Menu

Nové verzie programov ALFA plus 4.00, ALFA 19.00, OLYMP 13.00, OMEGA 16.00 a CENKROS plus 16.00

Vážení používatelia,

dovoľte nám, aby sme vás informovali o nových verziách programov:

Nová verzia programu ALFA plus 4.00 obsahuje:

Zmeny v peňažnom denníku – nová legislatíva

Od 1.1.2013 budete podľa novej legislatívy výdavky v peňažnom denníku účtovať do nových stĺpcov. Doterajšie stĺpce peňažného denníka “Materiál” a “Tovar” sa zlúčili do jedného stĺpca “Zásoby”, zrušil sa stĺpec “Prevádzková réžia” a zaviedli sa dva nové stĺpce “Služby” a “Ostatné”.

Tlač dokladov v cudzom jazyku

Chcete faktúru alebo dodací list vytlačiť v angličtine alebo nemčine? Nastavte si pred tlačou jazyk, v ktorom bude doklad vytlačený.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012

Vytvorte si Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012. Priznanie môžete vyexportovať a podať elektronicky.

Okrem uvedených noviniek budú v novej verzii aj ďalšie vylepšenia ako napríklad:

 • Klávesové skratky v peňažnom denníku – zrýchlite si účtovanie a pridávajte príjmy a výdavky pomocou klávesových skratiek ALT + písmeno. Napríklad príjem do pokladnice urobíte kombináciou kláves ALT + J, výdavok z banky urobíte kombináciou kláves ALT + V.
 • Povinné texty na faktúre – ak fakturujete tovar alebo služby oslobodené od dane, alebo ak daň platí príjemca tovaru alebo služby, máte povinnosť uvádzať na faktúre slovné informácie “Dodanie je oslobodené od dane” alebo “Prenesenie daňovej povinnosti”. Text vyberiete z užívateľských textov v záložke Texty/Záver.
 • Rozpis sumy do viacerých stĺpcov peňažného denníka – rozpíšte sumu jednoduchšie ako doteraz, funkciu na rozpis “R” sme presunuli na začiatok poľa pri výbere stĺpca.

Potvrdenie o prijatí tovaru zahraničným odberateľom

Fakturujete tovar do štátov EÚ? Váš odberateľ je povinný potvrdiť Vám prijatie tovaru. Potvrdenie už nemusíte ručne vypisovať, vytlačte si ho spolu s faktúrou.

Predbežný výpočet dane z príjmov

V prehľadoch môžete hocikedy počas roka zistiť Vašu daň z príjmu. Pozrite si zjednodušený Predbežný výpočet dane z príjmov, ktorý je prepojený s účtovníctvom.

Daňové priznanie k DPH

Zrýchlite si vytvorenie Daňového priznania k DPH. Vytvorte si ho jednoducho a rýchlo v Evidencii DPH.

Ďalšie zmeny:

 • Dodací list – vytlačte si dodací list pri vystavení faktúry, nemusíte ho vytvárať osobitne.
 • Valutové pokladnice – od účtovného roka 2013 nebude možné v programe používať pokladnice so spôsobom ocenenia FIFO a Vážený aritmetický priemer. Ak takéto pokladnice používate, v roku 2013 sa automaticky zmení spôsob ich ocenenia na Aktuálny kurz ECB.
 • Skupiny skladových kariet – od verzie 4.00 nebudú v programe skupiny skladových kariet a skupiny služieb. Ak skupiny používate, v roku 2013 si môžete založiť viacero skladov, v rámci ktorých budete tovar alebo materiál sledovať.

stiahnuť

Ako získate novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory aspoň do 1.1.2013, verziu si stiahnite z našej internetovej stránky.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, uhraďte predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali poštou dňa 12.12.2012.
 • Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta.

V prípade otázok k programu ALFA plus nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 51 alebo emailom na alfaplus@kros.sk.

Nová verzia programu ALFA 19.00 obsahuje:

Zmeny v peňažnom denníku – nová legislatíva

Od 1.1.2013 budete podľa novej legislatívy výdavky v peňažnom denníku účtovať do nových stĺpcov. Doterajšie stĺpce peňažného denníka “Materiál” a “Tovar” sa zlúčili do jedného stĺpca “Zásoby”, zrušil sa stĺpec “Prevádzková réžia” a zaviedli sa dva nové stĺpce “Služby” a “Ostatné”.

Rýchlejšie zotriedenie pohľadávok a záväzkov

Záznamy môžete zotriediť klikom na záhlavie stĺpca (napr. podľa sumy alebo partnera), čo zabezpečí jednoduchšie vyhľadávanie záznamov v evidencii pohľadávok a záväzkov.

Jednoduchšie uloženie záväzku

Zrušili sme okno Peňažný ústav partnera, ktoré sa zobrazovalo pri uložení záväzku. Údaje pre tlač prevodného príkazu (číslo bežného účtu, symbol) môžete zadať pri jeho vystavení.

Okrem uvedených noviniek budú v novej verzii aj ďalšie vylepšenia ako napríklad:

 • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2012 – nové sadzby dane.
 • Prispôsobenie veľkosti okien – pre lepšiu prehľadnosť údajov si prispôsobte veľkosť okien, ktoré sa zobrazia v evidenciách po stlačení tlačidla Pridaj, napr. pridanie faktúry, príjemky, výdajky, dlhodobého majetku.
 • Vyhľadávanie v príjemkách a výdajkách – vyhľadávať doklady môžete aj podľa stĺpca “Dodací list číslo”.
 • Povinné texty na faktúre – ak fakturujete tovar alebo služby oslobodené od dane, alebo ak daň platí príjemca tovaru alebo služby, máte povinnosť uvádzať na faktúre slovné informácie “Dodanie je oslobodené od dane” alebo “Prenesenie daňovej povinnosti”. Text vyberiete z užívateľských textov v záložke Záver.

stiahnuť

Ako získate novú verziu?

Ak máte platný Balík podpory aspoň do 1.1.2013, verziu si stiahnite z našej internetovej stránky.

Ak nemáte platný Balík podpory, uhraďte predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali poštou dňa 12.12.2012.

Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta.

V prípade otázok k programu ALFA nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 51 alebo emailom na alfa@kros.sk.

Nová verzia programu OMEGA 16.00 obsahuje:

Povinné texty na faktúre

Novelou zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH sa rozširujú povinné náležitosti faktúry o slovné informácie. Program OMEGA Vás upozorní na to, ak bude potrebné na faktúre uviesť slovnú informáciu. Potom stačí vybrať text z číselníka Záverečný text v záložke Texty.

Potvrdenie o prijatí tovaru zahraničným odberateľom

Novelou zákona o DPH sa s účinnosťou od 1.10.2012 zaviedla povinnosť potvrdzovania prijatia tovaru zahraničným odberateľom v rámci členských štátov EÚ, ak prepravu vykonáva odberateľ alebo dodávateľ (§43 ods. 5). Potvrdením sa preukazuje oslobodenie od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu.

Pripravili sme pre Vás novú tlačovú zostavu “Potvrdenie o prijatí tovaru odberateľom”. Údaje do potvrdenia program vypĺňa z vybranej odoslanej faktúry.

Nová funkcia – Rozpočítanie nákladov/výnosov za predchádzajúce obdobie


Do Evidencie účtovných dokladov sme doplnili novú funkciu Rozpočítavania Nákladov/Výnosov za predchádzajúce obdobie. Využijete ju v prípade, ak potrebujete časť nákladov alebo výnosov pripadajúcu na predchádzajúce obdobie rozúčtovať napríklad na účty rezerv. Funkciu jednoducho spustíte po zaúčtovaní dokladu cez tlačidlo Rozúčtuj.

Číselník áut – nový údaj “Dátum prvej evidencie vozidla”

Do Číselníka Autá sme doplnili nový údaj – Dátum prvej evidencie vozidla.Tento údaj sa bude automaticky dopĺňať do DPMV za zdaňovacie obdobie 2013.

Prístupové práva pre obnovu dát z archívu

Pre obnovu dát z archívu bola doplnená možnosť nastavenia cez prístupové právaPrístup k archivácii/obnove dát z archívu upravíte v časti Firma/Užívatelia, prístupové práva.


Ako získate novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory aspoň do 1.1.2013, verziu si stiahnite z našej internetovej stránky.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, uhraďte predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali poštou dňa 12.12.2012.
 • Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta.

V prípade otázok k programu OMEGA nás kontaktujte na telefónnom čísle 041/707 10 21 alebo emailom na omega@kros.sk.

Nová verzia programu OLYMP 13.00 obsahuje:

Legislatívne zmeny

 • Práce na dohodu – od 1.1.2013 bude potrebné dohodárov prihlasovať a odhlasovať do SP a ZP podľa nových pravidiel,
   • v novej verzii nájdete všetky potrebné tlačivá v papierovej aj elektronickej forme,

   • POZOR aj napriek tomu, že nová legislatíva platí až od 1.1.2013, server Sociálnej poisťovne na elektronické prihlasovanie / odhlasovanie dohodárov bude upravený už od 27. 12. 2012 (preto aj verziu 13.00 plánujeme zverejniť k 27.12.2012),
   • od 1.1.2013 bude potrebné prihlasovať niektorých dohodárov (DVP a DPC) už aj do zdravotných poisťovní.
 • Ďalšie úpravy programu v zmysle legislatívnych zmien, napr.:
   • zadávanie dohôd (pravidelný / nepravidelný príjem),
   • nová nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
   • nové maximálne vymeriavacie základy na SP a ZP,
   • nová výška minimálnej mesačnej a hodinovej mzdy.
 • Ďalšie legislatívne zmeny platné od 1.1.2013 budú zapracované vo verzii 13.10, ktorú plánujeme zverejniť po 25.1.2013. Januárové výplaty generujte až vo verzii 13.10 !
 • V súvislosti s legislatívnymi zmenami pripravujeme pre Vás aj aktualizáciuPríručky pre začínajúcich mzdárov a ďalšie pomôcky (napr. tabuľky odvodov pri dohodách, postupy na prihlasovanie dohodárov).

Nové funkcie programu

 • Mzdová kalkulačka na prepočet hrubej / čistej mzdy
   • meníte mzdu a viete ju len v čistom? Už ju nemusíte prácne prepočítavať na hrubú, budete môcť použiť túto novinku !
   • je to vynikajúca pomôcka pri prepočítavaní mzdy zamestnanca napr. pri uzatváraní pracovnej zmluvy, pre informatívne účely, spätnú kontrolu a pod.
 • Vlastné názvy zložky mzdy
   • potrebujete mať na výplatných páskach iné názvy položiek?
   • ak máte zostavu Profesionál, budete môcť vytvárať kópie zložiek mzdy a pomenovať ich podľa vlastných potrieb. Zamestnanec tak na výplatnej páske uvidí napr. presný názov príplatku, odmeny alebo ak máte zahraničného zamestnanca, môžete zložky mzdy pomenovať v cudzom jazyku a pod.
 • Verejná správa – mzdy už aj pre školy a obce
   • máte známych, ktorí spracovávajú mzdy pre školy, obecné úrady a iné organizácie vo verejnej správe? Potešte ich informáciou, že v programe Olymp bude možné počítať mzdy už aj pre tento sektor.

Redizajn tlačového formulára

  • Nový vzhľad formulára zabezpečí rýchlejšiu a lepšiu orientáciu pri výbere, nastavení a zobrazení požadovaného dokumentu,
  • dokumenty nájdete usporiadané do logických kategórií a podkategórií.

Nové dokumenty

  • Vo verzii nájdete až 13 nových dokumentov – už nebudete musieť vytvárať ručne:
   • Potvrdenie o zamestnaneckom vzťahu,
   • Zoznam zahraničných pracovníkov,
   • Rozpis pracovnej doby podľa kalendára po zamestnancoch – mesačný,
   • Potvrdenie prevzatia stravných lístkov (dostupné len v zostave Profesionál),
   • Posudok o zdravotnej spôsobilosti (dostupné len v zostave Profesionál),
   • Pracovný posudok (dostupné len v zostave Profesionál),
   • a ďalšie.

Upravené dokumenty a možnosti tlače

  • Zoznam detí pracovníkov:
   • budete môcť nastaviť, že na dokumente chcete zobraziť iba deti nad 16 rokov, rýchlejšie tak zistíte zamestnancov, ktorí Vám musia vydokladovať Potvrdenie o návšteve školy pre uplatnenie daňového bonusu,
  • Žiadosť o vrátenie poistného z MVP / VPP:
   • program na žiadosť bude vedieť vyplniť “Pôvodné údaje” (z vypočítaných výplat) a Vy doplníte už len “Nové údaje”,
  • Prehľad a hlásenie na DÚ – V. časť:
   • zamestnancov v V. časti už budete môcť zotriediť podľa osobného čísla, priezviska alebo rodného čísla, rýchlejšie tak prekontrolujete zamestnancov v prílohe,
  • a ďalšie.

Nové manažérske zostavy

  • V novej verzii nájdete aj nové manažérske zostavy:
   • Prehľad zložiek mzdy po pracovníkoch,
   • Zoznam pracovníkov – vzdelanie (dostupné len v zostave Profesionál),
   • Zoznam pracovníkov – povolanie (dostupné len v zostave Profesionál),
   • Ukončenie pracovného pomeru (dostupné len v zostave Profesionál).
 • Zadávanie pracovných pomerov po novom
  • upravený formulár na pridávanie nových pracovných pomerov, zmien, dodatkov a vyňatí bude prehľadnejší (hľadané údaje nájdete rýchlejšie),
  • pri pridávaní zmien pracovnej zmluvy uvidíte aj pôvodné údaje (už nebudete musieť otvárať predošlé zmluvy pre ich zistenie),
  • pri predlžovaní pracovného pomeru na dobu určitú (prípadne neurčitú) program automaticky posunie (vymaže) dátum ukončenia v hlavnom pracovnom pomere a aj vo všetkých zmenách a dodatkoch, ktoré majú zadaný rovnaký dátum.

 • Dátum zrazených a odvedených preddavkov
  • priamo v prevodnom príkaze na položke odvádzanej dane budete môcť ovplyvniť už oba dátumy vykazované na prehľade (deň zrazených preddavkov ste v predošlých verziách mohli upravovať len v Podnikových údajoch).
 • Zmenový kalendár
  • pri vytváraní zmenového kalendára uvidíte presný deň a dátum, na ktorý práve definujete zmenu, čo Vám pomôže pri tvorbe zmenového harmonogramu, ale aj pri jeho prípadnej kontrole.
 • Zahraničný prevodný príkaz
  • v Bankových účtoch budete môcť zadávať aj IBAN číslo účtu a ostatné údaje potrebné pre zahraničný prevodný príkaz,
  • pre niektoré banky budete môcť vytvoriť aj export zahraničného prevodného príkazu, prípadne si budete môcť vytlačiť informatívny prevodný príkaz, ktorý vám môže poslúžiť ako podklad pre zahraničný prevod.

stiahnuť

Ako môžete získať novú verziu?

 • Ak máte platný Balík podpory aspoň do 1.1.2013, verziu si stiahnete z našej internetovej stránky, alebo priamo z programu Olymp cez menu Olymp – Over/Stiahni verziu z internetu.
 • Ak nemáte platný Balík podpory, uhraďte predfaktúru, ktorú sme Vám zaslali poštou dňa 12.12.2012 (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie). Úhradu preddavkovej faktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta.

Nová verzia programu CENKROS plus 16.00 obsahuje:

Asistent rozpočtára

Nie ste si istý ako oceniť nejakú technológiu? Na čo si treba dať pozor pri realizácii alebo kontrole?

Nepoznáte presnú terminológiu, normy alebo legislatívu? Hľadáte návod na riešenie konkrétneho problému v CENKROSplus?

Pripravili sme pre Vás Asistenta rozpočtára:

 • vysvetlenie technológií vybraných činností vo viac ako 120 kapitolách,
 • legislatívne predpisy a normy ovplyvňujúce konkrétnu činnosť vrátane BOZP a požiarnej ochrany,
 • viac ako 100 praktických príkladov častí rozpočtov zapracovaných technológií,
 • tipy a triky pre efektívnu prácu s programom,
 • intuitívne vyhľadávanie ako na internete.

Ceny materiálov v rozpočte

Potrebujete vyčísliť celkovú cenu materiálu a montáže v rozpočte?

 • Zobrazte si pohľad Dodávka a Montáž – údaje budú aj v tlači a exportoch.
 • Využite cenníkovú databázu doplnenú o nákupnú cenu a dopravu materiálu.

Nakupujete materiál lacnejšie ako sú priemerné maloobchodné ceny v cenníkovej databáze?

 • Zadajte svoj rabat resp. zľavu a nákupná cena materiálu bude automaticky prepočítaná.

Dodáva Vám výrobca resp. obchodník materiál až na stavenisko?

 • Vypnite započítavanie dopravných nákladov do ceny materiálu.

Chce si investor dodávať materiály pre niektoré remeslá sám?

 • Nastavte 100 % zľavu na materiál – získate ponuku vrátane zoznamu materiálov pre investora.

Novinky modulu AREA

Trávite veľa času zostavovaním výkazu výmer a premeriavaním dĺžok?

V module AREA bolo doteraz možné načítať projektovú dokumentáciu vo formátoch BMP, JPG, GIF, PNG a PDF. K týmto formátom teraz pribudol formát DWG (využívaný napr. v programe AutoCAD).

 • Dokumentáciu v tomto formáte si môžete priložiť k stavbe, prezerať si ju a využiť pri tvorbe rozpočtu.

 • Veľkou výhodou je, že meranie množstiev položiek v DWG formáte je omnoho presnejšie, a tak nebude potrebné namerané vzdialenosti ďalej upravovať.

 • DWG formát má v sebe automaticky zapamätanú mierku a dĺžku jednotlivých čiar. Stačí sa postaviť nad čiaru vo výkrese v module AREA, program ju celú vysvieti a automaticky prevezme jej skutočnú dĺžku.

 • Rovnakým spôsobom ako plochy je možné zmerať aj objemy, len program vás navyše vyzve na zadanie výšky alebo hĺbky meraného objemu.

Pripravované novinky v cenníkových databázach 2013/1

Legislatívne úpravy:

 • Výrazný nárast doplnkových miezd (zohľadnenie neodpracovaných platených dní) z 19% na 23%:
  • nárast počtu preplácaných sviatkov v roku 2013,
  • zohľadnenie novely Zákonníka práce (napr. § 103, odst.2 – posun hranice nároku pre doplnkovú dovolenku, alebo § 142, odst. 2 – náhrada mzdy pri nepriaznivých poveternostných vplyvoch).
 • Úprava sadzieb strojohodín a nákladov na odvozné prostriedky z dôvodu legislatívnych zmien o zaradení strojov do iných odpisových skupín, napr. rýpadlá a nakladače z 3 do 2 skupiny, teda zmena odpisov z 12 na 6 rokov.
 • Úprava réžijných nákladov zohľadňujúca:
  • zmeny základne pre výpočet odvodov z miezd THP pracovníkov,
  • nárast doplnkových miezd,
  • optimalizáciu nákladov podniku v dôsledku hospodárskej krízy.
 • Zohľadnenie poklesu očakávaného príjmu majiteľmi firiem a zvýšenej miery rizika v kalkulovanom zisku.

Hrubá stavba:

 • rozšírený sortiment tehál Porotherm na všetky technológie murovania a sortiment tehál Heluz o akustické tehly,

 • prepracované položky výstuží z KARI sietí – z pôvodnej ceny za jednu tonu na m2 plochy,

 • prepracovanie montáží okien, balkónových a vchodových dverí na 1m obvodu, …

Strechy:

 • v spolupráci s Cechom strechárov výrazne prepracované povlakové krytiny v katalógu 711 – Izolácie proti vode a katalóg 765 – Tvrdé krytiny (celkovo doplnených 602 nových a 102 upravených položiek),

 • doplnené položky na ocenenie detailov (spádové atikové kliny, ukončujúce profily na stenách, prestupy, vpuste, … ) a upravené normočasy prác,
 • doplnený sortiment materiálov o strešnú krytinu CREATON a betónovú krytinu EURONIT.

Elektro:

 • komplexne upravené väzby na špecifikácie,
 • drážky a kapsy pre krabice v nepálených tvárniciach (Ytong, Porfix, …),
 • bleskozvody a uzemnenia, revízie bleskozvodu a akumulátorovne,
 • krabice do betónu, parapetné kanály, spínače, vypínače, prepäťové ochrany, káblové vešiaky a závesy,
 • nové položky počítačových sietí – zásuvky, káble, rozvodné panely a pod.

Tepelné izolácie:

 • nové položky pre zateplenie podkrovia (vrátane parozábrany),
 • tepelná izolácia fúkanou celulózou Isocell,
 • odstránenie starej tepelnej izolácie,
 • ďalšie položky zateplenia ostenia.

stiahnuť

Ako môžete získať novú verziu?

 • Ak nemáte platný Balík podpory, v januári obdržíte predfaktúru na predĺženie balíka podpory (nemusíte nás žiadať o jej vyhotovenie).
 • Úhradu predfaktúry Vám odporúčame realizovať cez Zónu pre klienta. Po úhrade budete mať ihneď k dispozícii platný Balík podpory.
 • Ak máte platný Balík podpory minimálne do 30. 6. 2013, novú verziu si budete môcť bezplatne stiahnuť z našich webových stránok po 14. 1. 2013.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty