhľadáme vhodnú cenníkovú položku. Pred jej zápisom preveríme, či zodpovedá požadovaným kvalitatívnym podmienkam. Tie sú uvedené v Pravidlách používania cien pre celú databázu, v Úvodoch cenníkov pre konkrétny cenník alebo v poznámkach k súboru cien pre konkrétne cenníkové položky.

Špecifikovaný materiál

Stavebné práce, ktoré sa oceňujú bez nosného materiálu, ho majú uvedený samostatne v „špecifikácií“. Táto obsahuje evidenčné číslo materiálu, popis, množstvo a mernú jednotku. Základným znakom v popise položky, kedy je potrebné nosný materiál oceňovať v tzv. špecifikácii z cenníka materiálov je, že popis začína „činnostným“ slovom. Napríklad „montáž“, „osadenie“, „murovanie“, resp. iným ekvivalentným slovom, podľa ktorého je zrejmé, že nosný materiál sa v položke nenachádza. Na chýbajúci materiál nás navyše upozorní aj sám program. Zásadu správneho formulovania popisov montážnych položiek prác pomocou „činnostného“ slova dodržiavame aj pri individuálne zadaných položkách, ktoré sa v databáze nenachádzajú. Je tak hneď z popisu zrejmé, že nosný materiál nie je súčasťou ceny. K ďalším špecifikám rozpočtovania sa vrátime v niektorom z ďalších príspevkov.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty