Menu

Komu sa oplatí uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie?

Nastalo obdobie, kedy zdravotné poisťovne posielajú poistencom a zamestnávateľom výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015. Niektorí poistenci sa potešili, ale sú aj takí, ktorí sú z výsledku sklamaní.

Prečo niektorým zamestnancom, ktorí si počas roka uplatnili odpočítateľnú položku, vyšiel v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia nedoplatok?

Nastať môžu viaceré situácia, kedy si zamestnanec počas roka 2015 u zamestnávateľa uplatnil odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie, ale jeho príjem nebol v každom mesiaci v roku 2015 maximálne vo výške hraničného príjmu 570 €. Najčastejšie je to prípad, keď mal zamestnanec počas roka len jedného zamestnávateľa. U neho si uplatnil OP na ZP, nakoľko jeho príjem nemal presahovať mesačne 570 €. Zamestnávateľ však zamestnancovi vyplatil v niektorom mesiaci mimoriadnu odmenu a jeho príjem  tak presiahol sumu hraničného príjmu 570 €.

Druhá situácia nastáva v prípade, keď zamestnanec mal počas roka viacerých zamestnávateľov, napr. časť roka mal zamestnávateľa, u ktorého mesačne neprekročil hraničný príjem, ale koncom roka zmenil zamestnávateľa a jeho príjem už bol vyšší ako 570 €.

Keďže zdravotné poisťovne pri vykonaní ročného zúčtovania zohľadňujú celoročný príjem poistenca, dochádza nanovo k prepočtu nároku výšky ročnej odpočítateľnej položky, čo v prípade presiahnutia výšky hraničného príjmu čo i len v jedinom mesiaci,  spôsobí pre poistenca nedoplatok na zdravotnom poistení.

Komu sa teda oplatí uplatniť si odpočítateľnú položku mesačne u zamestnávateľa a kto by mal s jej uplatnením počkať na ročné zúčtovanie vykonané zdravotnou poisťovňou?

Odpočítateľná položka je určená pre nízkopríjmových zamestnancov, ktorých mesačný príjem nepresahuje 570 €. Teda odporúčam uplatniť ju zamestnancom, ktorí v každom mesiaci príslušného roku  nezarábajú viac ako 570 € v hrubom.

Ak zamestnanci majú príjem nepresahujúci 570 €, ale dohodnutú majú napr. raz ročne mimoriadnu odmenu, alebo dostanú raz ročne príspevok zo SF, z ktorého sa tiež platia odvody do ZP a teda aj takýto príspevok vstupuje do vymeriavacieho základu ZP ako príjem, môže opäť vzniknúť pri vykonaní ročného zúčtovania zdravotnou poisťovňou nedoplatok. Výška nedoplatku závisí od výšky takto vyplateného mimoriadneho príjmu v porovnaní s hraničným príjmom.

Taktiež ak u zamestnanca nastane situácia, že počas roka zmení zamestnávateľa, mal by pri podpísaní uplatnenia odpočítateľnej položky u nového zamestnávateľa myslieť na to, aké príjmy dosahoval u predchádzajúceho zamestnávateľa, aby pri doručení výsledkov RZZP nebol sklamaný.

Ak si zamestnanec neuplatní odpočítateľnú položku mesačne u zamestnávateľa a predsa len by mal na ňu nárok, nakoľko jeho príjmy počas roka neboli vysoké, nemusí sa obávať. Táto mu bude automaticky uplatnená zdravotnou poisťovňou pri vykonaní RZZP.

A ako vypočítať výšku ročnej odpočítateľnej položky, na ktorú má poistenec nárok?

Najskôr sa vypočíta rozdiel medzi celoročným príjmom zamestnanca a sumou 4 560 €. Tento sa vynásobí dvomi a výsledok sa odpočíta od sumy  4 560 €.

Príklad:

Zamestnanec počas roka zarobil od januára do novembra 450 €/mesačne a v decembri dostal vyplatenú mimoriadnu odmenu 650 € (napr. 13. plat) a zarobil 1 100 €. Spolu za rok 2015 zarobil 6 050 €. Uplatňoval si počas celého roka odpočítateľnú položku na ZP a uplatnená bola vo výške 2 640 €. Po uplatnení odpočítateľnej položky bolo poistné odvedené z upraveného vymeriavacieho základu 3 410 € vo výške 136,40 € za zamestnanca a 341 € za zamestnávateľa.

 

Ako vypočítať ročnú odpočítateľnú položku a poistné v RZZP?

Výpočet OP na ZP v RZZP

  • vypočíta sa rozdiel medzi celoročným príjmom zamestnanca a sumou 4 560 €
    •  6 050 – 4 560 = 1 490
  • rozdiel sa vynásobí dvomi
    •  1 490 x 2 = 2 980
  • výsledok sa odpočíta od sumy  4 560 €
    •  4 560 – 2 980 = 1 580

Zamestnanec má nárok na odpočítateľnú položku vo výške 1 580 €.

 

Ako vypočítať ročné poistné po uplatnení odpočítateľnej položky vypočítanej v RZZP?

Výpočet upraveného vymeriavacieho základu v RZZP

Vymeriavací základ – OP na ZP vypočítaná v RZZP

6 050 – 1 580 = 4 470

Upravený vymeriavací základ pre výpočet poistného je vo výške 4 470 .

 

Poistné za zamestnanca v RZZP

 4% z 4 470 =  178,80 €

Poistné za zamestnávateľa v RZZP

10% z 4 470 = 447,00 €

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty