Menu

Schválené mimoriadne opatrenia v období pandémie

#spolutodame   #skrosomdoma

Parlament schválil zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, tzv. zákon
„lex korona“. Tieto opatrenia platia od 12. 3. 2020 (deň vyhlásenia mimoriadnej situácie) až do konca toho kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda SR túto mimoriadnu situáciu odvolá. Skrátene sa toto obdobie nazýva „obdobie pandémie“.

„Lex korona“ a nová lehota na podanie daňových priznaní

Počas obdobia pandémie sa končí lehota na podanie daňových priznaní k dani z príjmov FO a PO (v súčasnosti najmä daňové priznania za rok 2019). Podľa zákona „lex korona“ sa lehota na podanie posúva, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak ste si už oznámením lehotu na podanie DP predĺžili, napríklad do 30. 6. 2020, ale nová lehota bude neskôr, (pandémia skončí v júni, nová lehota je 31. 7. 2020), bude pre vás platiť nová lehota.
Ak vám vznikne povinnosť podať daňové priznanie motorových vozidiel (z dôvodu v likvidácie, konkurzu, ukončenie alebo prerušenie živnosti), podáte ho a daň zaplatíte najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Tým sa lehota na podanie daňového priznania a lehota na úhradu dane považuje za dodržanú.
Pre daňovníkov FO sa začne nové preddavkové obdobie pre platenie preddavkov na daň z príjmov a to dňom nasledujúcim po uplynutí novej lehoty na podanie daňového priznania.

Viac času na splnenie účtovných lehôt a povinností

Počas obdobia pandémie vás čakajú oznamovacie povinnosti, vykonanie inventarizácie, vyhotovenie a podanie účtovnej závierky. Pre tieto zákonné povinnosti sa tiež posúva lehota na ich splnenie.
Tieto povinnosti splníte:

  • najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo
  • do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto zákona,

pričom platí tá lehota, ktorá uplynie skôr. Ak zákonné povinnosti do uvedených termínov splníte, vyhnete sa tak sankciám.

Daňové nedoplatky počas obdobia pandémie

Dlžnú sumu dane, ktorej splatnosť uplynie počas obdobia pandémie, môžete zaplatiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak tak urobíte do tohto termínu, nebude sa tento dlh považovať za daňový nedoplatok (daň podľa zákona o dani z príjmov, zákona o DPH, úroky z omeškania, a podobne).

FR SR nebude aktualizovať zoznam dlžníkov

Daňovníkov, ktorí nezaplatia v období pandémie daň, nebude FS SR dopĺňať do zverejneného zoznamu daňových dlžníkov. Zverejnenie by mohlo mať na daňovníka negatívny dopad napríklad pri žiadosti o úver, dotáciu a podobne.

FR SR počas obdobia pandémie nebude aktualizovať ani zoznam platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a rovnako ani zoznam vymazaných platiteľov DPH.

Nemáte povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky cez portál FS?

V období pandémie stačí, ak svoje podanie vytlačíte, podpíšete a následne naskenované alebo odfotené pošlete finančnej správe ako prílohu e-mailom, prípadne inou elektronickou formou. Takéto podanie nemusíte zasielať do piatich dní aj v listinnej podobe.

Týka sa to však iba tých podaní, ktoré nemajú predpísanú štruktúrovanú formu. Napríklad daňové priznanie k dani z príjmov je potrebné naďalej doručiť v listinnej podobe.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty