Menu

SEPA platby

Novinky SEPA a programy KROS                                 

Vážený používateľ, chceli by sme Vás informovať, že od 1.2.2014 sa všetky domáce a cezhraničné platby v mene euro v rámci krajín SEPA stanú SEPA platbami.

Čo je SEPA?

SEPA (Single Euro Payments Area – jednotná oblasť platieb v eurách) predstavuje priestor, v ktorom majú spotrebitelia, podniky a iné hospodárske subjekty možnosť realizovať a prijímať platby v eurách. Jedná sa o realizáciu a prijímanie platieb nielen v rámci jednej krajiny, ale aj medzi jednotlivými krajinami patriacimi do SEPA priestoru za rovnakých podmienok, práv a povinností. Vyplýva to z európskej legislatívy, ktorá je záväzná pre všetkých účastníkov platobného styku, či už pre banky alebo ich klientov.

Toto zjednotenie upravuje európska legislatíva v tzv. SEPA nariadení (Nariadenie č. 260/2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách). Keďže ide o Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ, nie je potrebné zapracovanie Nariadenia do slovenského zákona a je priamo uplatniteľné v celom svojom rozsahu na území SR a všetkých členských štátoch EÚ. Od 1. februára 2014 sa všetky domáce a cezhraničné platby v mene euro v rámci krajín SEPA stanú SEPA platbami. V súvislosti s prechodom na SEPA platby sa zaviedli povinnosti XML štandardov podľa ISO 20022.

Čo je cieľom?

Cieľom SEPA je odstránenie rozdielov pri realizácii domácich platieb a cezhraničných platieb v mene euro v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spotrebitelia, podniky, obchodníci a verejný sektor budú schopní realizovať platby a inkasá v mene euro v rámci tejto oblasti rovnako jednoducho, rýchlo a lacno, ako domáce platby. Od 1. februára 2014 sa všetky domáce platby v mene euro stanú SEPA platbami.

Krajiny v SEPA

 • Euromenové krajiny v EÚ: Rakúsko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko, Cyprus, Malta, Estónsko, Holandsko, Fínsko, Portugalsko, Francúzsko, Slovinsko, Nemecko, Slovensko, Grécko, Španielsko, Írsko, Lotyšsko.
 • Ne-euromenové krajiny EÚ: Bulharsko, Česká republika, Poľsko, Dánsko, Rumunsko, Chorvátsko, Švédsko, Maďarsko, Spojené kráľovstvo, Litva.
 • Krajiny EHP mimo EÚ: Island, Nórsko, Lichtenštajnsko.
 • Krajiny mimo EHP: Monako, Švajčiarsko, San Maríno.

Čo sa zmení od 1.2.2014?

 • Menia sa platby, inkasá a karty.

SEPA platby

 • Klienti môžu posielať a prijímať eurové platby v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok ako domáce platby. Môžu si napríklad zadať prevodný príkaz v rámci Slovenska, Rakúska, Nemecka alebo inej krajiny SEPA priestoru cez rovnaký jednoduchý formulár, či už v pobočke banky alebo prostredníctvom internetbankingu.
 • Charakteristika schémy SEPA platby:
   • dostupnosť platobných služieb pre všetkých klientov v rámci celej oblasti SEPA,
   • na identifikáciu účtov a banky sa používajú kódy IBAN a BIC,
   • údaj referencia platiteľa slúži na jednoznačnú identifikáciu platby, je obdobou platobných symbolov (VS, SS, KS). Platobné symboly zavedením SEPA nezanikajú, budú prenášané prostredníctvom poľa referencia platiteľa v nezmenenej podobe príjemcovi platby, v zmysle pravidiel dohodnutých na národnej úrovni, t.j. budú nasledovať za sebou oddelené v tvare VS/SS/KS,
   • na účet príjemcu sa pripíše plná suma,
   • platobná podmienka SHARE – platiteľ aj príjemca, každý zvlášť platia poplatky svojej banke,
   • výška platby nie je obmedzená,
   • rýchlejší proces zúčtovania – banka príjemcu obdrží platbu najneskôr nasledovný obchodný deň,
   • odmietnuté a vrátené platby sa riadia komplexným súborom pravidiel.

