Archív verzií HYPO

HYPO 17.00

Top novinky verzie 17.00

>

Porovnávacia metóda pre byty - Inzeráty Online

Výrazne uľahčenie práce v porovnávacej metóde Vám poskytne táto nová funkcia. Stačí jeden klik a všetky potrebné údaje o porovnateľných nehnuteľnostiach (cena, výmera, popis) sú automaticky vyplnené.
>

Podiel bytu/nebytu k pozemku

Už viac nemusíte ručne počítať podiel zo spoluvlastníckeho podielu pozemku. Program to po zadaní podielov urobí za Vás.
>

Oblúkové murivo

Dočkali ste sa. V module HypoCad môžete kresliť už aj oblúkové murivo pre priečky a obvodové murivo.
>

Posuvné dvere

K ostatným druhom dvier pribudli aj dvere posuvné vo všetkých potrebných variáciach- vnútorné, vonkajšie, jednokrídlové aj dvojkrídlové.
>

Automatické dokreslenie prvku podľa zadanej kóty (od verzie 16.00)

V Hypocade je už od verzie 16.00 veľké vylepšenie: program automaticky dokreslí prvok podľa zadaného rozmeru.

Ostatné novinky verzie 17.00

 • Do výnosovej metódy pozemkov boli pridané tlačítka doporučené úrokové miery, výpočet zaťaženia daňou a sadzby ECB
 • Východisková hodnota v infopaneli je uvádzaná pre poškodenú alebo nedokončenú stavbu
 • V Závere sme pridali k dátumu vykonania kalendárik
 • Zo záverečnej časti výstupu bolo odstránené číslovanie kapitol, z dôvodu zosúladenia s vyhláškou
 • Vylepšená tabuľka polohových koeficientov pri pozemkoch- zlúčené bunky, popis kurzívou
 • Zmena názvu druhej kapitoly posudku v súlade s vyhláškou na Stanovenie východiskovej a technickej hodnoty
 • Nové, modernejšie pozadie a sfarbenie programu
 • Zmena názvu Archivácia na Správa posudkov  
 • Lesný pozemok v ZÚO je vždy uvedený v m2, zatiaľ čo les je uvedený v ha
 • V závere sme zmenili dátum vypracovania na dátum vykonania
 • Odstránená chyba v databáze vlastných RU
 • Vecné bremeno/ právo- odstránená nadbytočná hláška
 • Odstránili sme problém so samovoľne sa  meniacim fontom písma v Úvode
 • Analytická metóda- opravené nesprávne zobrazovanie minimálnej, priemernej a maximálnej životnosti
 • Doplnený chýbajúci popis pri rodinnom dome s viacerými prístavbami
 • V analytickej metóde sme opravili formulár výber životnosti tak, aby aj po opätovnom otvorení bola označená zvolená životnosť
 • Súčasťou zálohovania u užívateľov je aj databáza Hypotexty
 • HypoCad: opravené nesprávne vykresľovanie rohov.
 • HypoCad: užívateľom nastavená veľkosť okna drží svoj rozmer aj po opätovnom otvorení programu  
 • HypoCad: upravená ikona Nastavenia 
 • HypoCad: odstránili sme viacnásobnú otázku o zmene hrúbky muriva pre jeden alebo všetky druhy muriva 
 • Pri napaľovaní posudku na CD sme umožnili pridať viac príloh naraz  
 • Aktualizovali sme Help tak, aby ste v ňom našli všetky aktuálne informácie  
 • Úpravy vo výstupe – odstránili sme nadbytočné nadpisy a medzery

Archívne verzie programu

HYPO 10.51

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 10.51 Odstránená chyba, ktorá vznikala v rodinných domoch s prístavbou pri výpočte opotrebenia analytickou metódou. Do výpočtu všeobecnej hodnoty bola dotiahnutá nesprávna technická hodnota. Opravené zobrazovanie tabuľky, ktorá...

HYPO 10.50

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 10.50 Aktualizovali sme zadávanie kombinovanej metódy v súlade s prednáškami ÚSI - tabuľka s doporučenými hodnotami úrokovej miery, výpočet zaťaženia daňou z príjmu priamo v programe, informatívny výpočet nájmu ako cudzieho...

HYPO 10.01

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 10.01 Pridali sme viac informácií (výmera, lokalita, použitá VH na MJ, všeobecná hodnota na MJ atď.) o všetkých druhoch pozemkov do infopanela v hlavnom formulári.  V pozemkoch v ZÚO bola doplnená kontrola zadania východiskovej...

HYPO 9.50

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 9.50 Automatická archivácia posudkov a nastavení Vám v zvolenom časovom intervale (deň, týždeň, mesiac atď.) bude zálohovať všetky údaje do vybratého adresára na disku. Nový popisovací formulár s funkciami z Wordu Vám umožní...

HYPO 10.00

Ostatné novinky verzie 10.00 Oddelenie bytov a nebytových priestorov do samostatných formulárov a nová kapitola (nebytové priestory) vo výstupe znaleckého posudku. Rozdelenie zadávania VŠH metódou polohovej diferenciácie do štyroch skupín. Popisy jednotlivých...

HYPO 9.10

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 9.10 Do nastavení programu bola doplnená možnosť zvolenia hrúbky čiar a výšky riadkov v tabuľkách vo výstupe znaleckého posudku. Vo výstupe stavieb a bytov bola upravená tabuľka na výpočet koeficientu vybavenosti (zrušené farebné...

HYPO 9.02

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 9.02 Do záverečnej rekapitulácie všeobecnej hodnoty nájmu za pozemok a vecných bremien bolo doplnené vypisovanie VŠH slovom. Pre lepšiu prehľadnosť bol výpočet VŠH porovnávacou metódou pre stavby a pozemky pri 4 a viacerých...

HYPO 9.01

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 9.01 Doplnené nové typy písma (Tahoma, Cambria) do popisovacích formulárov priamo v programe. Zjednotené zaokrúhľovanie výpočtu výnosovej hodnoty a kombinovanej metódy stavieb vo formulári a vo výstupe. Upravené lícovanie...

HYPO 9.00

Ostatné novinky verzie 9.00 Nový profesionálny výstup znaleckého posudku Vám ušetrí drahocenný čas pri výslednej úprave posudku. Vďaka kompletne prepracovanému výstupu s možnosťou zadania vlastných nastavení (tabuľky, hlavička, číslovanie strán atď.) budete pracovať...

HYPO 8.51

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 8.51 Správne vypisovanie zastavenej plochy vo výstupe znaleckého posudku pri rodinných domoch, chatách, garážach a drobných stavbách v prípade zadania podlažia s prístavbou a výpočtom opotrebenia analytickou metódou. Opravený...

KROS
Copy link