Verzie programu OMEGA

OMEGA 22.21.00

Top novinky verzie 22.21.00

>

DPFO B za rok 2018

Ste fyzickou osobou účtujúcou v sústave podvojného účtovníctva? V novej verzii nájdete možnosť vyplniť a podať elektronicky Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za rok 2018.

>

DPPO 2018 už aj elektronicky

Zmeny v Daňovom priznaní k dani z príjmu právnických osôb za rok 2018

  • Nová strana v tlačive – príloha k oslobodeniu od dane podľa § 13a a §13b.
  • Zápočet daňovej licencie po novom – za rok 2018 sa prvýkrát neplatí, na jej zápočet však máte stále nárok.
  • Daňové priznania už viete podať elektronicky, a to cez portál FR SR alebo cez aplikáciu eDane priamo z programu.
>

Intrastat

Nový číselník Kódov colného sadzobníka pre Intrastat

  • Vo verzii nájdete aktualizované kódy colného sadzobníka pre Intrastat.
  • Hlásenie Intrastat už viete podať na tlačive platnom pre rok 2019.

Ostatné novinky verzie 22.21.00

  • Opravili sme chybu “Object reference not set” pri otvorení DPPO za rok 2017.

Archívne verzie programu

OMEGA 12.13.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.13.00 Zmena sadzieb stravného pre tuzemské pracovné cesty s platnosťou od 1.4.2009. Pri tlači odoslaných faktúr bola opravená chyba "Subscript out of range". Opravená chyba, ktorá bola pri uzávierke dlhodobého majetku. Ak mal...

OMEGA 12.12.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.12.00 Vo výkaze Cash Flow bol opravený výpočet riadku A.7. Obraty z účtu 341 program zadával s opačným znamienkom. Opravená chyba, ktorá bola na dokladoch v roku 2008 vyhotovených v mene EUR a boli čiastočne uhradené. Pri...

OMEGA 12.11.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.11.00 Vytvorené nové výkazy riadnej a priebežnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súvaha priebežnej účtovnej závierky, Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky). Výkazy sa použijú v roku 2009 a v...

OMEGA 12.10.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.10.00 Vytvorené nové výkazy riadnej a priebežnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súvaha priebežnej účtovnej závierky, Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky). Výkazy sa použijú v roku 2009 a v...

OMEGA 12.01.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.01.00 Opravená chyba, ktorá bola pri tlači hlavnej knihy za zadané obdobie DUÚP od-do. Opravená chyba, ktorá bola pri prechode do nového roka - pri nastavovaní počiatočných stavov na sklade program zamrzol. V Evidencii...

OMEGA 12.00.00

Stiahnuť upgradeOstatné novinky verzie 12.00.00 Euro - V programe bola zapracovaná funkcia na prechod na menu EURO. Prevod údajov z SKK na EUR sa vykoná automaticky pri prechode z roku 2008 do roku 2009, prípadne pri prvom otvorení databázy 2009 v novej verzii. Pri...

KROS
Copy link