SEPA inkaso

 • Na Slovenku ako aj v ostatných krajinách SEPA priestoru bude fungovať SEPA inkaso, ktoré na Slovensku nahradí doteraz používané klasické inkaso.
 • Tento nový bankový produkt umožní klientom platiť domáce aj cezhraničné inkasá za rovnakých podmienok. V prípade cezhraničného inkasa už nebude nutné otvárať si účet v inej krajine eurozóny. Pokiaľ majú ľudia na svojom účte zriadené súhlasy na inkaso, tieto banka zmení na SEPA inkaso automaticky, bez nutnosti návštevy pobočky.
 • Čo sa zmení v inkasách?
   • Výhodou je, že klienti si budú môcť zriadiť inkaso nie len u slovenského inkasanta, ale aj u zahraničného. Po novom však klient nebude podpisovať súhlas s inkasom v banke, ale u konkrétnej spoločnosti (napr. telekomunikačný operátor či dodávateľ energie).
   • Pokiaľ ide o inkasá, ktoré už má zriadené, tie mu v banke automaticky zmenia na SEPA inkasá, nemusí teda nič robiť. Navyše, zavedenie SEPA inkás posilní aj ochranu spotrebiteľa.
   • V prípade, že klient zistí neoprávnené inkaso, môže požiadať banku v zmysle SEPA pravidiel o vrátenie peňazí, a tá zabezpečí odpísanie čiastky z účtu pôvodného príjemcu a vrátenie peňazí na jeho účet.

SEPA platobná karta

 • je univerzálna platobná karta, ktorá je použiteľná a prijímaná rovnako vo všetkých krajinách SEPA. Ide napríklad o karty spoločností VISA alebo MasterCard.
 • Prínosom SEPA platobných kariet je dostupnosť v rámci celej oblasti SEPA a bezpečnosť (platobné karty majú v sebe integrovaný čip, ktorý uchováva údaje o platobnej karte maximálne bezpečne.
 • Na identifikáciu držiteľa karty sa pri platení kartou prednostne používa PIN kód). Takéto karty už v SR vydávajú všetky banky.

Čo je IBAN a BIC kód?

IBAN

 • IBAN je formát čísla účtu stanovený štandardom EBS204, ktorý vydal ECBS (European Committee for Banking Standards), je založený na medzinárodnej norme ISO 13616.
 • Základnou časťou IBAN-u je BBAN (základné číslo účtu). Štandard stanovuje štruktúru IBAN-u pre výskyt v elektronickom prostredí a pre výskyt na papierových médiách.
 • Štruktúra IBAN-u v elektronickom prostredí podľa štandardu je nasledovná:
   • prvé dva znaky sú vždy povinné alfabetické a predstavujú kód krajiny (podľa normy ISO 3166),
   • ďalšie dva znaky sú povinné numerické a predstavujú kontrolné číslice (pre programovú kontrolu čísla),
   • ďalšia časť môže obsahovať maximálne do 30 znakov rôzneho charakteru.
 • V rámci SEPA platieb sa bude používať číslo účtu v medzinárodnom formáte IBAN. IBAN je formát čísla účtu stanovený štandardom EBS204, pre SR má 24 znakov.
 • Štruktúra IBAN-u je nasledovná:

SK

02

0200

000000

2290789159

Kód krajiny

kontrolné
číslice

kód banky predčíslie  základné číslo účtu
 • Termíny:
   • Od 1.2.2014 do 31.1.2016 je možné pri platbách v rámci SR v rámci jednej banky už uvádzať IBAN alebo aj naďalej BBAN. Pri zasielaní úhrad mimo SR alebo do inej banky v rámci SR, v rámci oblasti SEPA je IBAN povinným tvarom čísla účtu.
   • Od 1.februára 2016 bude IBAN jediným identifikátorom čísla účtu vo všetkých krajinách SEPA oblasti t.j. aj v rámci SR.

 

BIC (SWIFT kód)

 • Za účelom jednoznačnej identifikácie banky, v ktorej je vedený účet príjemcu/platiteľa sa používa tzv. BIC (Bank Identifier Code).
 • Vzhľadom na to, že IBAN obsahuje aj údaje o banke príjemcu/platiteľa, postupne BIC nebude povinným údajom pre platobné príkazy v rámci oblasti SEPA.
 • Zostane povinným len v medzibankovom platobnom styku.
 • Termíny:
   • Od 1.2.2014 do 31.1.2016 je BIC povinným údajom len pri úhradách v rámci SEPA oblasti. Pri úhradách v rámci SR je naďalej možné používať 4-miestny číselný kód banky.
   • Od 1.februára 2016 sa BIC bude využívať už len v platobnom styku mimo SEPA oblasti.
 • Pole “Referencia platiteľa” môže platiteľ použiť na bližšiu identifikáciu platby.
 • V súčasnosti tento účel plnia platobné symboly (variabilný, špecifický a konštantný symbol). V rámci postupného prechodu na SEPA štandard sa banky v SR rozhodli zachovať využívanie platobných symbolov.
 • Budú prenášané v poli Referencia platiteľa v zmysle dohodnutých pravidiel. Príklad referencie platiteľa: /VS1234567890/SS9876543210/KS1234.
 • Pre import platobných príkazov a export elektronických výpisov pribudol nový XML formát založený na ISO20022 štandarde.

Čo sa zmení v programoch KROS?

Zadávanie čísla účtu

 • V programoch KROS: ALFA – jednoduché účtovníctvo, ALFA plus – jednoduché účtovníctvo, OLYMP – mzdy a personalistika a OMEGA – podvojné účtovníctvo je možné od 1.1.2014 nastaviť v číselníku účtov vlastné bankové účty vo formáte IBAN. Zároveň sa takto zadané bankové účty vo formáte IBAN tlačia na dokladoch fakturácie (predovšetkým faktúry a predfaktúry).
 • V číselníku partnerov je možné dodávateľské a odberateľské (príp. zamestnanecké) bankové účty nastaviť už vo formáte IBAN (programy OMEGA a OLYMP ponúknu automatickú konverziu do formátu IBAN). Zároveň sa takto zadané bankové účty vo formáte IBAN budú tlačiť na prevodných príkazoch.
 • Ako zaevidovať údaje pre SEPA platby v programe OLYMP? (pdf)

Detaily k programu OLYMP – mzdy a personalistika

Elektronické prevodné príkazy

 • Ekonomické programy KROS podporujú viaceré banky a ich formáty. Program vytvorí prevodný tuzemský príkaz na úhradu, ktorý je možné následne naimportovať do internetbankingu. Podporované banky a formáty.
 • Väčšina doterajších formátov by mala byť bankami akceptovaná aj v prechodnom období (1.2.2014 do 31.1.2016).
 • Každá banka je povinná podľa štandardov SEPA zaviesť aj univerzálny xml formát. Ten bude do ekonomických programov zapracovaný v priebehu mesiacov február – marec 2014. Do programu ALFA plus bude zapracovaný v priebehu 1. polroka 2014.

Papierové prevodné príkazy

 • Ekonomické programy KROS podporujú viaceré banky a ich formáty. Program vytvorí prevodný tuzemský príkaz na úhradu (pri niektorých bankách je podporovaný aj hromadný príkaz na úhradu), ktorý je možné následne vytlačiť a osobne odovzdať v banke.
 • Papierové prevodné príkazy postupne zamieňajú banky za nové.

Import bankových výpisov

 • Program OMEGA – podvojné účtovníctvo podporuje import, t.j. načítanie elektronického výpisu z bankového účtu a následné párovanie platieb. Podporované banky a formáty.
 • Väčšina doterajších formátov by mala byť bankami akceptovaná aj v prechodnom období (1.2.2014 do 31.1.2016).
 • Každá banka je povinná podľa štandardov SEPA zaviesť aj univerzálny xml formát. Ten bude do programu OMEGA zapracovaný v priebehu mesiaca február 2014.

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty